Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmada ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin anı yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, betimsel taramadır. Çalışma kapsamında gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Çalışma grubunu Uşak’ın bir ilçesinde 8. sınıfta öğrenim gören yüz öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada öncelikle anı yazma ürününü değerlendirmeye yönelik ölçme aracı geliştirilmiş ve bu ölçme aracı ile ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin anı yazma beceri düzeyleri taranmıştır. Uygulanan anı yazma etkinliğiyle, çalışma grubunun anı yazma başarısı bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin en başarılı olduğu ölçek maddesi “Kahraman anlatıcı söz konusudur.” maddesi; en başarısız oldukları ölçek maddesi ise “İmla kurallarına uyar.” maddesidir. Genel olarak öğrencilerin anı yazma becerilerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Sonuç olarak öğrencilerin anı türü hakkında gerekli bilgi ve becerilere sahip oldukları, araştırmacılar tarafından yapılan gözlemlere göre de anı yazma etkinliklerine gönüllü olarak katıldıkları ve bu konuda istekli oldukları söylenebilir. Bu bakımdan anıdan öğrencilerin hem yazma becerisini hem de üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede yararlanılabilir.


 

Anahtar Kelimeler

anı yazma beceri değerlendirme

Makale Detayları