Ana Makale içeriği

Özet

Bu Araştırmada Kuvvet Ve Enerji Ünitesinde Robotik Kodlama Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi Araştırılmıştır. Araştırmanın Örneklemini Ankara İli Çubuk İlçesinde Bulunan Bir Ortaokulun Yedinci Sınıfında 2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Döneminde Öğrenim Gören 45 Öğrenci Oluşturmaktadır. Araştırmada Ön Test Son Test Kontrol Gruplu Yarı Deneysel Desen Kullanılmıştır. Verilerin Analizinde Spss Paket Programı Kullanılmıştır. Robotik Kodlama Etkinliklerinin Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumları Ve Cinsiyet Faktörünün Öğrencilerin Tutumlarına Etkisinin Araştırıldığı Çalışmada Uygulanan Deneysel İşlem Sonrasında Gruplar Arasında Anlamlı Bir Fark Oluşmadığı Gözlemlenmiştir. Robotik Kodlama Etkinliklerinin Sonunda Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumları Anlamlı Düzeyde Değişmemiş Ve Anlamlı Düzeyde Cinsiyet Farkı Oluşmamıştır. Araştırma Daha Büyük Bir Örneklemle Farklı Sınıf Düzeylerinde Uygulanabilir. Ayrıca Öğrencilerin Tutumlarındaki Değişikliğin Daha İyi Gözlemlenebilmesi İçin İdeal Bir Zaman Diliminde Uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler

Robotik kodlama Robotik Kodlama, Fen Eğitimi, Tutum, Cinsiyet

Makale Detayları