Ana Makale içeriği

Özet

Nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmanın amacı TPAB (Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi) modeline dayalı yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak oluşturulan bir hizmetiçi eğitim programında ön test ve son test olarak kullanılmak üzere geçerliği ve güvenirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirmektir. Bu kapsamda ilk olarak testin geliştirilme amacı belirlenmiş, daha sonra ise “Öğretmenlik mesleği için Teknopedagojik Eğitim Yeterlilikleri ve Göstergeleri” ne uygun olarak 60 soruluk bir madde havuzu oluşturulmuştur. Başarı testinin kapsam geçerliği için bir belirtke tablosu hazırlanmıştır. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda 25 soruda değişiklik yapılmış 10 soru başarı testinden çıkarılmış ve sonuçta 50 soruluk taslak başarı testi hazırlanmıştır. Hazırlanan başarı testi daha önce TPAB modeline dayalı yeterlikleri kazandırmaya yönelik tasarlanan bir hizmetiçi eğitim programına katılan 112 coğrafya öğretmenine pilot çalışma olarak uygulanmıştır. Sonrasında alınan cevaplara göre madde analizleri yapılmış ve bu analizler neticesinde 5 soru daha başarı testinden çıkarılmıştır. Nihai başarı testinin ortalama güçlük indeksi 0,52; ortalama madde ayırt edicilik indeksi de 0,51 olarak hesaplanmıştır. Başarı testinin güvenirliğini belirlemek için ise Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı formülü kullanılarak iki ölçüm arasındaki korelasyon 0,765 olarak hesaplanmış, bu değer Spearman-Brown formülü ile düzeltilerek tüm testin güvenirlik katsayısı 0,863 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak coğrafya öğretmenlerinin TPAB yeterliklerini ölçmeye yarayan ortalama güçlükte, ayırt edicilik değeri yüksek, geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirilmiştir. Bu başarı testi araştırmacının doktora tezinde kullandığı veri toplama araçlarından sadece bir tanesidir.

Anahtar Kelimeler

başarı testi geliştirme coğrafya eğitimi teknolojik pedagojik alan bilgisi

Makale Detayları