Yenilikçi Davranışları Etkileyen Faktörler: Devlet Hastanesi Örneği (Factors Affecting Innovative Behavior: State Hospital Example)

Authors

  • Funda ÖZPULAT
  • Sariye KARAKUZU

Keywords:

Innovative Behavior, Health Personnel, Administrative Staff, Health Service

Abstract

The aim of this study is to determine the health personnel's views on innovative behaviors and the factors affecting their innovative behaviors. The study was conducted between 21 December 2015 and 31 May 2016 in Kırıkkale State Hospital and Lüleburgaz State Hospital. The study was carried out with 200 participants who did not participate in the sample selection and accepted to participate in the study and who had at least one year of study. The ages of the participants were between 19 and 57, and the arithmetic average was 34.52 ± 9.08. 69% of the participants were women. 41% of the nurses and 20.5% of the staff consist of administrative staff. 70.5% are married and 39% are undergraduate. The service years of the participants vary between 1 and 34 years. The mean arithmetic year of service was 11.51 ± 9.24, the mean duration of working in the institution was 5.75 ± 3.27 and the mean number of monthly seizures was 6.43 ± 2.60. Most of them (85%) are subject to 657. “Has any Innovation been introduced to your professional practices?"the question was answered by 166. With 30.1%, the answer is yes, it was seen that 69.9% of the participants gave no answer. Especially in the development of innovative behaviors, management support, working conditions and technological developments were found important. In addition, influential factors in developing innovative behavior by gender vary. Women find work load more effective than men in developing innovative behavior. Determining effective factors in developing innovative behavior, the elimination of barriers and the development of strengths will directly affect the service offered. Thus, health professionals will be able to renew themselves continuously, job satisfaction will increase and all this will be reflected in the quality of service.

References

Açıkgöz, Ersoy B. vd. (2008). Yenilikçiliğe yönelik devlet uygulamaları ve AB karşılaştırması. Yönetim ve Ekonomi,15, 59-74.

Akkoç, İ. (2012). Gelişim kültürü ve etik iklimin yenilikçiliğe etkisinde dağıtım adaletinin rolü.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 45-60.

Boutros, A. (2007). How To Make Innovation Happen. Physician Exucative, 33(2), 36-40. Dane, Ş. (2012). 1.Ulusal hemşirelikte yenilikler kongresi uluslararası katılımlı özet kitabı. 11-

Ekim 2012-Ankara. http://www.yenitip.org/pdf/hemirelik.pdf. (Erişim Tarihi: 21.10.2015).

Derin, N. ve Demirel, E.T. (2012). Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılığı zayıflatıcı etkilerinin Malatya merkez’de görev yapan hemşireler üzerinde incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 509-530.

Dil, S. vd. (2012). Hemşirelik eğitiminde inovasyon. International Journal Of Human Sciences, 9(2), 1217-28.

Ersin, F. ve Bahar, Z. (2014). Küreselleşmenin hemşireliğe etkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 280-288.

International Council of Nurses (ICN). (2009). Delivering quality, servingcommunities: Nurses leading care innovations. 3, place Jean-Marteau, 1201 Geneva, Switzerland.

İşcan, Ö.F. ve Karabey, C.N. (2007). Örgüt iklimi ile yeniliğe destek algısı arasındaki ilişki.

GÜ Sos. Bil. D, 6(2), 103-116.

Kang, S.Y. (2003). Development and testing of the creative nursing practice index (CNPI). Dissertation, Minesota University. UMI Number: 3098601, http://www.kutuphane.istanbul.edu.tr/everitaban.htm. (Erişim Tarihi: 28.03.2016).

Kılıçer, K. ve Odabaşı, F. (2010). Bireysel yenilikçilik ölçeği (BYÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 150-164.

Öneren, M. vd. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 58, 127-157.

Özcanarslan, N. (2009). Hemşirelerin iş ortamındaki stresörlerinin belirlenmesi. T.C. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Adana.

Özdemir, P.G. vd. (2018). Vardiyalı çalışma bozukluğu ve vardiyalı çalışmanın ruhsal ve bedensel etkileri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 10(1), 71-83. doi:10.18863/pgy.336513.

Özgür, H. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 409-420.

Özkan, Ö. vd. (2013). Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin algılanan iş ve gelir güvencesizliği ile çalışma koşulları. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 2(1), 15-25.

Scott, S. G. ve Bruce, R. A. (1994). Determinants of ınnovative behavior: A Path model of ındividual ınnovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580- 607.

Sönmez, B. ve Yıldırım, A. (2014). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin yenilikçi davranışları ve yenilikçi davranışlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi: Niteliksel bir çalışma. Sağlık ve Hastane Yönetimi Dergisi, 2(1), 40-59.

Tabak, A. vd. (2010). Denetim odağı ve yenilikçi birey davranışları arasındaki ilişkiler: Belirsizliğe tolerans ve risk almanın aracılık etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 159–176.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2017). Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması. Sağlık Bakanlığı Yayın No :1077. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No :SB- SAGEM-2017/3. S:13. Ankara.

Yahyagil, M. Y. (2001). Örgütsel yaratıcılık ve yenilikçilik. Yönetim, 12(38), 7-16.

Yuan, F. ve Woodman, R.W. (2010). Innovative behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations. Academic Management Journal, 53(2), 323-342.

Yüksel, İ. (2003). Hemşirelerin iş güçlüğünü oluşturan değişkenlerin iş doyumu, iş gerilimi ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin analizi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 261-272.

Published

2018-12-30

How to Cite

ÖZPULAT, F., & KARAKUZU, S. (2018). Yenilikçi Davranışları Etkileyen Faktörler: Devlet Hastanesi Örneği (Factors Affecting Innovative Behavior: State Hospital Example). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), 46–58. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/43

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.