Hayat Sigortacılığı ve Hayat Sigortacılığında Müşteri Memnuniyeti (Life Insurance and Customer Satisfaction in Life Insurance)

Authors

Keywords:

Customer, Customer Relationship Management, Life Insurance, Insurance Companies, Customer Satisfaction

Abstract

The rapid change in the globalizing world, increased competition, developments in information technologies, changing customer profile and the inclusion of the internet in our lives have led all companies to make fundamental changes in their marketing approaches. In line with these developments, all companies, especially insurance companies, need to adopt a marketing approach based on a one-to-one relationship with their customers in order to provide competitive advantage and to maintain their assets, and to develop customer relations approaches and to bring management approaches to customer focus. At this point, the biggest help of businesses is Customer Relationship Management, a customer-oriented marketing strategy that requires continuous customer relationship to increase customer satisfaction and loyalty. According to this approach, businesses can produce solutions in line with the wishes and needs of their customers, develop real-time dialogues with their customers and offer unique values to their customers beyond customer satisfaction. In this study, the insurance sector in Turkey, insurance and general assessment of the insurance sector, the marketing of insurance and customer services, customer satisfaction research on the concepts of insurance was carried out.

References

Akalın, M. (2004). CRM ve sigortacılık sektöründe örnek bir uygulama. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akmut, Ö. (1980). Hayat sigortası teori ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No:447.

Berkowitz, N. E., Kerin, A. R., Hartley, W. S. & Rudelius, W. (1997). Marketing (Fifth Edition). McGraw-Hill.

Black, K. & Skipper, H. (2000). Life and health insurance (13. Edition). London: Pearson. Çipil, M. (2003). Türk sigortacılık sektörünün pazarlama karması. Hazine Dergisi, 16, 61-88. Çoban, S. (2003). Sigorta pazarlamasının yapısal özellikleri ve temel sorunları. Pazarlama Dünyası, 17(3), 10–14.

Elbeyli, M. Ü. (2001). Sigorta ve sigorta pazarlaması (2. Baskı), İstanbul: Erdoğan.

Eskil, H. (1993), Hayat sigortalarının esasları ve Türkiye’de hayat sigortaları. Türkiye’de Hayat Sigortaları. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.

Ferman, M. (1988). Hizmet pazarlaması üzerine genel bir değerlendirme. Pazarlama Dünyası, 2(7), 25–31.

Gardner, L. & Grace, M.F. (1993). X-Efficiency in the US life insurance istry. Journal of Banking and Finance, 17, 497-510.

Gidhagen, M. (1998). Insurance marketing - services and relationships. Sweden: Department of Business Studies Uppsala University.

Grönroos, C. (1997). A service-orientated approach to marketing of services. Contemporary Services Marketing Management. (Ed.M.Gabbott and G.Hogg), Orlando: The Dreyden Press, ss. 44–57.

Göksel, B. (1998). Toplam kalite yönetiminde müşteri odaklılık ve sigorta sektöründe uygulama. (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.

Güvenç, N. (2001). Pazarlama öncü olmayı sever, Sigorta Postası, 4, 14– 15.

Gümüş, F. (2006). Türk sigortacılık sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri. Sigorta Araştırmaları Dergisi, 2, 67–78.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, (2017). Hazine ve maliye bakanlığı sigorta denetleme kurulu, sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetleri hakkında rapor, s. 20.

İşseveroğlu, G. (2005). Sigorta şirketlerinde finansal başarının ölçülmesi ve bir uygulama. (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Jobber, D. & Fahy, J. (2003). Foundations of marketing. New York: McGraw-Hill. Kabukçuoğlu Özer, F. D. (2005). Mukayeseli hukukta ve uygulamada hayat sigortası. Ankara: BTHAE Yayınları.

Kaylav, Ş. (1993). Hayat sigortaları, Türkiye’de hayat sigortaları. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.

Kılıçkaplan, S. & Karpat, G. (2004). Türkiye hayat sigortası sektöründe etkinliğin incelenmesi, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 19(1), 1-14.

Korkmaz, S. (1998). Sigorta sektöründe dağıtım kanalında yer alan acente yöneticilerinin sigorta ve sigorta yönetimine yaklaşımlarına ilişkin bir araştırma. Pazarlama Dünyası, 12(72), 26-31.

Kitapçı, O. (2008). Ağızdan ağıza çevrimiçi iletişimin otellerdeki oda satışlarına etkisi üzerine bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 266-274.

Kotler, P. (2000). Pazarlama yönetimi (Onuncu Baskıdan Çev. N. Muallimoğlu). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kubilay, P & Akdemir, A. (2017). Maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası taraflarının yükümlülükleri. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 5(10), 455-473.

MEGEP, (2011). Pazarlama ve perakende-hayat sigortası modülü. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Mısırlı, İ. (2003). Genel iletişim. Ankara: Detay Yayıncılık.

Orhan, S. (2004). Müşteri sadakatini yüzde 5 arttır, gelirin yüzde 85 artsın. Sigorta Postası, 10, 28–29.

Öztürk, A. & Güven, Ö.F. (2013). Bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında bankaların fark yaratma stratejileri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 63-72.

Saran, M. (2002). Sigorta işletmelerinin hedef kitleleri ve halkla ilişkiler. Pazarlama Dünyası, 16(2), 42–47.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, (2005). Türk sigorta sektörünün temel göstergeleri 4. Ankara: Uzerler Matbaa, www.hazine.gov.tr/sigortacilik_sektor.pdf (Erişim Tarihi:15.03.2019)

Tavmergen, İ. P. (2001). Sigorta ürünlerinin pazarlanmasında kullanılan doğrudan pazarlama araçları, araç seçim kararı ve kullanıcıların seçimlerine yönelik bir çalışma. Reasürör, 40, 31–47.

Taş, K. M. (2015). Dünya sigorta pazarında Türkiye’nin yeri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 14(27), 133-148.

TSRŞB, (2005). Faaliyet raporu. İstanbul: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yayını.

Uluğ, İ. (2004). Sigorta hukukunda riziko kavramı ve bu kavramdaki değişiklikler. Türkiye barolar birliği Türkiye’de sigorta hukukunun sorunları ve geleceği sempozyumu, 19-20 Kasım 2004, ss.308-349, İstanbul.

Uralcan, G. Ş. (2005). Küreselleşme sürecinde sigorta şirketlerinde bilgi yönetiminin gereksinimi. http://bsy.marmara.edu.tr/TR/konferanslar/2005/2005tebligleri/37.doc, (Erişim Tarihi: 07.03.2018).

Yanık, S. (2016). Sigorta acentelerinde yönetim ve muhasebe uygulamaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi

Yücesan, M. (1998). Türk sigorta sektörünü bekleyen globalleşme ve sektörün bugün içinde bulunduğu sorunlarla beraber bu günü nasıl karşılayacağı konusunda görüşler. Reasürör, 27, 29–31.

İnternet Kaynakları

www.divaportal.org/diva/getDocument?um_nbn_se_uu_diva-2433-1 fulltext.pdf, (Erişim Tarihi: 05.05.2018).

https://www.tsb.org.tr/reasurans-sirketleri.aspx?pageID=913 (Erişim Tarihi: 30.03.2020).

Published

2020-04-26

How to Cite

ERTURAN, Y. (2020). Hayat Sigortacılığı ve Hayat Sigortacılığında Müşteri Memnuniyeti (Life Insurance and Customer Satisfaction in Life Insurance). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(1), 102–115. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/84

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.