Arşiv Belgelerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanımına Yönelik Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı (Teacher Development Program for the Use of Archive Documents in Social Studies Courses)

Authors

Keywords:

Document-Based Learning, Archive Document, History Teaching

Abstract

The aim of this study is to convey the process of designing activities based on archive documents prepared for social studies teachers, developing and implementing professional development programs. The method of the study was determined as "Action Research", one of the qualitative research designs, in order to include different contents and to ensure with the participants. A 5-session professional development program was created by comparing the relevant data with the literature. A unit of the History of Revolution of the Republic of Turkey and Ataturkism course was chosen and a sample study booklet and a teacher's guide were prepared on this unit. 5-session training was applied via distance education to 5 social studies teachers selected with the purposeful sampling method. Before and after the training, semi-structured interviews with similar questions were held with the teachers. During the training, observations were made by an external observer within the framework of a semi-structured observation form and the researcher diary was kept by the researcher. Teachers were asked to write their autobiographies so that the data could be analyzed in the context of the teachers' personal stories. The distance education program was recorded, and later it was traceable to confirm the data. The research data were analyzed using descriptive analysis and content analysis methods, coding was performed by two different coders, and the reporting process was started after the harmony between the coders was sufficient. Before the action research, it was observed that the participants had a positive attitude regarding the use of archive documents in lessons, but they did not have enough information about how to select these documents, how to check their accuracy, how to turn them into educational documents and how to evaluate them. They stated that the participating teachers were willing to use the archive documents in their lessons and that they had similar experiences before in their lessons, but they were not systematic. As a result of this study, organizing professional development programs similar to the Ministry of National Education for social studies teachers.

References

Alabaş, R. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde kanıt temelli öğrenme modeli: bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Balkaya A. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi tarih konularının öğretiminde tarihsel kanıtların etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 231,274.

Bekret, D. (2019). Kanıt temelli güncel olayların sosyal bilgiler dersinde kullanımına yönelik bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Boyum, C. D. (2016). Primary sources in social studies: a multiple case study examining the successful use of primary sources in the secondary history classroom. United States Code Microform Edition © ProQuest LLC. 10288372.

Büyüköztürk, Ş. Akbaba A.S. & Yıldırım, K. (2010). Uluslararası öğretme ve öğrenme araştırması-teaching and learning international survey (TALIS), Ankara.

Collingwood, R.G. (1990). Tarih tasarımı. Çeviren: K. Dinçer. İstanbul: Ara Yayıncılık.

Compston, C.L. (2002). A teacher’s guide to using primary sources. Newyork: Oxford University Press.

Dilek, D. & Yapıcı, G. (2007) Tarih öğretmen adaylarının kaynaklarla çalışmada karşılaştıkları güçlükler ve romantik tarih anlayışı: sınav kâğıtları üzerine bir analiz. 4.th Heirnet Conference 2007, 10-12 September, Marmara University, İstanbul.

Doğan, Y. (2007). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel yazılı kanıtların kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Doğan Y. (2008a). İlköğretim programları ve ders kitaplarının değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının ortaöğretim ile paylaşılması çalıştayı çalışma raporu, Ankara.

Doğan. Y. (2008b). Sosyal bilgiler öğretiminde tarihsel yazılı kanıt kullanmanın öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2),171-186.

Doğan. Y. & Dinç, E.(2007). Birinci elden tarih kaynaklarının sosyal bilgiler ve tarih derslerinde internet üzerinden kullanımı: ABD ve İngiltere’den uygulama örnekleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2),196-220.

Işık, H. (2008). Tarih öğretiminde doküman kullanımının öğrencilerin tarihsel düşünme becerilerine ve başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Johnson, A.P. (2012). A short guide to action research (4th ed). New Jersey: Pearson Education.

Kabapınar, Y. (2019). Kanıt temelli öğrenme; tanım, kapsam, yaklaşımlar. İçinde Kimlik belirleyen derslerde kanıt temelli öğrenme (s.31- 43). Editör: Y. Kabapınar. Ankara: Pegem Yayınları.

Kibar. H. (2019). Ortaöğretim tarih ders kitapları kanıt temelli öğrenme yaklaşımının neresindedir? Bir saptama çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Malkmus, D.J. (2008). Primary source research and the undergraduate: A transforming landscape. Journal of Archival Organization, 6(1), 47-70.

MEB (2017-2018) T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük öğretim programı (8. Sınıf), Ankara: TTKB Yayınları.

Nichol. J. & Dean, J. (2005). History 7–11 developing primary teaching skills. Newyork: Routledge Taylor&Francis.

Stanley, T.L. (2017). Increasing students’ critical thinking and improving performance in elementary social studies classroom. Capella University, ProQuest LLC, 10257162.

Published

2021-04-23

How to Cite

HALLAÇ, S., & ÜNAL, U. (2021). Arşiv Belgelerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Kullanımına Yönelik Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Programı (Teacher Development Program for the Use of Archive Documents in Social Studies Courses). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(1), 88–106. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/107

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.