Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Temelinde Balkan Ülkelerinin Ulus İnşası ve Kimlik Yapılanması (Nation Building and Identity Structuring of Balkan Countries on the Basis of Constructivism (Social Construction) Theory)

Authors

Keywords:

Balkans identity, social construction, nation building, Balkan identity

Abstract

Balkan peoples struggled to exist throughout the history and gained their independence. Although there are some early and sometimes late becoming a nation, there are many nation states in the Balkan geography. Although the identity formation of these nations is based on different factors such as language, religion, nationalism or culture of coexistence, they have already achieved their national, regional and cultural identity in the Balkan geography. If there is mention of the existence of nations in the Balkans, even identities, geographical structures in the Balkans and similar Balkan politics, of course this has a long history. This research talks about the balance taken from the past and the building and identity structure of the nation. This narrative is based on Constructivism (Social Constructivism), which is based on an important place in International Relations Theories. Because nations are built and shaped by basic arguments brought by identity and identity. In this sense, this study examines the elements of the nation's construction and identity, accompanied by a short projection of the historical background and geographical features of the Balkan countries. Although nation building is a handicap due to its continuing and shaping, it has taken the first step in terms of providing a summary of the nation building and identity structuring of Balkan countries in the field of International Relations.

References

Abdula, S. (2013). Din ve milliyetçilik: Sırp Ortodoks Kilisesi ve Sırp milliyetçiliği örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Alpay, E. (2018). Sosyal inşacılık kuramı çerçevesinde Türk ve Bulgar kimliği. İstanbul: Hiper Yayın.

Aydın, A. (2011). AB ülkeleri, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında azınlıklarla ilgili düzenlemeler. TBMM Araştırma Merkezleri.

Aydın, K. Ç. (2008). İnsan hakları ve güvenlik ilişkisi açısından azınlık sorunları: Yunanistan örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Aydın, K. Ç. (2018). Yunanistan’daki Makedon azınlık sorununun Yunan ulus inşa süreci bağlamında analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(4), 307-404.

Bilgehan, A.G. (2012). Balkan ülkelerini anayasalarında dil kullanımı ile ilgili düzenlemeler.

Turkish Studies, 7(4), 69-97.

Büyüktanır, D. (2015). Toplumsal inşacı yaklaşım ve Avrupa bütünleşmesinin açıklamasına katkıları. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 12 (4) 1-24.

Çalış, Ş. H. (2012). Kavramsal çerçeve: isimlendirme ve bölgesel kimliğin inşası. Ş. H. Çalış ve B. Demirtaş (Ed.) Balkanlar’da siyaset içinde (ss.2-25). Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Bayıl, Y. B. (2018). Milliyetçi isyanlar bağlamında Arnavutluk’ta komite ve çetelerin rolü.

HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 6(12), 299- 315.

Demir, H. (2017). Slovenya’da XIX. yüzyılın ilk yarısında milli hareket. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 6(2), 289- 317.

Ereker, F. (2010). Dış politika ve kimlik: inşacı perspektiften Türk dış politikasının analizi

(Basılmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gellner, E. (1992). Ulus ve ulusçuluk. (Çev: Büşra E. Bahar ve Günay G. Özdoğan). İstanbul: İnsan Yayınları.

Gökdağ, B.A. & Dinçer A. (2007). Balkanlarda dil ve kimlik O. Karatay, B. A. Gökdağ, & Melehat Pars (Ed.) Balkanlar el kitabı cilt 3: dil ve edebiyat Balkan Kaynakçası içinde (ss.191-222). Ankara: Vadi Yayınları.

Günal, A. (2014). Sırbistan Cumhuriyeti. M. N. Arman ve N. Mandacı (Ed.) Çağdaş Balkan Siyaseti içinde (ss. 121-148). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ismaıl, A. (2012). Yunanistan’da azınlık hakları: Batı Trakya Türk azınlığı örneği (Basılmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İnanç, H. & Yaman, M. (2015). Ulus inşa stratejileri bağlamında Avrupa milli marşlarının sosyopolitik Mukayesesi. Süleyman Demirel İİBF Dergisi, 20(3), 17-34.

Jelavich, B. (2009). Balkan Tarihi Cilt 1: 18. ve 19. Yüzyıllar. (Çev. İhsan Durdu). İstanbul: Küre Yayınları.

Karpat, K.H. (2004). Balkanlar’da Osmanlı mirası ve ulusçuluk. (Çev. Recep Boztemur).

Ankara: İmge Kitabevi.

Kenar, N. (2007). Bosna – Hersek savaşı. O. Karatay & B. A. Gökdağ (Ed). Balkanlar El Kitabı Cilt 2: Çağdaş Balkanlar içinde (ss.191- 224). İstanbul: Vadi Yayınları.

Köroğlu, N. Ö. (2015). Konstrüktivizm. S. Turan & N Ö. Köroğlu (Ed.) Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar içinde (ss. 65-133). Dora Yayınları: Bursa.

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of power politic.

International Organization, 46(2), 391-425.

Wendt, A. (2012). Uluslararası siyasetin sosyal teorisi. (Çev. H Sarı Ertem ve S. G. Ihlamur Öner). İstanbul: Küre Yayınları.

Kaya. S. (2008). Uluslararası ilişkilerde konstrüktivist yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(3), 86-91.

Kut, Ş. (2005). Balkanlar’da kimlik ve egemenlik. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Maalouf, A. (2000) Ölümcül kimlikler. (Çev. A. Bora). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Oktay, E. G. & Rparaj, J. (2016). Sosyal inşacılık açısından Kosova’nın kimliği: bağımsızlık sonrasında ortak bir “Kosovalı” kimliği oluşturmak mümkün mü? . Uluslararası İlişkiler Dergisi, 13(49), 43-59.

Ortaylı, İ. (2013). Yakın tarihin gerçekleri. İstanbul: Timaş Yayınları. Oruç, Z. (2013). Balkanlarda Türk olmak. Ankara: Vadi Yayınları.

Ovalı, Ş. (2014). Yunanistan Cumhuriyeti. M. N. Arman & Nazif Mandacı (Ed.) Çağdaş Balkan Siyaseti içinde (ss. 21-44). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Özey, R. (2006). Balkanların coğrafi yapısı. Balkanlar El Kitabı Cilt 1, Ankara: Öncü Basımevi.

Reus, S. C. ( 2012). Konstrüktivizm. (Çev. A. Aslan ve M. A. Ağcan). Uluslararası İlişkiler Teorileri içinde (s. 296). İstanbul: Küre Yayınları.

Sipahioğlu, B. (2010). Dünden bugüne Balkanlar. İstanbul: Akademi Yayın.

Sönmezoğlu, F. (2012). Uluslararası politika ve dış politika analizi. İstanbul: Der Yayınları. Sürgevil, S. & Özgün C. (2012a). Balkanlar 1. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Sürgevil, S. & Özgün C. (2012b). Balkanlar 2. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Tüysüzoğlu, G. (2012). Çatışma ve işbirliği dikotomisi bağlamında Balkanlar’ın siyasal görünümü. Avrasya Etüdleri Dergisi, 42(2), 83-110.

Todorova, M. (2006). Balkanlar’ı tahayyül etmek. (Çev. D. Şendil). İstanbul: İletişim Yayınları.

İnternet Tabanlı Kaynaklar

Bosna Hersek Ülke Raporu. (2019). [Erişim Tarihi: 07.10.2019. http://www.kto.org.tr/d/file/bosna-hersek_-ulke-raporu_2016.pdf ].

Dilek, K. Savaş sonrası Bosna Hersek’te kimlik inşa süreci ve yeni neslin durumu. [Erişim Tarihi: 17.10.2019.

https://www.academia.edu/34017737/Sava%C5%9F_Sonras%C4%B1_Bosna_Hersek_t e_Kimlik_%C4%B0n%C5%9Fa_S%C3%BCreci_ve_Yeni_Neslin_Durumu].

Arnavutluk. (2017). [Erişim Tarihi: 04.10.2019. https://insamer.com/tr/arnavutluk_497.htm]. Bosna Hersek. (2017). [Erişim Tarihi: 04.10.2019. https://insamer.com/tr/bosna-hersek_504.htm].

Hırvatistan. (2017). [Erişim Tarihi: 04.10.2019 https://insamer.com/tr/hirvatistan_925.htm]. Sırbistan. [Erişim Tarihi: 07.10.2019. https://insamer.com/tr/sirbistan_921.htm].

Kosova. [Erişim Tarihi: 04.10.2019. https://insamer.com/tr/kosova_513.htm]. Sırbistan. [Erişim Tarihi: 07.10.2019. https://insamer.com/tr/sirbistan_921.htm]. Yunanistan.[Erişim Tarihi: 10.10.2019. https://insamer.com/tr/yunanistan_924.htm].

Kosova Anayasası. [Erişim Tarihi: 10.10.2019. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933304.pdf ].

Makedonya. (2017). [Erişim Tarihi: 10.10.2019. https://insamer.com/tr/makedonya_522.htm].

Arnavutça Makedonya’da resmi dil oldu. .[Erişim Tarihi: 17.10.2019. http://www.milliyet.com.tr/dunya/arnavutca-makedonyada-ikinci-resmi-dil-oldu- 2811859].

Makedonya’nın adı Kuzey Makedonya olarak değişti. .[Erişim Tarihi: 10.10.2019. https://www.ntv.com.tr/dunya/makedonyanin-adi-kuzey-makedonya-cumhuriyeti- olarak-degisti,q8EHctSEwk2cbgH39ogzgA].

Slovenya ülke künyesi. [Erişim Tarihi: 10.10.2019. http://www.mfa.gov.tr/slovenya- kunyesi.tr.mfa ].

Published

2020-12-21

How to Cite

BÜYÜKDENİZ, D. (2020). Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Temelinde Balkan Ülkelerinin Ulus İnşası ve Kimlik Yapılanması (Nation Building and Identity Structuring of Balkan Countries on the Basis of Constructivism (Social Construction) Theory). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(3), 315–335. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/99

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.