Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı; kırsal turizm potansiyeli olan alanların turizme kazandırılmasına karşı yerel halkın tutumunu ortaya koymaktır. Çalışmaya konu olan Belenbaşı Mahallesi, yaz ve kış aylarında özellikle yerli turistlerin uğrak yeri konumundadır. Bu turist yoğunluğunun yerel halkın memnuniyetine katkı sağlayıp sağlamadığını ölçmek amacıyla Belenbaşı’nda 111 kişinin katıldığı Likert tipi anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veri setinin öncelikle ölçek güvenilirliği kontrol edilmiş ve Student T test ve Anova analizleri yapılmıştır. Ankete katılan bireylerin demografik tanımlayıcı istatistikleri incelenmiş devamında alt bölümler ile ilgili karşılaştırmalarda bulunulmuştur. Analizler, ilgili bölümlerde tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Sonuç olarak; yerel halk, turizmin gelişiminin yöreye olumlu katkı yapacağını düşünmektedir. Ancak nüfusun demografik yapısı incelendiğinde ise sonuçlar belirgin farklılıklar göstermektedir. Çalışma, söz konusu sonuçları itibariyle Belenbaşındaki turizm uygulamaları için yol gösterici olması bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler

Belenbaşı Yerel Halk Kırsal Turizm Tutum Analizi

Makale Detayları

Referanslar

 1. Akış, S., (1999). Sürdürülebilir turizm ve Türkiye, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (10): 36-46.
 2. Akova, O., (2006). Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 77-109.
 3. Akşit, S., (2007). Doğal ortam duyarlılığı açısından sürdürülebilir turizm, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 / 23 (Aralık 2007): 441-460.
 4. Aydın, O., (2012). AB’de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye’de kırsal turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23): 39-46, 2012 ISSN: 1309-9132
 5. Birkan, İ., (2001). “Sürdürülebilirlik kavramı, turizm sektörü açısından sürdürülebilir gelişmenin önemi ve koşulları”, I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Kızılcahamam, Ankara, 17- 18.
 6. Boğan, E. ve Sarıışık, M., (2016). Yerel halkın turizm faaliyetine yönelik görüş ve algılamalarının belirlenmesi üzerine Alanya’da bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (2), 325-342.
 7. Çakıcıoğlu Oban, R. ve Gökçe Gündüzoğlu, H. A., (2017). the perception of local people about the tourism potential in Ulubey Canyon (Usak Province), Journal of Human Sciences, 14(2), 2078-2089. ISSN:2458-9489.
 8. Çeken, H., Dalgın, T. ve Çakır, N., (2012). Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi- International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2): 11-16. ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078, www.nobel.gen.tr.
 9. Çetin, T. (2010). Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı. Milli Folklor Dergisi, 22 (87), 181-190.
 10. Çetinkaya Karafakı, F. Ve Yazgan, M. E., (2012). Kırsal turizme kavramsal yaklaşım, kırsal turizmin önemi ve etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2): 55-58, 2012. ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078
 11. Doğan, S. ve Özaslan, Y., (2017). Kırsal alan gelişimi açısından kırsal turizm ve kırsal turizmin dünyadaki durumu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖS-IV: 61-78 [2017].
 12. Erdoğan, N., (2003). Çevre ve (Eko) Turizm, Erk Yayınları, I. Baskı, ISBN: 9759313022.
 13. Ekici, R. ve Çizel, B., (2014). Yerel halkın turizm gelişimi desteğine ilişkin tutumlarının destinasyonların gelişme düzeylerine göre farklılıklar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/Journal of Taravel and Hospitality Management 11 (3), 2014, 73-87.
 14. Hançer, Ş. ve Mancı, A. R., (2017). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Diyarbakır örneği (A Research on the Determination of Residents’ Perception About Tourism in Diyarbakir), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 70-91. DOI: 10,21325/jotags.2017.139. Karakaş, A. ve Şengün, H.İ., (2017). Yerel halkın turizm faaliyetlerine yönelik tutumları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 183-202.
 15. Koyuncu, A., (2011). “Belenbaşı Köyü (Buca-İzmir) düz dokumalarının teknik ve desen özellikleri”, T. C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi (Basılmamış), İzmir, 2011, s.339
 16. Oban, R., (2000). “İzmir Anakent İlçelerine bağlı kır yerleşmelerinin kır kent bütünleşmesindeki konumları ve yapısal analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 17. Oğuzbalaban, G., (2017). Türkiye’de yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine yönelik algı ve tutumlarına ilişkin yazın taraması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 51,Ağustos 2017. ISSN: 1307-9581, Doi Number: http://dx.doi.org/10,17719/jisr.2017,1860.
 18. Ölmez, Z. D. ve Girgin, G. K., (2015). Kırsal turizmin yöre kalkınmasındaki rolü: Sandıklı Yöresi kırsal turizm potansiyeli, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 5 (1): 77-84, 2015. ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086
 19. Özaltın Türker, G. ve Türker, A., (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği, Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs 2014.
 20. Özçatalbaş, O., (2006). “Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli ve geliştirme olanakları”, TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-29 Nisan 2006, Antalya.
 21. Özel, Ç. H., (2014). Turizmin sosyo-kültürel boyutta ortaya çıkardığı etkilerin incelenmesi: Marmaris örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 42, Ekim 2014.
 22. Özkan, E., (2007). “Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve kırsal turizm”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü, BasılmmışYüksek Lisans Tezi, Ankara.
 23. Sezer, B., Küçükaltan, D. ve Çakır, A., (2013. Perception of rural tourism and tourism in Çamlıca Country-Edirne, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 46-54. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377951.
 24. Soykan, F., (2003). Türkiye’de kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2003), 1-11, Izmir.
 25. Şahbaz R. P. ve Karaçar, E., (2013). Yerel çekiciliklerin turizme kazandırılmasına yönelik yöre halkının tutumları: Çankırı Tuz Mağarası örneği (For local appeals to tourism attitude of local people: Çankırı Salt Cave case), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Vol1, Issue 4, article2 1/4 (2013) 12-19.
 26. Tayfun, A. ve Kılıçlar, A., (2014). Turizmin sosyal etkileri ve yerel halkın turiste bakışı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: Ekim 2014, Sayı:42, s. 57-68
 27. Tütüncü, Ö., (2008). “Turizmin yerel halk üzerindeki etkileri ve Kuşadası İlçesi uygulaması”, IV. Lisansüstü Araştırmaları Kongresi, Nisan 20008, s. 127-148, Antalya Belek.
 28. Mansuroğlu, S., (2006). Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki / Antalya örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 19, Sayı: 1ISSN: 1301-2215, s: 35 – 46.
 29. Vatan, A. ve Zengin, B., (2015). Söğüt İlçesi’nde kültürel miras ve yerel halkın turizme bakış açısı, ASOS - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 634-650. Yıldırım, H. T., (2013). Kırsal turizm konusunda yöresel düşünceler ve geliştirilmesi olanakları, Çağlayan Köyü örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimleri Dergisi, Sayı 2: s.62-67. Yılmaz, İ. A., Ünal, A.ve Çakır, G., (2015). Sürdürülebilir turizm literatürü üzerine bir değerlendirme: Türkiye bağlamı, Mesleki Bilimler Dergisi, Ekim 2015, 4 (2) 55-83. ISSN: 2146-7420.
 30. Yücel, C., (2002). Turizmde Yükselen Değer: Eko turizm, TÜRSAB Ar-Ge Departman, Nisan, 2002.