Sağlık Coğrafyası Dersinin Coğrafya Müfredatlarındaki Yeri (The Place of Health Geography Course in Geography Curriculum)

Authors

Keywords:

Health geography, geography curriculum, course

Abstract

Health Geography is an important field in terms of revealing the effects of physical, human, and economic geography elements on health and providing suggestions for health planning. The aim of the study is to reveal the status of health geography courses in the curricula of geography and geography education programs in Turkey. Although there have been studies on health geography, there is no study that reveals its status in curricula. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. The curricula of 54 geography-related programs in Turkey were examined. There are courses in 25 programs, of which 18 are health geography, 5 are medical geography and 2 are medical geography. The Health Geography course is listed as an optional course in 24 programs and as a compulsory course in 1 program. It was found that this course is offered between the 2nd year (3rd semester) and the 4th year (8th semester). When analyzing the course contents of the 25 existing curricula, it was found that the contents are different in each curriculum. It is noteworthy that in 22 geography departments and 7 programs that offer geography education, there is no course on health geography. As a result, it was found that the health geography course is an elective and 2 credit courses in geography departments. Global epidemics and diseases have reaffirmed the value of health and healthy environments. Educating people who can make the connection between health and geography will contribute to the creation of a healthy society.

References

Altın, B. & Baloğlu, N. (2001), Tıbbi coğrafya açısından çevre koşullarının değerlendirilmesi üzerine örnek bir çalışma: Köşkönü, Kiledere, Elmalı (Niğde), Türk Coğrafya Dergisi, 36, 145-160.

Başlı, İ.A. (1991). Ankara'da sağlık hizmetlerine coğrafi bir yaklaşım. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşerî ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı.

Berkman, A.G. (1991). Location of health facilities and geography of health in Ankara. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E, Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2021) Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, 30. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Çalık, M. & Sözbilir, M. (2014), İçerik analizinin parametreleri, Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.

Çelebi, A.N. (1987). İstanbul'da sağlık hizmetlerine coğrafi bir yaklaşım. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşerî ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı.

Çukur, H., Gündüzoğlu, G. & Aşkın, Y. (2006), İzmir-Buca’da morfo-klimatik özelliklerin sıcaklık terselmesi ve insan sağlığı üzerine etkilerinin CBS ile sorgulanması, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Eylül, İstanbul.

Ekinci, İ. (2006), Basra’nın tıbbi coğrafyası hakkında bazı bilgiler, Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, IV(2), 152-179.

Gümüşçü, O. (1999), Millî mücadele dönemi Türkiye coğrafyası için bilinmeyen bir kaynak: “Türkiye’nin Sıhh-i İçtimai Coğrafyası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 15(45), 939-968.

Günay, S. (2008). Bir sağlık coğrafyası araştırması Türkiye ölüm oranları atlası. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Günay, S. & Saraç, İ. (2006). Sağlık coğrafyasında CBS kullanımı: Samsun sağlık ocakları örneği. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri. İstanbul

Hapçıoğlu, B. (1987). Ülkelerin sağlık planlamasında tıbbi coğrafyanın yeri. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Kamışoğlu, S. (2008). Yatağan ve çevresinde morfo-klimatik özelliklerin ortam-insan sağlığı ilişkisi ve çevre eğitimi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı.

Kantürk Yiğit, G. (2011). Türkiye’de sağlık coğrafyası çalışmaları üzerine bir değerlendirme. E-Journal of New World Sciences Academy, Nature Sciences, Article Number: 4A0035, 6(1), 30-41.

Kantürk, G. (2007). “Using GIS technology to analyse tuberculosis ıncidence in İzmir”, International Symposium on Geography, Environment and Culture in the Mediterranean Region, 5-8 June, Kemer, Antalya, Turkey,

Karakuzulu, Z. (2004). “Gümüşhane ilinin sağlık coğrafyası”. (Ed.: A. Durmuş), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu (23-25 Ekim 2002) Bildiriler Kitabı, (2), 798-807.

Korkut, C. (1998). Tıbbi coğrafyaya giriş. Tepekule Kitaplığı, İzmir: Hürefe Matbaası.

Merey, K. (2008). Türkiye’de sağlık coğrafyası bakımından kadınlarda görülen beş kanser türünün ilçe bazında dağılımı ve coğrafi ortam ile ilişkisinin belirlenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı.

Ölgen, M.K. (2010). “Tıbbi coğrafya tanımı, içeriği ve coğrafi teknolojilerle ilişkisi”. (Ed.: G.Gökçay), Dr. Eren Akçiçek’e Armağan, Egetan Basın Yayım Tanıtım Ltd. Şti., 143-164.

Özey, R. (2015). Sağlık coğrafyası. Aktif Yayınevi

Özüdoğru, Yiğit, H. (2023), Coğrafya öğretmenlerinin coğrafi sorgulama çalışmaları ve yaşadıkları sorunlar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, HEFAD Özel Sayı, (Nisan2023), 53-72.

Saraç, İ. (2007). Samsun sağlık ocakları planlamasına mekânsal yaklaşım. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı.

Şahin, K. (2001), Samsun ilinde bazı hastalıkların mevsimlere bağlı görülme sıklığı, Türk Coğrafya Dergisi, 37, 13-1156.

Tağıl, Ş. (2007), Balıkesir’de hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarının mekânsal dağılışı üzerine etkisini anlamada jeo-istatistik teknikler, Coğrafi Bilimler Dergisi, 5(1), 37-56.

Timor, A.N. (1996). Tıbbi coğrafya: kapsamı ve amacı. Coğrafya Dergisi, (4), 303-319.

Ültay, E., Akyurt, H. & Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 188-201.

Yiğit Kantürk, G. (2016), Türk kültüründe coğrafya II, Pegem Akademi.

Published

2023-12-29

How to Cite

KANTÜRK YIĞIT, G. (2023). Sağlık Coğrafyası Dersinin Coğrafya Müfredatlarındaki Yeri (The Place of Health Geography Course in Geography Curriculum). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(3), 253–267. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/156

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.