Belenbaşı Mahallesindeki Yerel Halkın Turizme Karşı Tutumları (Local People's Attitudes Towards Tourism in the Belenbasi District)

Authors

  • Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN
  • Selahattin AKŞİT

Keywords:

Belenbasi District, local people, rural tourism, attitude analysis

Abstract

The purpose of this study is to put forward the attitude of the local people against the touristization of places with rural tourism potential. Belenbasi neighborhood, which is the subject of study, is a place frequented by local tourists, especially during the summer and winter months. It is important to measure whether this tourist pressure contributes to the satisfaction of the local people or not. For this purpose, a Likert type survey study was conducted with a total of 119 people in Belenbasi. The reliability of the scale was checked firstly and Student T test and Anova analyses were performed. The demographic descriptive statistics of the individuals participating in the survey were examined and comparisons were made with respect to the subdivisions. The analyses are shown in the following tables and graphs. As a result; local people think that the development of tourism will make a positive contribution to the locality. However, when the demographic structure of the population is examined in detail, significant differences are observed. The results of the study is important in terms of tourism applications in Belenbasi.

References

Akış, S., (1999). Sürdürülebilir turizm ve Türkiye, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (10): 36-46.

Akova, O., (2006). Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 1(2), 77-109.

Akşit, S., (2007). Doğal ortam duyarlılığı açısından sürdürülebilir turizm, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 / 23 (Aralık 2007): 441-460.

Aydın, O., (2012). AB’de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye’de kırsal turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23): 39-46, 2012 ISSN: 1309-9132

Birkan, İ., (2001). “Sürdürülebilirlik kavramı, turizm sektörü açısından sürdürülebilir gelişmenin önemi ve koşulları”, I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Kızılcahamam, Ankara, 17- 18.

Boğan, E. ve Sarıışık, M., (2016). Yerel halkın turizm faaliyetine yönelik görüş ve algılamalarının belirlenmesi üzerine Alanya’da bir araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (2), 325-342.

Çakıcıoğlu Oban, R. ve Gökçe Gündüzoğlu, H. A., (2017). the perception of local people about the tourism potential in Ulubey Canyon (Usak Province), Journal of Human Sciences, 14(2), 2078-2089. ISSN:2458-9489.

Çeken, H., Dalgın, T. ve Çakır, N., (2012). Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi- International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2): 11-16. ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078, www.nobel.gen.tr.

Çetin, T. (2010). Cumalıkızık Köyünde Kültürel Miras ve Turizm Algısı. Milli Folklor Dergisi, 22 (87), 181-190.

Çetinkaya Karafakı, F. Ve Yazgan, M. E., (2012). Kırsal turizme kavramsal yaklaşım, kırsal turizmin önemi ve etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2): 55-58, 2012. ISSN: 2146-5843, E-ISSN: 2146-0078

Doğan, S. ve Özaslan, Y., (2017). Kırsal alan gelişimi açısından kırsal turizm ve kırsal turizmin dünyadaki durumu, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) ÖS-IV: 61-78 [2017].

Erdoğan, N., (2003). Çevre ve (Eko) Turizm, Erk Yayınları, I. Baskı, ISBN: 9759313022.

Ekici, R. ve Çizel, B., (2014). Yerel halkın turizm gelişimi desteğine ilişkin tutumlarının destinasyonların gelişme düzeylerine göre farklılıklar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/Journal of Taravel and Hospitality Management 11 (3), 2014, 73-87.

Hançer, Ş. ve Mancı, A. R., (2017). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Diyarbakır örneği (A Research on the Determination of Residents’ Perception About Tourism in Diyarbakir), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 70-91. DOI: 10,21325/jotags.2017.139.

Karakaş, A. ve Şengün, H.İ., (2017). Yerel halkın turizm faaliyetlerine yönelik tutumları, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(15), 183-202.

Koyuncu, A., (2011). “Belenbaşı Köyü (Buca-İzmir) düz dokumalarının teknik ve desen özellikleri”, T. C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi (Basılmamış), İzmir, 2011, s.339

Oban, R., (2000). “İzmir Anakent İlçelerine bağlı kır yerleşmelerinin kır kent bütünleşmesindeki konumları ve yapısal analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Oğuzbalaban, G., (2017). Türkiye’de yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine yönelik algı ve tutumlarına ilişkin yazın taraması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 51,Ağustos 2017. ISSN: 1307-9581, Doi Number: http://dx.doi.org/10,17719/jisr.2017,1860.

Ölmez, Z. D. ve Girgin, G. K., (2015). Kırsal turizmin yöre kalkınmasındaki rolü: Sandıklı Yöresi kırsal turizm potansiyeli, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 5 (1): 77-84, 2015. ISSN: 1307-1149, E-ISSN: 2146-0086

Özaltın Türker, G. ve Türker, A., (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği, Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs 2014.

Özçatalbaş, O., (2006). “Türkiye’de kırsal turizm potansiyeli ve geliştirme olanakları”, TMMOB, Turizm ve Mimarlık Sempozyumu Bildiri Kitabı, 28-29 Nisan 2006, Antalya.

Özel, Ç. H., (2014). Turizmin sosyo-kültürel boyutta ortaya çıkardığı etkilerin incelenmesi: Marmaris örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 42, Ekim 2014.

Özkan, E., (2007). “Türkiye’de kırsal kalkınma politikaları ve kırsal turizm”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü, Basılmmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Sezer, B., Küçükaltan, D. ve Çakır, A., (2013. Perception of rural tourism and tourism in Çamlıca Country-Edirne, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 46- 54. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ijses/issue/34184/377951.

Soykan, F., (2003). Türkiye’de kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2003), 1-11, Izmir.

Şahbaz R. P. ve Karaçar, E., (2013). Yerel çekiciliklerin turizme kazandırılmasına yönelik yöre halkının tutumları: Çankırı Tuz Mağarası örneği (For local appeals to tourism attitude of local people: Çankırı Salt Cave case), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Vol1, Issue 4, article2 1/4 (2013) 12-19.

Tayfun, A. ve Kılıçlar, A., (2014). Turizmin sosyal etkileri ve yerel halkın turiste bakışı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: Ekim 2014, Sayı:42, s. 57-68

Tütüncü, Ö., (2008). “Turizmin yerel halk üzerindeki etkileri ve Kuşadası İlçesi uygulaması”, IV. Lisansüstü Araştırmaları Kongresi, Nisan 20008, s. 127-148, Antalya Belek.

Mansuroğlu, S., (2006). Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki / Antalya örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 19, Sayı: 1ISSN: 1301-2215, s: 35 – 46.

Vatan, A. ve Zengin, B., (2015). Söğüt İlçesi’nde kültürel miras ve yerel halkın turizme bakış açısı, ASOS - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s. 634-650.

Yıldırım, H. T., (2013). Kırsal turizm konusunda yöresel düşünceler ve geliştirilmesi olanakları, Çağlayan Köyü örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimleri Dergisi, Sayı 2: s.62-67.

Yılmaz, İ. A., Ünal, A.ve Çakır, G., (2015). Sürdürülebilir turizm literatürü üzerine bir değerlendirme: Türkiye bağlamı, Mesleki Bilimler Dergisi, Ekim 2015, 4 (2) 55-83. ISSN: 2146-7420.

Yücel, C., (2002). Turizmde Yükselen Değer: Eko turizm, TÜRSAB Ar-Ge Departman, Nisan, 2002.

Published

2018-12-30

How to Cite

ÇAKICIOĞLU OBAN, R., & AKŞİT, S. (2018). Belenbaşı Mahallesindeki Yerel Halkın Turizme Karşı Tutumları (Local People’s Attitudes Towards Tourism in the Belenbasi District). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), 1–20. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/40

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.