Bilsem Tarih Öğretmenlerinin Atölye Hazırlama Deneyimleri (Workshop Preparation Experiences of BİLSEM History Teachers)

Authors

Keywords:

Workshop, BILSEM, experience, teacher, history

Abstract

The aim of this research is to examine the workshop preparation experiences of history teachers working at BİLSEM (Science and Art Centers). In this perspective, the present study was conducted with 16 history teachers with workshop experience serving in Science and Art Centers in various provinces of Turkey in the 2020-2021 academic year. The descriptive model was adopted in this study. The research data were collected with the help of semi-structured open-ended questions prepared by the researchers. The open-ended questions prepared were transferred to the question form via the "Google Form", and then, after obtaining the necessary permissions, history teachers were contacted by phone (WhatsApp service) to answer the questions. The data obtained from the research were analyzed with descriptive analysis. When the results of the research were evaluated in general, it was observed that the history teachers in the sample created their workshops by looking at the appropriateness of the student development and the applicability of the workshop program; they were uncomfortable with the fact that BİLSEM did not offer them physically adequate workshop facilities and although they had the motivation to prepare and implement workshops, they expressed the necessity of providing suitable conditions in this regard and improving themselves professionally.

References

Akhan, N.E. & Altaş, S. (2020). Bilim ve sanat merkezlerindeki sosyal bilgiler öğretmenlerinin çalışma koşullarına yönelik görüşleri. International Aegean Semposiums February 15-16 içinde (s. 29-45). İzmir, Türkiye.

Akhan, O., & Altaş, S. (2021). BİLSEM tarih öğretmenlerinin BİLSEM çalışma koşulları hakkındaki görüşleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 133-147.

Aktekin, S. (2009). Türkiye’de Tarih Eğitimi. S. Aktekin, P. Harnett, M. Öztürk ve D. Smart (Eds.), Çok kültürlü bir Avrupa için tarih ve sosyal bilgiler eğitimi içinde (s. 27-44). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılığı.

Akyüz, Y. (1999). Türk eğitim tarihi: Başlangıçtan 1999’a kadar. İstanbul: Alfa Yayınları.

Altun, T. & Vural, S. (2012). Bilim ve sanat merkezinde (BİLSEM) görev yapan öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişim ve okul gelişimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 152-177.

Baykoç N. (2014). Üstün; akıl, zekâ, deha, yetenek, dâhiler - savantlar gelişimleri ve eğitimleri.

Ankara: Vize Yayınları.

Bolat, H. & Karakuş, F. (2021). Bilim ve sanat merkezleri sosyal bilgiler öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(21), 467-497.

Bozan, İ. & Savi Çakar, F. (2020). Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi. Turkish Studies Education, 15(3), 1607-1628.

Çetin, A., & Doğan, A. (2018). Bı̇lı̇m ve sanat merkezlerinde görev yapan matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(4), 615-641. doi:10.21565/ozelegitimdergisi.370355

Dönmez, N. (2004). Bilim Sanat Merkezleri’nin kuruluşu ve işleyişinde yapılması gereken düzenlemeler. A. Kulaksızoğlu, A. E. Bilgili ve M. R. Şirin (Eds.), Üstün yetenekli çocuklar bildiriler kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.

Dümenci, S. B., Gürsoy, F. & Aral, N. (2016). Türkiye’de okul öncesi dönemdeki üstün potansiyelli ve üstün zekâlı olan çocukların eğitimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2469-2480.

İlik, S. S. (2019). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev yapan öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlamaya uygulamaya ve izlemeye yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 485-495.

Kaplan, I. (1999) Türkiye’de milli eğitim ideolojisi. İstanbul: İletişim Yay.

Karakaya, F., Ünal. A., Çimen, O. & Yılmaz, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5(1), 124-138.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kazu, Y. & Şenol, C. (2012). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM Örneği). E-İnternational Journal of Educational Research 3(2), 13- 35.

Kontaş, H. & Yağcı, E. (2016). BİLSEM öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 902-923.

Koşan, A. (2003). Eğitimde okul-endüstri işbirliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1-2), 107-130.

MEB (2007). Tarih Dersi Öğretim Programı (9.sınıf). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2018). Ortaöğretim tarih dersi (9-10-11. Sınıflar) öğretim programı. Erişim tarihi: 13. 06. 2021. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=344 MEB (2019). BİLSEM yönergesi. Tebliğler Dergisi, Ankara. 390-427.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Öğülmüş, K. & Sarı, H. (2014). Bilim ve sanat merkezlerindeki (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 254-265.

Su, G. (2020). BİLSEM’de çalışan matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde yaşadıkları sorunların incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Şenol C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Ünal, F. & Er, H. (2015). Özel yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(1), s.165-182.

Yıldırım. A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

Published

2021-08-27

How to Cite

AKHAN, O., & ALTAŞ, S. (2021). Bilsem Tarih Öğretmenlerinin Atölye Hazırlama Deneyimleri (Workshop Preparation Experiences of BİLSEM History Teachers). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), 146–160. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/111

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 

You may also start an advanced similarity search for this article.