Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uyuşturucu Madde Kavramına İlişkin Algıları (The Perceptions of Social Studies Teacher Candidates on the Concept of Drugs)

Authors

  • Yusuf ÇELİK

Keywords:

Social studies, teacher candidates, metaphor, drugs, qualitative study

Abstract

This research aims at identifying perception and perspectives of teacher candidates towards “drugs” concept. In this direction, metaphors and pictures/cartoons that teacher candidates’ formed and drew about the concept were examined. In this qualitative study designed in survey model used data research techniques such as collecting data via metaphors, semi-structured interview, and document analysis in triangulation method. Research was carried out at Gazi University Gazi Faculty of Education Social Studies Teacher Education Department in the fall semester 2016-2017 academic year. The working group of the study consisted of 189 1st, 2nd, 3rd and 4th grade teacher candidates who 1st, 2nd, 3rd and 4th grade and voluntarily participated in the research. Content analysis was conducted to analyse and interpret the data of the study. An expert was consulted whether the metaphors used represent the conceptual categories. The data obtained were analyzed by the worker and the expert and the pictures /caricatures drawn by the pre service teachers were divided into three categories namely the ones who draw highly relevant caricatures/pictures, the ones who draw who draw irrelevant caricatures/pictures and the ones who drew no pictures/caricatures. There were 189 metaphors developed by the participants. 139 of them found to be acceptable after a through selection process. Consequently, in this research, most of the participants marked that they perceived “is a dilemma which is very difficult to survive”, ”a destructive process”, “compounds which give people short period happiness” and ”compounds and which cause uncontrolled movements due to the addition of such drugs”.

References

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve uygulamada eğitim bilimler dergisi, 10 (3): 1313-1322.

Bacanlı, H. (2004). Gelişim ve öğrenme. Ankara: nobel yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: pegem Yayınları.

Çağlagan, H. (2015). Güzellikler içinde sunulan zehir bonsai. Ankara: biyografi net yayınları.

Çalı, H.H. (2012). Türkiye’de kentsel mekânda mağdursuz suç örneği olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma. Atatürk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 16 (1), 37- 56.

Çepni, O. (2013). Sosyal bilgiler öğretimi programında yer alan coğrafi kavramlara ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi üniversitesi, Ankara.

Çetin, T., Kılcan., B., Güneş, C. and Çepni, O. (2015). Examining secondary school students’ perceptions of the concept of migration: a qualitative study. International journal of education, 7 (3), 97-120.

Dayi, A. (2013). Eskişehir Osmangazi üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi, Eskişehir Osmangazi üniversitesi, Eskişehir.

Erdamar, G. ve Kurupınar, A. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı: Bartın ili örneği. Afyon Kocatepe üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 16 (1), 65-84.

Ersoy, A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: dayanışma değeri örneği. Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 29 (2), 79- 104.

Ersoy, A. F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Çizdikleri Karikatürlere Yansıttıkları Sosyal Ve Çevresel Sorunların İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 96- 109.

Forceville, C. (2002). Pictorial metaphor in advertising. Routledge.

Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Gökler, R. ve Koçak, R. (2008). Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Sosyal bilimler araştırmaları dergisi. 1, 89-104.

Guion, L. A. (2002). Triangulation: establishing the validity of qualitative studies. https://sites.duke.edu/niou/files/2014/07/W13-Guion-2002-triangulation-establishing- the-validity-of-qualitative-research.pdf, adresinden 15 Mart 2017 tarihinde edinilmiştir.

Güler, A. (2008). Ege üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerinde tütün, alkol, madde kullanımı ve sosyo-ekonomik düzey etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ege üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü, İzmir.

Güven, B. ve Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme. Kastamonu Education Journal, 17 (2), 503-512.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel. Kasatura, İ. (1998). Gençlik ve Bağımlılık, İstanbul: Evrim Yayınevi.

Kılcan, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Lakoff, G. ve Johnson, M. (2010). Metaforlar, hayat, anlam ve dil (Çev. G.Y. Demir). İstanbul: paradigma yayınları.

Levine, P.M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa delta pi record, 41 (4), 172- 175.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand oaks, CA: SAGE.

Ocak, G. ve Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. AKÜ sosyal bilimler dergisi, 8 (2), 293-310.

Ögel, K. (2009). 99 Sayfada Uyuşturucu ve Gençlik. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Ögel, K. Önal, A.ve Kulkara, N.S. (2014). Gençlik dönemi ve sorunları. İstanbul: psyche yayıncılık.

Öztürk, Ç. (2007). Sosyal bilgiler, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adaylarının ‘coğrafya’ kavramına yönelik metafor durumları. Kırşehir eğitim fakültesi dergisi, 8 (2), 55-69.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Turkish journal of educational sciences, 2 (2), 131-155.

Saban, A. (2008). İlköğretim “I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk eğitim bilimleri dergisi, 7 (2), 281-326.

Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research (Vol. 15). Newbury Park, CA: SAGE.

Ulusoy, K. (2017). Tarih öğretmenlerinin madde bağımlılığı ve medya bağımlılığı ile ilgili düşünceleri. Kastamonu eğitim dergisi, 25 (1), 385-400.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı).

Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yılmaz, D. ve Türkkahraman, M. (2014). Önleme çalışmalarında Antalya ili lise ve üniversite öğrencilerinde madde kullanımının ve risk etkenlerinin incelenmesi. Journal of educational sciences, 2 (3), 1-20.

Yob, I. M. (2003). Thinking Constructively With Metaphors. Studies in philosophy and education, 22, 127-138.

Published

2017-04-30

How to Cite

ÇELİK, Y. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uyuşturucu Madde Kavramına İlişkin Algıları (The Perceptions of Social Studies Teacher Candidates on the Concept of Drugs). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(1), 85–104. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/12

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.