Akhisar’da (Manisa) Zeytin Tarımını Etkileyen Fiziki Coğrafya Koşullarının Analizi (An Analysis of Physical Geography Conditions That Affect Olive Agriculture in Akhisar District of Manisa)

Authors

  • Oktay HANTEKİN

Keywords:

Akhisar, agriculturegeography, olive, geographical factors

Abstract

In this paper, the physiographical factors that affect olive cultivation in Akhisar district of Manisa province are discussed. Having been realized recently that olive and olive oil have positive effects on health, the significance of olive cultivation has increased. In Akhisar, which is our subject area of study, 44 % of total agricultural lands is used for olive cultivation and 175-200 tons of olive oil is produced from approximately 12 million olive trees. Olive cultivation is affected by the natural conditions such as climate in the first place, then geographical formations, soil characteristics, water resources etc. Therefore, all the geographical factors, primarily the weather data are analyzed in detail and their effects on olive cultivation are revealed. In addition, the changes in land use and olive agriculture areas in time in Akhisar are illustrated by means of maps. This study ultimately aims to identify the natural requirements of species-specific needs of olive cultivation and to establish a certain point of view for the future plans about it in the regional scale of Akhisar.

References

Buldan, İ. (2002). Edremit Havzası’nda Rüzgârın Zeytin Üretimi Üzerine Etkileri. Klimatoloji Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 159-167, İzmir.

Çukur, H. (2001). Edremit Körfezinde, İklim Özelliklerinin Zeytin Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 1-19.

Doğanay, H. (2007 ). Ekonomik Coğrafya 3, Erzurum: Aktif Yayınevi.

Efe, R. , Soykan, A. , Sönmez, S. , Cürebal, İ. (2009). Sıcaklık Şartlarının Türkiye’de Zeytinin (Oleaeuropaea L, . subsp. Europaea) Yetişmesine Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerin Etkisi. Ekoloji, 18 (70), 17-26.doı: 10.5053/ekoloji.2009.703

Efe, R. , Soykan, A. , Sönmez, S. , Cürebal İ. (2013). Dünyada, Türkiye’de, Edremit Körfezi Çevresinde Zeytin ve Zeytinyağı. Bursa: Edremit Belediyesi Kültür Yayınları (No:7).

Ertin, G. (2000). Edremit Körfezinde Zeytin Üretimi. Türk Coğrafya Dergisi, 35, 223-246.

FAO, (2019). Ülkelere Göre Toplam Zeytin Alanları ve Zeytin Üretimi, 03 Ocak 2019 tarihinde http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC adresinden erişildi.

Gökçe, O. , Tunalıoğlu, R. (1994). Türkiye’de Orman – Zeytin İlişkileri, Sorunları ve Çözüm Yollarına Yönelik Yeni Yaklaşımlar. Türkiye Birinci Tarım Ekonomisi Kongresi 8-9 Eylül 1994 Bildiri Kitabı, İzmir.

Göney, S. (1975). Büyük Menderes Bölgesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 1985.

Göney, S. (1979). Türkiye Ziraatının Coğrafi Esasları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2600.

Gümüşay, B., Topuz, H. (2006). Zeytinde Zararlı Böcekler, T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Zeytincilik Araştırma Enstitüsü. İzmir: Emre Basımevi.

Güner, B. Boyraz, Z. Çitçi, M. (2010). Tütüncülükten Zeytinciliğe Geçiş Akhisar (Manisa) Örneği. Journal of World of Turks,2 (1), 162-186.

Hoşgören, Y. (1983). Akhisar Havzası, Jeomorfolojik ve Tatbiki Jeomorfolojik Etüt. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 3088.

Karakuyu, M. Sarıusta F. ve Yalçın, S. (2012). Kentleşme Sürecinde Akhisar. Akhisar: Esin Ofset Matbaacılık.

Kocadağlı, Y. A. (2009). Türkiye’de Zeytincilik Faaliyetlerinde Edremit Körfezi Kıyılarının Önemi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 19, 28-58.

İzdem, E. (1944). Dünkü Bugünkü Akhisar. İstanbul: Ülkü Basımevi.

Satış, B. (1994). İlk Çağdan Günümüze Akhisar. Akhisar: Akhisar Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları.

Sönmez, S. , Efe. R. , Cürebal, İ. , Soykan, A. (2015). Fethiye ve Çevresinde Zeytin Yetişmesinde İklimin Rolü.1. Teke Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 622- 630. Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Burdur.

Taşlıgil, N. (1988). Manisa Ovası ve Çevresi. Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2014). Türkiye Fenoloji Atlası.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2019). Akhisar Uzun Yıllar (1961- 2018)Tüm Parametreler Bülteni.

Temuçin, E. (1991). Manisa ve Akhisar Ovalarında İklim ve Ortam İlişkileri: Uygulamalı bir Coğrafya Araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Temuçin, E. (1993). Türkiye’de Zeytin Yetişen Alanların Sıcaklık Değişkenine Göre İncelenmesi. Ege Coğrafya Dergisi, 7, 117-131.

TÜİK, (2019). Bitkisel Üretim İstatistikleri. 07 Ocak 2019 tarihinde https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr adresinden erişildi.

Tümertekin, E. , Özgüç, N. (2007). Ekonomik Coğrafya, Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi.

TZSP, (2016). Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu.[PDF belgesi]. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, 06 Temmuz 2018 tarihinde http://www.nto.org.tr/download/raporlar/10060/T%C3%BCrkiyezeytinciliksektorraporu 2016.pdf adresinden erişildi.

Yılmazer, T. (2003). Akhisar’ın Sosyo-Ekonomik Durumu (1876-1908). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Published

2019-04-30

How to Cite

HANTEKİN, O. (2019). Akhisar’da (Manisa) Zeytin Tarımını Etkileyen Fiziki Coğrafya Koşullarının Analizi (An Analysis of Physical Geography Conditions That Affect Olive Agriculture in Akhisar District of Manisa). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(1), 26–44. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/48

Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.