Eğitimciler, Sektör Temsilcileri Ve Öğrenciler Perspektifinden Mesleki Turizm Eğitimine Yönelik Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi (Evaluation of Educators, Sector Representatives and Students' Perspective Professional Activities for Professional Tour

Authors

  • Tülay POLAT ÜZÜMCÜ
  • Ömür ALYAKUT

Keywords:

Mesleki Eğitim, Turizm Eğitimi, Turizm Sektörü

Abstract

Turizm eğitiminin üzerinde durduğu konu mesleki eğitimdir. Turizm mesleki eğitimi, mesleğin temel prensiplerinden, meslek ahlakına kadar çeşitli disiplinlerin verildiği ve belli bir iş için sağlanması gereken bir eğitim olup, turizmin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyonu vermeyi amaçlamaktadır. Turizm eğitimi konusunda eğitim veren kurumlar, turizm işletmelerinin ihtiyacı olan hizmeti sağlayabilecek alt kademe ve orta kademe personel ile turizmle ilgili kurumlara yönetici, araştırmacı ve eğitimci yetiştirmektedir. Bu araştırmada mesleki turizm eğitiminin üçayağı olan; öğrenciler, eğitimciler ve turizm sektörü yöneticilerinin turizm mesleki eğitimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, öncelikle kavramsal olarak Türkiye’de mesleki turizm eğitiminin genel yapısı incelenecek ve üniversite düzeyinde verilen turizm eğitiminin durumu açıklanacaktır. Ardından, araştırmacıların daha önce yapmış oldukları dört akademik çalışma betimsel analiz ile değerlendirilecektir. Yapılan bu çalışma ile üç boyutta (öğrenci, eğitimci, sektör) turizm eğitimi değerlendirilmiştir. Buna göre; verilen turizm eğitiminin beklentileri karşılamadığı tespit edilmiş ve bu üç grubun görüşleri doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda; turizm eğitiminin üç grubun temsilcilerinin yer aldığı çalıştay, toplantı, seminer vb. ortamlarda tartışılması, hatta bu üç gruba Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin de katılımı ile müfredatların revize edilerek bütüncül ve kapsayıcı nitelikte hazırlanması gereklidir.

References

Aksöz, E.O. (2014). Lisansüstü turizm eğitiminde öncü model: Hacettepe üniversitesi turizm işletmeciliği yüksek lisans programı, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Yayıncı: Anatolia, Kuşadası, Aydın, 1(1), 288-289.

Aksu, M. ve Bucak, T. (2012). Mesleki turizm eğitimi. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(2), 7-18.

Aymankuy, Y., Tetik N., Girgin K.G ve Aymankuy, Ş. (2013). Lisans düzeyinde turizm eğitimindeki staj uygulamasına öğrenci ve akademisyenlerin bakışları (BTİOYO’da Uygulama). International Journal of Human Sciences, (10)1, 101-128.

Baltacı, F., Üngören E., Avsallı H. ve Demirel, O.N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (1), 17-25.

Boylu, Y. ve Arslan E.(2014). Türkiye’deki turizm eğitiminin rakamsal gelişmeler açısından değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1, 79-97.

Çatı, K. ve Bilgin, Y. (2013). Turizm lisans öğrencilerinin turizm sektöründe çalışma eğilimleri. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 23-45.

Erdoğan, A. ve Yıldırım Y. (2014). Türkiye’de lisans düzeyinde verilen turizm eğitimi üzerine genel bir değerlendirme: geleceğe yönelik öneriler ve bir ders programı önerisi, Social Sciences Research Journal, 3(2), 16-26.

Hacıoğlu, N., Kaşlı M., Şahin ve Tetik N. (2008). Türkiye’de turizm eğitimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

İbicioğlu, H., Avcı, Avcı U. ve Boylu, Y. (2003). Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının eğitiminde stratejik sektörel eğitim organizasyonlarının uygulanabilirliğine yönelik bir inceleme, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 69-90.

Kozak, M.A.(2009). Akademik turizm eğitimi üzerine bir durum analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke), 22, 2.

Orhan, A. (2015). Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili algılarının çalışma niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Türkeri, İ. (2014). Yükseköğretim düzeyinde turizm eğitiminin özel nitelikli sorunları ve çözüm önerileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 1- 14.

Ulama, Ş., Batman, O. ve Ulama, H. (2015). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer algılamalarına yönelik bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(12), 339-366.

Üngüren, E., Doğan H., Özmen M. ve Tekin Ö.A. (2010). Otel çalışanlarının tükenmişlik ve iş tatmin düzeyleri ilişkisi, Journal of Yaşar University, 5(17), 2922‐2937.

Üzümcü, T. P. ve Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de turizm otel işletmeciliği alanında eğitim veren yükseköğretim kuruluşlarındaki, eğiticilerin turizm mesleki eğitiminin etkisel açıdan incelenmesine yönelik bir alan araştırması, 3.Bilgi-Ekonomi-Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 79-92.

Üzümcü, T.P ve Alyakut Ö. (2015). Turizm eğitimine yönelik memnuniyet algıları: turizm öğrencileri üzerinde bir araştırma, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Saraybosna, 633-649.

Üzümcü, T.P (2015).Otel yöneticilerinin turizm eğitimine yönelik algıları: Kocaeli ili otel yöneticileri üzerinde bir araştırma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 30, 123-150.

Üzümcü, T.P, Alyakut Ö. ve, Günsel A. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin mesleğin geleceğine ilişkin bakiş açıları, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (33), 179-199.

Üzümcü, T.P ve Alyakut Ö. (2017). Turizm eğitiminin turizm eğitimcileri perspektifinden değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), ISSN: 1307-9581. Ünlüönen, K. (1993), Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitim ve öğretimi, Dicle

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, 497-521.

Wang, J. (2008). Is tourism education meeting the needs of the tourism industry? An Australian case study. Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in Tourism (Research) at the University of Canberra. Australian Capital Territory, Australia March.

Education First, An Initiative of The United Nations Secretary-General http://www.globaleducationfirst.org/files/EdFirst_G29383UNOPS_lr.pdf Erişim tarihi: 17.05.2015, The Central Role of Education, p.4.

Published

2023-12-23

How to Cite

POLAT ÜZÜMCÜ, T., & ALYAKUT, Ömür. (2023). Eğitimciler, Sektör Temsilcileri Ve Öğrenciler Perspektifinden Mesleki Turizm Eğitimine Yönelik Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi (Evaluation of Educators, Sector Representatives and Students’ Perspective Professional Activities for Professional Tour. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(2), 67–84. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/17

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.