6. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin Akademik Başarı Ve Tutumlar Açısından İncelenmesi (Examination of Mathematical Modelling Competencies of 6th Grade Students in terms of Academic Success and Attitudes)

Authors

  • Ayşegül YURTSEVER
  • Dursun SOYLU

Keywords:

Mathematics education, mathematical modeling, mathematical modeling competence

Abstract

Mathematical modeling is the process of coping with real life problems. In this process, it has been argued that there must be certain competences in the literature to overcome challenges (Blum ve Kaiser, 1997). The mathematics education that students acquires at school should give them the ability to deal with the problems that they encounter in real life. In this resaearch, mathematical modeling competencies of the students and levels of these competencies were determined. Moreover, the relation between students' mathematical achievements levels, their attitudes towards mathematics courses and mathematical modeling competencies has been determined. The study was conducted with 63 students at the 6th grade level studying at a public school. In order to determine mathematical modelling competencies of students, two different modelling activities implemented for 2 hour for each. As a result of the activities, students were graded in the direction of the data obtained from the student working papers, observation notes and interviews via the Modeling Competency Evaluation Scale(MCES) developed by Tekin Dede and Bukova Güzel(2014). The mathematical achievements of the students are measured by the multiple choice test that developed by the researcher. The attitudes of the students towards the mathematics courses were determined by an attitude scale developed by Baykul (1990). As a result of the obtained data, it was determined that the students showed a very low level of modeling competence and there was a significant relationship between the students' modeling competence and mathematical achievement, but no significant relationship was found between the other variables.

References

Aydın Güç, F. & Baki, A. (2016). Matematiksel Modelleme Yeterliklerini Geliştirme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Sınıflandırılması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7 (3), 621-645.

Blomhøj, M., and Kjeldsen, T. H. (2006). Teaching mathematical modelling through Project work. The International Journal on Mathematics Education, 38 (2), 163-177.

Blum, W., Niss, M. (1991). Applied Mathematical Problem Solving, Modelling, Applications, And Links To Other Subjects - State, Trends and Issues in Mathematics Instruction. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 22, 37-68.

Borromeo Ferri, R. (2010) On the influence of mathematical thinking styles on learners’ modelling behaviour. Journal für Mathematikdidaktik,3181, 99-118.

Borromoe Ferri, R. (2006). Theoretical And Empirical Differentiations of Phases in The Modeling Process. Zentralblatt Für Didaktik Der Mathematik. The International Journal On Mathematics Education, 38(2), 86-95.

Bukova Güzel, Esra. (2016). Matematik Eğititminde Matematiksel Modelleme, Ankara: Pegem Akademi.

Erbaş, A.K., Kertil, M., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., Alacacı, C. & Baş, S. (2014). Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme: Temel Kavramlar ve Farklı Yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1-21.

Hacısalihoğlu Karadeniz, M. & Kelleci, D. (2015). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişin Tutumlarının Başarıya Etkisi.

Hıdıroğlu, Ç. N., Tekin-Dede, A., Kula, S., ve Bukova-Güzel, E. (2014). Öğrencilerin kuyruklu yıldız problemi‘ne ilişkin çözüm yaklaşımlarının matematiksel modelleme süreci çerçevesinde incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (31), 1-17.

Kapur, J.N. (1982). The art of teaching the art of mathematical modelling. International Journal of Mathematic Education in Science and Technology, 13(2), 185-192.

Kurşun, K. , Çobanoğlu Aktan, D. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Göstergeler Çoklu Nedenler Modeliyle İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 372-382.

Lesh, R. ve Doerr, H. M. (2003). (Ed.). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2009). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu matematik uygulamaları ıı. Dönem öğretmenler için öğretim materyali. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2016). Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=2&ders=16 sayfasından erişilmiştir.

[NCTM], (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Oğuz, A. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin, Gelişim Dosyası, Başarı Testi ve Tutum Puanları Arasındaki İlişki. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 45-60.

Pollak, H. (1979) The Interaction between Mathematics and other School Subjects. UNESCO (Ed.). New Trends in Mathematics Teaching IV. Paris. Pollak, H. (1979) The Interaction between Mathematics and other School Problems? C. Haines, P.

Umay, A. (1997). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. İzmir: ÖES Yayınları

Yılmazer, A., Demir, S. B. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine ve Sosyal Bilgiler Öğretmenine Karşı Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 9(2), 1705-1718.

Zawojevski, S. J, Lesh, R. (2003). A Models and Modeling Perspective on Problem Solving.

R. Lesh ve H. M. Doerr (Ed.). Beyond Constructivism: A models and modeling perspective on mathematics problem solving, learning & teaching . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Published

2017-12-30

How to Cite

YURTSEVER, A., & SOYLU, D. (2017). 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Modelleme Yeterliklerinin Akademik Başarı Ve Tutumlar Açısından İncelenmesi (Examination of Mathematical Modelling Competencies of 6th Grade Students in terms of Academic Success and Attitudes). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(3), 43–61. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/22

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.