Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmanın amacı, doğa eğitimine katılmış ve katılmamış sosyal bilgiler öğretmenlerinin doğa eğitimine yönelik bilgi ve görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, temel nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, çalışma grubu olarak doğa eğitimine katılmış üç sosyal bilgiler öğretmeni ve doğa eğitimine katılmamış üç sosyal bilgiler öğretmeni seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda, doğa eğitimine katılmış ve katılmamış sosyal bilgiler öğretmenlerinin doğa eğitimi hakkında bilgi ve görüşlerinde benzerlikler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, doğa eğitimine katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin doğa eğitiminin bir plan ve program çerçevesinde gerçekleştirilen formal bir eğitim olduğunun farkında oldukları görüşüne ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilgiler Doğa Doğa Eğitimi Nitel Araştırma Yöntemi

Makale Detayları