Küreselleşme Ve Teknolojik Gelişmelerin Öğretim Süreçleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (The Evaluation of Teachers’ Views on the Effects of Globalization and Technological Developments on the Teaching Processes)

Authors

  • Fatih KALÇIK

Keywords:

Globalization, technology, teaching process, curriculum, teacher

Abstract

The purpose of this study is to identify the effects of glabolization and technological developments on teaching processes according to teacher’s views working at secondary schools. The study has utilized the design of “Case Study” which is one of the qualitative research designs. The study group of the research is composed of 15 teachers working at secondary schools in the center of Bartın province and selected by convenient sampling method. Data is collected through semi-structured interview form prepared by the researcher after having taken specialists’ opinions. Collected data is analyzed by NVIVO programme using descriptive analysis method. The study result shows that globalization and the rapid developments in technology bring both positive and negative effects on the teaching processes. According to the result of the study, one of the positive effects of globalization and technological developments is the increase in students’ understandings. However, technology is not used adequately and properly in teaching processes and it causes some problems to both students and teachers. Specially, that the students’ level of information literacy is low and that their acceptance of any information reached by the internet without questioning are considered as a big problem by the teachers. In this context, some suggestions are put forward to improve the curriculum.

References

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 61-82.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cantekin, Ö.F. (2012). Küreselleşme ve eğitim: “Homo Economicus” eğitim anlayışının dönüşümü. Gazi Üniversitesi, Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi. Akademik Hassasiyetler, 2 (4).

Dağlı, A. (2007). Küreselleşme karşısında Türk eğitim sistemi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (1), 1-13.

Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Hesapçıoğlu, M. (2001). Postmodern/küresel toplumda eğitim, okul ve insan hakları. 21. yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi. İstanbul: Serdar Eğitim Araştırma Yayıncılık.

Işık, M. (2012). Kitle iletişim teorilerine giriş. (4. Basım). Konya: Eğitim Kitabevi.

Kalçık, F. ve Kalçık, C. (2016). Tarih derslerinde aktif ve öğrenci merkezli anlayışa ilişkin öğretmen görüşleri. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmış Bildiri Kitapçığı. 158-172.

Karip, E. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi, 2, 245-247. Mcburnie, G. (2001). Globalization: A new paradigm for higher education policy. Higher Education in Europe, 26 (1), 11-26.

MEB.(2017). Yenilenen öğretim programları. [http://ttkb.meb.gov.tr/ogretim- programlari/icerik/72] Erişim Tarihi: 15 Mart 2017.

Mora, N. (2008). Medya ve kültürel kimlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 5 (1), 1-14. Öztürk, A. (1998). Küreselleşen dünyada yöneticilik. Adana: Adana Nobel Kitapevi.

Ritzer, G. (2003). The globalization of nothing. SAIS Review, 23 (2), 189-200.

Şenel, A., & Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(12), 45-65.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9.Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.

Published

2017-08-30

How to Cite

KALÇIK, F. (2017). Küreselleşme Ve Teknolojik Gelişmelerin Öğretim Süreçleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (The Evaluation of Teachers’ Views on the Effects of Globalization and Technological Developments on the Teaching Processes). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(2), 1–19. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/14

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.