Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmada, çevre ve biyoçeşitlilik içerikli ders almamış Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin biyoçeşitlilik tutumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma, 132 Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler “Biyoçeşitliliğin Azalması ile ilgili Tutum ve Düşünceler” ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde Non Parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri kullanılmıştır. Biyoçeşitliliğe yönelik tutumların kadın ve erkek katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık göstermediği, öğrenim görülen program türüne göre ise sadece “Biyoçeşitliliğin Azalmasının Önlenmesi” alt boyutunda (Faktör 3, p = 0.047; p <0.05) anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların 25’i (%18,9) biyoçeşitlilik kavramını daha önceden duymadıklarını, 107’si (%81,1) ise biyoçeşitlilik kavramını daha önceden bildiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların biyoçeşitlilik hakkında oldukça fazla eksik bilgileri olduğu anlaşılmıştır. Biyoçeşitlilik bilgisi konusunda öğrencilerin çoğunluğu biyoloji dersini ve yakın çevrelerini kaynak göstermiş, dergi, internet, gazete vb. kaynaklara daha az başvurduklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; çevre ve biyoçeşitlilik içerikli derslerin eğitim hayatında ilköğretim seviyesinden itibaren tüm eğitim basamaklarında ve tüm programlarda yer almasının önemi ve gerekliliği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Biyoçeşitlilik Biyoçeşitlilik Eğitimi Çevre Eğitimi Tutum

Makale Detayları