19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başlarında Kırşehir Sancağı’nda Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (Educational Activities in the Kırşehir District in the Late 19th Century and the Early 20th Century)

Authors

  • Müzeyyen HÜKÜM

Keywords:

Kırşehir, Education, High School, Junior High School, Primary School, Madrasa

Abstract

Important developments took place in the Ottoman education system during the late 19th and early 20th centuries which corresponds to the reign of Sultan Abdulhamid II. In this period, the education structure was reorganized, the number of existing school types has been increased and new school types were opened. However, the most important development in the name of education in this period was the increase in the number of schooling activities in rural areas. Thus, it was aimed to increase the number of educated citizens by spreading education activities throughout the country which were limited to the central places. This article examines the educational activities of the late 19th and early 20th centuries in Kırşehir District of Ankara Province, one of the places where the new educational institutions were opened as a result of Sultan Abdülhamid II's policy of spreading educational activities to the rural areas. In this context, the existing educational institutions in the district, the lessons that were thought in these institutions, the administrators and teachers who were in charge and the students who were trained were tried to be presented, in accordance with the information obtained from the Ankara Province Yearbooks, Ministry of Education Yearbooks and archival documents.

References

Akyüz, Y. (2011). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000- M.S. 2011), Ankara: Pegem Akademi. Aydın, M. (2012). Ankara Mekteb-i İdâdîsi. Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu

Bildiriler Kitabı, C. 2, Ankara: Master Basın Yayın, ss.801-846.

Bilim, C. Y. (1984). Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma (1839-1876), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, (2014). Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, İstanbul: Bion Matbaacılık.

Demir, Ş. (2015). XIX. Yüzyıl Osmanlı Eğitiminde Yaşanan Değişim. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13, 435-447.

Ergin, O. (1977). Türkiye Maârif Tarihi, C.1-2. İstanbul: Eser Matbaası.

Er, H. (2003). Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Çağdaşlaşma Çabaları. Marife Bilimsel Birikim

, 211-215.

Gündüz, A. (2012). Salnamelere Göre Kırşehir Sancağı Hakkında Genel Bilgiler (1783-1910) (Coğrafyası, Tarihi, Nüfusu, Nahiye ve Kazaları). Turkish Studies, 7(3), 1373-1393.

Kodaman, B. (1991). Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Koçer, H. A. (1992). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Kırpık, G., Ünal, U. vd., (2010). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Otorite Yayınları.

Somel, S.S. (2010). Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin. İstanbul: İletişim Yayınları

Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişimine Tarihi Bir Bakış. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Uzunçarşılı, İ.H. (1988). Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Ünal, U. (2015). II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı Rüşdiyeleri (1897-1907). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

Published

2018-04-30

How to Cite

HÜKÜM, M. (2018). 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başlarında Kırşehir Sancağı’nda Eğitim-Öğretim Faaliyetleri (Educational Activities in the Kırşehir District in the Late 19th Century and the Early 20th Century). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(1), 45–61. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/30

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.