An Achievement Test Developing for Evaluating Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Qualifications of Geography Teachers

Authors

Keywords:

Achievement test developing, geography education, technological pedagogical content knowledge

Abstract

In this study, general survey model which is one of the quantitative research approaches was used. The aim of the study is to develop a valid and reliable achievement test which would like to be used as pre-test and post-test in an in-service program in order to gain competence for TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) model. Firstly, the objective of the test developing was identified. Then, a question pool which includes sixty questions based on “technological pedagogical content knowledge and its indicators for teaching profession” was formed. According to the opinions of the experts, 25 questions were changed, 10 questions were excluded from the achievement test. In the end, a draft achievement test including 50 questions was prepared. The achievement test was used as pilot study for 112 geography teacher who had attended in-service program. Item analysis of the answers had been done and as a result of the item analysis, 5 questions were excluded from the achievement test. The average difficulty index of the test was calculated as 0,52; the average of the item discrimination index was calculated as 0,51. To determine the reliability of the test, Pearson Product-moment Correlation Coefficient formula was used and correlation between two measure was calculated as 0,765. This value corrected with Spearman-Brown formula and the reliability co-efficient was determined as 0,863. As a conclusion, an achievement test which could measure TPACK of geography teachers, average difficulty, having high distinctive value, valid and reliable has been developed. This test is one of the data collection tools of the researcher’s doctoral dissertation.

References

Adıgüzel, A. (2005). Avrupa birliğine uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut: Bilgi okuryazarlığı. Milli Eğitim Dergisi, 33(167), 53-70.

Altun, T. (2013). Examination of classroom teachers’ technological pedagogical and content knowledge on the basis of their demographic profiles. Croatian Journal of Education, 15(2), 365-397.

Anastasi, A. (1997). Psychological testing (7th edition). New Jersey: Prentice Hall INC.

Bal, M.S. & Karademir, N. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(11), 15-32.

Bass, R. (2000). Technology, evaluation, and the visibility of teaching and learning. New Directions for Teaching and Learning, 83, 35-50.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Beşoluk, Ş. & Horzum, M. (2011). Öğretmen adaylarının meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (1), 17-50. doi: 10.1501/Egifak_00000012

Büyüköztürk Ş., Çakmak, E. K., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. & Demirel F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi

Canpolat, N. (2011). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ile düşünme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Crocker, L., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich College Publisher

Demirel, Ö.(2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Dikkartin Övez, F.T. & Akyüz, G. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yapılarının modellenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 321-334.

Doğan, N. (2007). Çoktan seçmeli testler. (Ed. H. Atılgan) Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı) içinde (s. 23-80). Ankara: Anı.

Doğru, E. & Aydın, F. (2017). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi ile ilgili yeterliliklerinin incelenmesi. Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 485-506. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i2.686

Ellez, M. (2011). Ölçme araçlarında bulunması gereken özellikler. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 165-190). Ankara: Anı.

Gömleksiz, M. & Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Nobel.

Kabakçı Yurdakul, I., Odabaşı, F., Kılıçer, K., Çoklar, A., Birinci, G. & Kurt, A. (2014). Ulusal standartlar açısından teknopedagojik eğitime dayalı öğretmen yeterliklerinin oluşturulması. İlköğretim Online, 13(4), 1185-1202.

http://dx.doi.org/10.17051/io.2014.76490

Karakaya, İ. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s. 55-84). Ankara: Anı.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22.basım). Ankara: Nobel

Kaya, Z., Kaya, O.N. & Emre, İ. (2013).Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377.

Kayak, S. & Orhan, F. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev yaptıkları okullarda üstlendikleri sorumlulukların incelenmesi. 1st International Educational Research Conference’da sunulmuş bildiri, Çanakkale, Türkiye.

Koehler M.J., Mishra, P. &Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: integrating content, pedagogy, and technology. Computers & Education, 49(3), 740–762.

Kıylık, D. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) seviyelerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

MEB (2020). Geliştirilen ve güncellenen standart kriterlere uygun olarak hazırlanan örnek hizmetiçi eğitim programları. http://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/ sayfasından erişilmiştir.

MEB, (2018). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara. 18 Şubat 2020 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203724482Cografya%20dop%20pdf.pdf adresinden erişilmiştir.

Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teacher College Record, 108(6), 1017–1054.

ÖYEGM (2011). Coğrafya öğretmeni özel alan yeterlikleri. 18 Şubat 2020 tarihinde https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13160431_COYRAFYA.pdf sayfasından erişilmiştir.

Özgüven, İ. E. (2007). Psikolojik testler. Ankara: Pdrem Yayınları.

Thorndike, E. L. (1971). The Fundamentals of learning. NewYork: AMS Press.

Shulmann, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Su, X., Huang, X., Zhou C. & Chang, M. (2017). Ortaöğretim coğrafya öğretmenleri için bir teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ölçeği. Eğitim ve Bilim, 42(190), 325-341.

Published

2020-12-21

How to Cite

DÜNDAR, E., & ÜNALDI, Ülkü E. (2020). An Achievement Test Developing for Evaluating Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Qualifications of Geography Teachers. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(3), 215–232. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/93

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.