Medyada Değerler Eğitimi: TRT Çocuk Kanalı Keloğlan Çocuk Programı Örneği (Values Education in Media: A Case Study of Keloğlan Child Program At TRT Child)

Authors

  • Esra KARADUMAN

Keywords:

Values education, The Media, Keloğlan Child Program

Abstract

Rapid development of technology and consumption cultures also points to the postmodern era in our country as does in the whole world. However, these developments bring the concept of individualism to the fore front. From this individualistic understanding, not only adults but also children are rapidly affected, exposed to the games of technology, and have moved away from both universal and cultural values. In our country, the danger of individualism has been detected and therefore it is desired to protect the values of society and to be transferred to children. Moving from this point, values education has been reflected in the curriculum at schools by means of the circular numbered 2010/53 and it is desired to make children gain universal and cultural values. This study aims to examine the child programs to see how values education is covered in TRT (Turkish Radioand Television Corporation) which is the official broadcasting organ of the government. This analysis is made by qualitative research methods using discourse analysis. In this context, 15 programs were watched from the third season of Keloğlan children's program and the discourses related to the values were analyzed. As a result; Keloğlan's child program emphasizes the values of society and thus the values education activities carried out in the schools are also included in TRT children's programs.

References

Akbaş, O. (2008). Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6, 16, 9-27.

Balat, G. U. (2011). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Uygulamaları. Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi. Arıkan, A. (Ed) Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, 167-189.

Cankaya, Ö. (1990). Türk Televizyonunu Program Yapısı (1.Baskı), İstanbul: İstanbul Yayınları.

Cankaya, Ö. (1997). Dünden Bugüne Radyo Televizyon (1.Baskı), Beta Yayınları, İstanbul: Beta Yayınları.

Çaplı, B. (2001). Televizyon Karşısında Çocuk: Türkiye Örneği. Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk B. Onur (Ed.). Ankara: Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, ss.15-19.

Çiftçi, N. (2010). Eğitim Psikolojisi (4.Baskı), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dewey, J. (2008). Okul ve Toplum.(1.Baskı), H.A. Başman (Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.

Giddens, A. (2013). Sosyoloji (1.Baskı), H. Özel (Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları. İnal, K. (2014). Çocuk ve Demokrasi (1.Baskı), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Kızılçelik, S.ve Erjem, Y. (1994), Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü (2.Baskı), Ankara: Atilla Kitapevi.

Mutlu, E. (2012). İletişim Sözlüğü (6.Baskı), Ankara: Sofos Yayınları.

Mutluay, N. (2007). Yunan ve Roma Uygarlığında Çocuk (4.Baskı), Ankara: Alter Yayıncılık. Mutluay, N. (2010). Eski Yakın Doğu Toplumlarında Çocuk (4.Baskı), Ankara: Alter

Yayıncılık.

Ulusoy, K. (2016). Değerler Eğitimi (4.Baskı) Ankara: Pegem Yayınları.

Uygun, S. (2013). Değerler Eğitimi Program Tasarılarının Değerlendirilmesi, Mediterranean Journal of Humanities, 3,2 263-277.

Üzümcü, Ö. (2016). Nitel Araştırma Yöntemine Sahip Tezlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, 32, 330.

Karaduman, Esra. “TRT Yerli Çocuk Programlarında Çocukluğun İnşası.” Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, 2017.

Özgüngör, S. (2009). Postmodern Değerler, Kimlik Oluşumu ve Yaşam Doyumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4, 31, 32-42.

Yazıcı, K. (2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış, Türklük Bilimi Araştırmaları, 0, 19, 499-522.

Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. TSA Dergisi, 11(2), 65-84.

Elektronik Kaynaklar:

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b77cb048a2 767.19639684

http://www.trtcocuk.net.tr/ebeveyn-akademisi/okul-ve-ogrenme/degerler-egitimi-nasil-olmali

http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/39/749197/dosyalar/2015_02/09093609_dege rleregitimi.pdf

Published

2018-08-30

How to Cite

KARADUMAN, E. (2018). Medyada Değerler Eğitimi: TRT Çocuk Kanalı Keloğlan Çocuk Programı Örneği (Values Education in Media: A Case Study of Keloğlan Child Program At TRT Child). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(2), 83–99. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/39

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.