Covid-19 Salgını Çerçevesinde Geleneksel Güvenlik Anlayışına İlişkin Bir Eleştiri ve İnsani Güvenliği Yeniden Düşünmek (A Criticism of the Traditional Security Understanding and Rethinking Human Security Within the Framework of the Covid 19 Pandemic)

Authors

Keywords:

Traditional security concept, new security concept, Covid-19 pandemic, human security

Abstract

With the end of the Cold War and the acceleration of the globalization process, many new changing and diversifying threats have emerged that directly target people, and this has caused the traditional view, which relies only on military methods to combat threats, to be insufficient to combat new threats. In the 1990s, contrary to what the traditional view claimed, the New Security Approach emerged, which sees not only states but also individuals and even the world we live in as the object of reference, and whose roots are based on liberalism. This understanding has expanded the agenda of security from human security to global security, including threats that have emerged or have the potential to arise in the environmental, social and economic fields. Therefore, transnational crimes, migration, overpopulation growth, scarce resources, economic instability, epidemics, natural disasters and many similar issues have formed the main agenda of the new security approach. In this context, the Covid-19 epidemic, which emerged in Wuhan, China and spread all over the world, to become a global threat, has caused the traditional view to be questioned and allowed for a new understanding of security or rethinking of human security. Although this study acknowledges that the traditional security approach does not remain far from the security policies of states, it aims to determine whether the traditional view is sufficient in the fight against the Covid-19 epidemic and to evaluate the views of the new security approach, which we can see as an extension of the traditional view, within the framework of the Covid-19 epidemic.

References

Akgül-Açıkmeşe, S. (2011). Algı mı, söylem mi? Kopenhag okulu ve yeni klasik gerçekçilikte güvenlik tehditleri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 8(30), 43-73.

Alameşe, Y. (2021). Covid-19 salgını ve insani güvenlik. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2(1), 33-48.

Alkanat, A. (2021). 5 Soru: Dünya genelinde aşı adaletsizliği. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://www.setav.org/5-soru- dunya-genelinde-asi-adaletsizligi/].

Ateş, D. (2009) Uluslararası ilişkiler disiplininin oluşumu: idealizm/realizm tartışması ve disiplinin özerkliği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, (10)17, 11-25.

Aytaç, G. B. (2021). Covid 19 Pandemisi sonrası çevre, toplum ve insan merkezinde güvenliği yeniden okumak. Covid-19 Pandemisinin Küresel Siyasette Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Güvenlik Algısı ve Pratiklerine Yarattığı Etkiler içinde (ss.58-75), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi, İstanbul.

Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. Review of International Studies, cilt:23, 5-26.

Baylis, J. & Smith, S. (2001). Globalization of world politics - an introduction to international relations. United States: Oxford University Press.

Baylis, J., Smith, S. & Owens, P. (2008). The globalization of world politics. Oxford: Oxford University Press.

Baysal, B. (2022). Güvenlik kavramı ve güvenliğin dönüşümü. B. Baysal, (Der.), Uluslararası İlişkilerde Güvenlik içinde (ss. 3-10), 1. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

BBC News. (2020). Koronavirüs Nedir: COVİD-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler? [Erişim tarihi: 10.06.2023. https://www.bbc.com/turkce/haberler- dunya-51177538].

Beriş, H. E. (2015). Kamu düzeni, güvenlik ve demokratikleşme. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 17(1), 1-18.

Bilgin, P. (2010). Güvenlik çalışmalarında yeni açılımlar: yeni güvenlik çalışmaları. Stratejik Araştırmalar, 8(14), 69-96.

Bozdağlıoğlu, Y. & Özen, Ç. (2004). Liberalizmden neoliberalizme güç olgusu ve sistemik bağımlılık. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(4), 59-79.

Briand Finance. (2020). New Zealand Trumps America-Survey of Over 75,000 Respondents Ranks New Zealand Top and US Bottom for Combatting COVID-19. [Erişim tarihi: 17.06.2023. https://brandfinance.com/press-releases/new-zealand-trumps-america- survey-of-over-75000-respondents-ranks-new-zealand-top-and-us-bottom-for- combatting-covid-19].

Buzan, B. (1983). People, states and fear the national security problem in international relations. Brighton: Wheatsheaf Books.

Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014), İçerik analizinin parametreleri, Eğitim ve Bilim, 39(174), 33- 38.

Erhan, Ç. (2003). Küreselleşme döneminin tehditleriyle mücadele. Strateji ve Analiz Dergisi, sayı:5, 1-15.

Euronews. (2020). Çin'de 2. dalga önlemi: salgının yeniden görüldüğü Vuhan'da 11 milyon kişiye Covid-19 testi. [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://tr.euronews.com/2020/05/14/cin-de-2- dalga-onlemi-salg-n-n-yeniden-goruldugu-wuhan-da-11-milyon-kisiye-covid-19-testi].

Euronews. (2021). Güney Afrika'da yeni Covid-19 varyantı Omicron ile ilgili neler biliniyor? [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://tr.euronews.com/2021/11/27/guney-afrika-da-endise-verici- mutasyonlara-sahip-yeni-covid-19-varyant-yla-ilgili-neler-bi].

Euronews. (2022). Covid-19’dan ölümleri teyit eden Kuzey Kore’ye Çin, ABD ve Güney Kore'den yardım teklifi. [Erişim tarihi: 19.06.2023. https://tr.euronews.com/2022/05/13/covid-19-dan- olumleri-teyit-eden-kuzey-kore-ye-cin-abd-ve-guney-kore-den-yard-m-teklifi].

Griffiths, M. & O’Callaghan, T. (2002). International relations: the key concepts. London: Routledge.

Huysmans, J., & Squire, V. (2009). Migration and security. in: dunn cavelty, Myriam and Mauer, Victor eds. Handbook of Security Studies. London, UK: Routledge.

International Monetary Fund (IMF). (2020a). Real GDP growth. [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/W EOWORLD].

International Monetary Fund (IMF). (2020b). World economic outlook. [Erişim tarihi:

06.2023. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020].

International Monetary Fund (IMF). (2021). Real GDP growth. [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/W EOWORLD].

Karabulut, B. (2015). Güvenlik: küreselleşme sürecinde güvenliği yeniden düşünmek. 2. Baskı, Ankara: Barış Kitap.

Kerr, P. (2017). İnsani güvenlik. A. Collins, (Ed.) Çağdaş Güvenlik Çalışmaları içinde (ss.104- 116), (Çev. N. Uslu). Üçüncü Basımdan Çeviri, İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi.

Maani, N. & Galea, S. (2020). COVID-19 and underinvestment in the public health infrastructure of the United States. The Milbank Quarterly, 98 (2), 250–259.

Mareiniss, D. P. (2020). The impending storm: COVID-19, pandemics and our overwhelmed emergency departments. The American Journal of Emergency Medicine, 38 (6), 1293- 1294.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation, Psychological Review, 50, 370-396. McSweeney, B. (1999). Security, Identity and interests: a sociology of international relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Newman, E. (2010). Critical human security studies. Review of International Studies, 36(1), 77–94.

Newman, E. (2022). Covid-19: A human security analysis. Global Society, 36(4), 431-454. Nye, J., S. & Welch, D. A. (2011). Küresel çatışmayı ve işbirliğini anlamak. (Çev. R. Akman) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2020a) Health data.

[Erişim tarihi: 17.06.2023. https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm#indicator-chart].

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2020b). Women at the Core of the Fight Against Covid-19 Crisis. [Erişim tarihi: 17.06.2023. https://read.oecd- ilibrary.org/view/?ref=127_127000-awfnqj80me&title=Women-at-the-core-of-the- fight-againstCOVID-19-crisis].

Ovalı, Ş. (2006). Ütopya İle pratik arasında: uluslararası ilişkilerde insan güvenliği kavramsallaştırması. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 3(10), 3-52.

Öztürk, A. (2021). Covid 19 pandemisinde devletler ve uluslararası toplum: ‘başarısız devlet’ kavramı üzerinden bir değerlendirme. Covid 19 Pandemisinin Küresel Siyasette Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Güvenlik Algısı ve Pratiklerine Yarattığı Etkiler içinde (ss. 109- 136), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi, İstanbul.

Perthes, V. (2020). Korona krizi ve uluslararası ilişkiler: açık sorular, geçici varsayımlar. covid- 19 sonrası dünya: işbirliği mi rekabet mi? içinde (ss.110-115), Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara: SAM Yayınları.

Sancak, K. (2013). Güvenlik kavramı etrafındaki tartışmalar ve uluslararası güvenliğin dönüşümü. KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:6, 123-134.

Schweller, R. L. (1996). Neorealism’s status quo bias: what security dilemma? Security Studies, 5 (3), 90-121.

Stockholm Internatıonal Peace Research Instıtute (SIPRI). (2021). Military expenditure by country as percentage of gross domestic product, 1988-2020, [Erişim tarihi: 17.06.2023. https://sipri.org/sites/default/files/Data%20for%20all%20countries%20from%201988

–2020%20as%20a%20share%20of%20GDP%20%28pdf%29.pdf].

Tarlanoğlu, O. (2021). Küreselleşme ve güvenlik kavramlarının Covid-19 salgını özelinde incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, sayı:54, 3680-3707.

Tian, N., Kuimova, A., Silva, D. L. D., Wezeman, P. D. & Wezeman, S. T. (2020). Trends in world military expenditure, 2019. Stockholm Internatıonal Peace Research Instıtute (SIPRI), 1-12.

United Nation. (2016). Human security handbook. (Erişim tarihi: 18.06.2023. https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf).

United Nations Development Programme (UNDP). (1994). Human development report 1994. Erişim tarihi: 18.06.2023.

https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompletenostatspdf.pdf).

Uyğun, E.D. (2022). Değişen Avrupa Savunma ve güvenlik anlayışı dinamiği: fouchet planı ve Avrupa Birliği Anlaşması. 1. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Konferansı 21 YY'da Güvenlik ve Barışın İnşası Konferans Tam Metin Bildiri Kitabı, 117-60.

Uyğun, E.D., Kanat, S. & Gürkaynak, M. (2022). Kavramsal açıdan teröre bir neden olarak Neo-Oryantalizm. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 6(2), 395-413.

Ültay, E., Akyurt, H. & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 188-201.

Walt, S. M. (2017). Realism and security. (Erişim tarihi: 09.06.2023.

https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.00 1.0001/acrefore-9780190846626-e-286).

Wolfers, A. (1952). National security as an ambigous symbol. Political Science Quarterly, 67(4), 481-502.

World Health Organization (WHO). (2021). WHO Coronavirus disease (COVID-19) dashboard. [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://covid19.who.int].

World Health Organization (WHO). (tarih yok). Human health. [Erişim tarihi: 20.06.2023. https://www.who.int/health-topics/health-security/#tab=tab_1].

Published

2023-12-29

How to Cite

PARALI, Z., KANAT, S., & GÜRKAYNAK, M. (2023). Covid-19 Salgını Çerçevesinde Geleneksel Güvenlik Anlayışına İlişkin Bir Eleştiri ve İnsani Güvenliği Yeniden Düşünmek (A Criticism of the Traditional Security Understanding and Rethinking Human Security Within the Framework of the Covid 19 Pandemic). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(3), 268–291. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/157

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.