Define Adası Hikâye Kitabının Coğrafi Kavramlar Açısından İncelenmesi (Examination of the Treasure Island Story Book in Terms of Geographical Concepts)

Authors

Keywords:

Children's literature, story, Treasure Island, geographical concept

Abstract

As in all disciplines, the basis of geography is the concepts used to categorize similar phenomena, events and processes. In order for children to understand and make sense of the world they live in, learning experiences that contain information about the world and create a desire to explore in the individual should be created at an early age. The story books that children read are also one of the tools that offer them learning experiences for different lives. Since the stories cannot be separated from nature and people as themes, they cannot be considered separately from a certain geography and geographical knowledge. The aim of this study is to identify and classify the geographical concepts in the Treasure Island story book. In the research, the document analysis method, one of the qualitative research designs, was used. The data source of the research consists of the story book "Treasure Island" by Robert L. Stevenson, translated into Turkish by Sevda Dursun. In the data analysis process, the geographical concepts in the storybook were determined and categorized according to their specific characteristics. Concepts are tabulated according to their percentages and frequencies within the determined categories. As a result of the analysis, two basic categories as “physical geography” and “human and economic geography” and a total of 67 geographical concepts within these categories were determined. According to the results  obtained,  it  was  determined  that  the geographical concept was  the  most  in  the  category of physical geography in the book. The most recurring geographical concepts; ship, island, night, sea, hill and tree concepts. Considering the concepts in the story books in terms of teaching geographical concepts, it can be suggested to use the stories in concept teaching.

References

Akengin, H., & Süer, S. (2011). Coğrafi kavramlar bakımından öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve bu kavramların geliştirilmesi üzerine deneysel bir araştırma. Marmara Coğrafya Dergisi, (24), 26-48.

Akınoğlu, O. (2005). Coğrafya eğitiminin etkililiği ve sorunları. Marmara Coğrafya Dergisi, (12), 77-96.

Aksoy, E. (2014). İlköğretim öğrencilerinin okuma alışkanlığına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Bolu.

Alpaslan, O. & Gökhan, A. (2013). Öğrencilerin ilköğretim 100 temel eseri okuma durumu. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 307-328.

Avcı, G. (2015). Altıncı sınıflarda sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin coğrafi kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgılarının belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, İzmir.

Ayas, A. (2010). Kavram öğretimi. S. Çepni (Editör), Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi İçinde (ss. 99-125), Ankara: Pegem Akademi.

Butts, D. (1995). The beginnings of victorianism, P. Hunt (Ed.), Children’s literature, Oxford: Oxford University.

Demirkaya, H. & Karacan, H. (2016). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki bazı coğrafi kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 2(2), 38-57.

Demirkol, N. (2008). İngiliz roman geleneğinde çocuk edebiyatının gelişimi: Arketipçi eleştiri kuramına göre Alice Harikalar Diyarında, Define Adası, Orman Kitabı eserlerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara.

Doğanay, A. (2005). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Editör), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi İçinde (ss.255-286 ). Ankara: Pegem Akademi.

Doğar, Ç. & Başıbüyük, A. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin hava ve iklim olaylarını anlama düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 347-358.

Dündar, N. & Maden, S. (2020). Ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin okudukları çocuk kitapları üzerine bir araştırma. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 6(1), 39-48. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.612112.

Forster, N. (1994). The analysis of company documentation. C. Cassell & G. Symon (Eds.), Qualitative methods in organizational research: a practical guide.

Geçit, Y. (2010). 9. sınıf öğrencilerinin coğrafya müfredatı Türkiye öğrenme alanı içindeki bazı kavramları anlama düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 21, 134-149.

Güner, İ. (2018). Coğrafyanın gelişimi. H. Yazıcı ve N. Koca (Editörler), Genel coğrafya İçinde (ss. 21-34), (9. Baskı), Anakara: Pegem Akademi.

Jalongo, M. R. (1993). Young children and picture books. NAEYC: Literature from Infancy to Six.

Kayacan, Z. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin coğrafi koordinatlarla ilgili kavram yanılgıları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Balıkesir.

Merriam, S. B. (2013). Qualitative research: A guide to design and ımplementation. S. Turan (Çev.). Ankara: Nobel.

Meydan, A. (2018). Coğrafya nedir?. H. Yazıcı ve N. Koca (Editörler), Genel coğrafya İçinde (ss. 1-20), (9. Baskı), Anakara: Pegem Akademi.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Öztürk-Demirbaş, Ç. (2021). Coğrafya öğretiminde edebi metinlerin kullanımı. E. Artvinli ve

Y. Değirmenci (Editörler), Uygulama örnekleriyle coğrafya eğitiminde yeni yaklaşımlar-II İçinde (ss. 99-123), Anakara: Nobel.

Paykoç, F. (1991). Tarih öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi.

Pınar, A. & Akdağ, H. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iklim, rüzgâr, sıcaklık, yağış, erozyon, ekoloji ve harita kavramlarını anlama düzeyi. İlköğretim Online, 11(2), 530-542.

Sever, R., Budak, F. M. & Yalçınkaya, E. (2009). Coğrafya eğitiminde kavram haritalarının önemi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 19-32.

Sever, S. (2007). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Kök.

Solmaz, F. & Kaymak, F. (2012). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin sel kavramıyla ilgili kavram yanılgıları. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(2), 137-147.

Turan, İ. (2002). Lise coğrafya derslerinde kavram ve terim öğretimi ile ilgili sorunlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-84.

Türk Dil Kurumu [TDK], (2022). Güncel Türkçe sözlük. https://sozluk.gov.tr/ adresinden, 20.01.2022 tarihinde erişilmiştir.

Üçışık, S. & Demirci, A. (2002). 21. yüzyılda çağdaş coğrafya bilimi ve temel unsurları. Marmara Coğrafya Dergisi, 5, 118-133.

Ülgen, G. (1998). Eğitim psikolojisinde kavram geliştirme uygulama ve kuramlar. Ankara: Özkan.

Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme (kuramlar ve uygulamalar). (4.Baskı), Ankara: Nobel. Ünal, Ç. (2008). Öğrenme-öğretme kuramları ve coğrafya eğitimine yansımaları. Erzurum: Eser.

Wach, E., Ward, R. & Jacimovic, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. Institute of Development Studies. http://www.ids.ac.uk/publication/learn ing-about- qualitative-documet-analysis.

Yalçın, A. & Aytaş, G. (2003). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yıllar, B. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin coğrafya kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalı, Erzurum.

Published

2022-12-31

How to Cite

YAKAR, H., & DİKMENLİ, Y. (2022). Define Adası Hikâye Kitabının Coğrafi Kavramlar Açısından İncelenmesi (Examination of the Treasure Island Story Book in Terms of Geographical Concepts). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(3), 213–226. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/137

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.