Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmada 1924 yılından günümüze uygulanan ortaöğretim sosyoloji dersi öğretim programlarında din kurumunun ve laikliğin yer alış durumu incelenmiştir. Türkiye’de ortaöğretimde sosyoloji öğretimi öncelikle 1911 yılında Selanik İttihat ve Terakki İdadisi’nde daha sonra ortaöğretim programlarında yer alarak 1924 yılında yapılmıştır. 1924’ten günümüze 9 farklı program uygulanmıştır. Her programın içeriği kabul edildiği dönemin toplumsal, siyasal özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu dönemler tek partili dönem, devrimlerin kabulü ve uygulanması, çok partili dönem, 1960-1980 arası siyasal çatışmalı dönem, 12 Eylül 1980 ve sonrası dönem yoğun toplumsal değişmenin başlangıcı olan 1990’lı yıllar ve küreselleşme süreci olarak 2000’li yıllar şeklinde sınıflanabilir.
Din kurumunun öncelikle eğitimin genel amaçları içinde ayrıca sosyoloji dersinin genel ve özel amaçları içinde öğretiminin önemli bir yeri vardır. Bu önem eğitimin siyasal işlevi ile doğrudan ilgilidir ve tartışmalı bir konudur. Laiklik ise hem Türk devletinin temel niteliklerinden birisi hem de tartışmalı konulardan birisi olması dolayısıyla önemlidir. İncelenen programlarda her iki konunun da ayrı ayrı ve birbiri ile ilişki içinde dönemin özelliklerine göre farklı şekillerde ele alındığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Ortaöğretim Sosyoloji Öğretimi Din Laiklik

Makale Detayları

Referanslar

 1. Arslanoğlu, İ. (2001). Ortaöğretimde Sosyoloji Öğretimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(2), 1-20.
 2. Arslanoğlu, İ. (2001). Ortaöğretimde Sosyoloji Ders Kitapları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 9(1), 67-80.Duman, E. Z. ve Başarer D. (2017). Cumhuriyet Dönemi Mantık Ders
 3. Kitaplarında Biyoloji Teorileri ve Pozitivizmin Etkileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(17), 267-286.
 4. Erdem, S.(1978) Sosyoloji, İstanbul: İş Matbaası.
 5. Mehmet İzzet (1931) İçtimaiyat. İstanbuL: Devlet Matbaası.
 6. Pazarlı, O. (1970). Sosyoloji. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 7. Sadak, N. (1937) Sosyoloji. İstanbul: Devlet Basımevi.
 8. Sarp, H. S.(1958) Sosyoloji. İstanbul:İnkılap Kitapevi.
 9. Sözer Ersan; Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilimler Öğretim; Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir, 1998.
 10. Tan, Mine “Ortaöğretim Kurumlarında Sosyoloji Öğretimi”, Ortaöğretim Kurumlarında Sosyal Bilimler Öğretimi ve Sorunları, T.E.D. Yay. Ankara,1987, sf.167-191.
 11. Zabun, B.(2002). Türkiye’de Ortaöğretimde Sosyoloji Öğretimi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 12. 1924 Lise Programı, Maarif Vekaleti. İstanbul H. 1340 / 1924
 13. 1935Lise Müfredat Programı, Devlet Matbaası İstanbul 1934
 14. 1937 Lise Programı, Devlet Matbaası İstanbul 1938
 15. 1952 Lise Programı, Devlet Matbaası, İstanbul, 1952
 16. 1957 Lise Programı, Maarif Basımevi Ankara 1957
 17. 1976 Lise Programı, MEB Basımevi Ankara 1976
 18. 1986 Lise Programı, M. E. B. Basımevi Ankara 1987
 19. 1995 Lise Sosyoloji Dersi Öğretim Programı, Tebliğler Dergisi, 2455, 1996
 20. 2009 Lise Sosyoloji Dersi Öğretim Programı, MEB TTKB, www. ttkb.gov.tr internet adresinden alınmıştır.