Iraklı Türkmen Öğrencilerin Göç Kavramına Yönelik Düşünceleri (The Thoughts on the Concept of Migration of Iraqi Turkmen Students)

Authors

  • Canan IRMAK
  • Rümeysa BİLGİNER
  • Turhan ÇETİN

Keywords:

Migration, social studies, migration perception, Turkmen students

Abstract

In this research, it was aimed to determine how Iraqi Turkmen students at secondary school level perceive the concept of migration, which were involved in social sciences teaching. The screening model was used in the study. Purposive sampling method is used in the study, the study group consists of a total of 30 students in the fall semester of 2016-2017 academic years in Ankara, of which 15 are women and 15 are male students in were enrolled in the Turkmeneli Cooperation and Culture Foundation in Ankara. The data collection was carried out by using the content analysis method. As a result of the research, it has been seen that students often use the words "war" and "death" in their thoughts about migration concept. The overwhelming majority of students gave war response as reasons for migration. Many of the participants stated that they were satisfied with the work situation of their friends, school, and family from previous experiences before immigration. It will be made recommendations for teacher in the teaching of the concept of migration.

References

Abadan-Unat, N. (2002). Bitmeyen göç: konuk işçilikten ulus-ötesi yurttaşlığa. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Aker, T., Ayata, B., Özeren, M., Buran, B., ve Bay, A. (2002). Zorunlu içgöç: ruhsal ve toplumsal sonuçları. Anatolian Journal of Psychiatry, 3 (2), 97-103.

Akgür, Z. G. (1997). Türkiye’de kırsal kesimden kente göç ve bölgeler arası dengesizlik (1970-1993)

(1. Ed.). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akkayan, T. (1979). Göç ve değişme. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Basım). Ankara: Pegem Akademi.

Castles, S. and Miller, M.J. (1993). The age of migration: international population movements in the modern world. New York.

Çakır, S. (2011). Geleneksel Türk kültüründe göç ve toplumsal değişme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 129-142.

Çelik, F. (2005). İç göçler: teorik bir analiz. Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences.

(2), 167-184.

Çetin, T. (2008). The Socio-economic outcomes of the last Turkish migration (1989) from Bulgaria to Turkey. Turkish Studies, 3 (7), 241-270.

Çetin, T., Kılcan B., Güneş, C. ve Çepni, O.(2015). Examining secondary school students perceptions of the concept of migration: a qualitative study. International Journal of Education, 7 (3), 97- 120.

Demir, Ö. ve Acar, M. (1997). Sosyal bilimler sözlüğü. Ankara: Vadi yayınları.

Demirci, F. (1991). Irak Türklerinin dünü-bugünü. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Doğanay, A. (2002). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem yayıncılık.

Doğanay, H., Özcan, N. A. ve Şahin, C. (2006). Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği (4. ed.). Ankara: Gündüz Eğitim yayıncılık.

Doğanay, H. (2014). Türkiye beşeri coğrafyası. Ankara: Pegem yayıncılık.

Gürbüz, Ş. (2006). Kırdan kente zorunlu göçün nedenleri ve sonuçları. 8-11 Aralık 2005 Uluslararası Göç Sempozyumu Bildirileri. İstanbul: Sistem Matbaacılık, ss. 211-214.

Güzel, H.C. (2014). Ortadoğu’da Türkmen varlığı. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Ortadoğu Türkmenleri Sempozyumu (Eylül 2014) Bildiriler Kitabı, s.29-40.

Güzel, H.C. (2016). Ortadoğu’da Türk/Türkmen varlığı. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Yeni Türkiye Dergisi, 82, 144-150.

İçduygu, A. ve Toktaş, S. (2002). How do smuggling and trafficking operate via regular border crossings in the Middle East? Evidence from fieldwork in Turkey. International Migration, 40 (6), 27- 54. Doi: 10.1111/1468-2435.00222.

Jihad, S. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının 2003 ABD-Irak savaşının, Irak Türklerine ve Türkiye’ye etkilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.

Karpat, K.H. (2003). Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve sosyal özellikleri (çev. Bahar Tırnakçı). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Kaynak, M., Yinanç, R., Şahin. C., Tomanbay, M., Safran, M., Süzal, N., Aldan, M., Özkiper, A.H. ve Aytaç, F. (1992). Iraklı sığınmacılar ve Türkiye. Ankara: Tanmak Yayınları.

Kearney, M. (1996). Reconceptualizing The Peasantry: Anthropology in Global Perspective. New York: Routledge.

Kılıç, G. (2014). Göç Konularının öğretiminde kullanılan yöntem-tekniklere ilişkin coğrafya öğretmenlerinin görüşleri (Ankara Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara.

Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler tanımı, dünyada ve ülkemizde gelişimi ve önemi. Ankara: Pegem Akademi.

Koçak, Y. ve Terzi, E. (2012). Türkiye'de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 3 (3), 163-184.

Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47-57.

Mutluer, M. (2003). Uluslararası göçler ve Türkiye. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Nakanishi, H., Sirkeci, İ. ve Cabbarlı, H. (2008). Sorunlu bölgelerde göç. Ankara: Global Strateji Enstitüsü.

Ozankaya, Ö. (1980). Toplumbilim terimleri sözlüğü (2. ed.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Öner, N. A. (2015). Küreselleşme çağında göç. (N. A. S. Gülfer Ihlamur-Öner, Dü.) İstanbul: İletişim

Yayınları.

Şahin, S. (2007). Geçmiş, günümüz ve gelecekte nüfus gerçeği. Ankara: Gazi Kitabevi. Toros, A. (2008). Sorunlu bölgelerde göç. Global Strateji Enstitüsü, Ankara.

Tuna, F. (2013). What do students have in their mental maps aout the concept of migration an analysis from Turkey. The International of Social Sciences, 9 (1), 62-70.

Tümertekin, E., ve Özgüç, N. (2002). Beşeri coğrafya (İnsan, Kültür, Mekan). İstanbul: Çantay Kitabevi.

Uludağ, H. (2016). Suriyeli mültecilerin zorunlu göç deneyimleri:Ankara örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.

Saraçlı, M. (2011). Uluslararası hukukta yerinden edilmiş kişiler. Ankara: Adalet Yayınevi.

Yalçın, C. (2002). Çokkültürcülük bağlamında Türkiye’den Batı Avrupa ülkelerine göç. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (1), 45-60.

Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A. (2014). Uluslararası göç: çeşitleri, nedenleri ve etkileri. Turkish Studies, 9 (2) 1685-1704.

Published

2018-12-30

How to Cite

IRMAK, C., BİLGİNER, R., & ÇETİN, T. (2018). Iraklı Türkmen Öğrencilerin Göç Kavramına Yönelik Düşünceleri (The Thoughts on the Concept of Migration of Iraqi Turkmen Students). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), 87–101. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/45

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.