Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemi ile hazırlanan bu çalışmanın verileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Antalya’da bulunan bir devlet okulunda toplanmıştır. Çalışmaya 5. sınıftan 32, 6. sınıftan 35, 7. sınıftan 33 olmak üzere toplam (49 kadın, 51 erkek) 100 öğrenci katılmıştır. Verilerinin çözümlenmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Genel olarak araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, öğrenciye yönelik tutum, dersin işlenişine ve derste kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüşlerde bulunulduğu belirlenmiştir. Sosyal bilgiler dersinin eğlenceli olarak, oyunlarla, farklı yöntem ve tekniklerden faydalanarak işlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca dikkat çekici olarak sosyal bilgiler dersinin sevdirilmeye ihtiyacı olan bir ders olarak belirtildiği, sosyal bilgiler öğretmeni olsalar öncelikle dersi sevdirmeye çalışacaklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu sebeple sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından öğrencilerden dersle ve kendileri ile ilgili düzenli dönütler alarak dersin niteliğini arttırmaya çalışmaları, derste farklı öğretim tekniklerini kullanmaya önem vermeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

sosyal bilgiler öğretmeni, tutum, öğrenci görüşleri, sosyal bilgiler dersi

Makale Detayları