Ortaokul Öğrencilerinin Devlet Ve Hükümet Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Tespiti (Middle School Students’ Cognitive Structures of “The State”, and “The Government” Concepts)

Authors

  • Yusuf İNEL
  • Abdullah İsmet ÜNAL

Keywords:

Concepts, Concepts teaching, State and Government, Word association test, Social studies

Abstract

The purpose of this study is to reveal the cognitive structures of middle school students about ‘state’ and ‘governmetnt’ concepts. The study was designed by survey model, and the study group consisted of 70 students chosen randomly studying at a public school in Bekill, Denizli province. As the data collection tool, the word association the researchers planned test was used. Students were asked to write them 5 words in 1 minute coming to their mind for each concept giving ‘State’ and ‘Government’ concepts. The findings were transformed into freaquency tables using descriptive analysis. Concepts networks were constructed to do better the analysis of their cognitive structures about concepts using the cutting point technique. According to the findings obtained from the concept networks, students associated mostly ‘state’ and ‘government’ concepts with ‘justice’ Word. And then respectively, followed Administration, Right, Equity, TBMM, State, Human, Republic, Law, and Prime Minister’. It is also the result of mixed government and government concepts.

References

Akgül, E. A. (2006). Popüler Kültür-Televizyon İlişkisi Üzerine Bir değerlendirme. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Akkuş, Z. & Aslan, H. (2013). Sosyal bilgiler dersinde oyunlarla kavram öğretimi.

International Journal Social Science Research ,2, 61-77

Arıbaş, K. & Şimşek, Ü. (2014). Siyaset bilimine giriş. Konya: Çizgi Kitabevi.

Aydemir, A. (2014). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin beşeri coğrafya kavramlarına ilişkin algılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bahar, M. & Özatlı, S. N. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1.sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.

Bahar, M., Johnstone, A. H. & Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through word association tests. Journal of Biological Education, 33(3), 134-141.

Başer, M. & Çataloğlu, E. (2005). Kavram değişim metnine dayalı öğretimin öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki “yanlış kavramlar”ının giderilmesindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29, 43-52

Bektaş, Ö. & Bilgili, A. S. (2004). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi "Osmanlı kültür ve medeniyeti" ünitesinde geçen tarihi terimleri ile ilgili kavram yanılgıları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 119- 141.

Bitlisli, N. (2014). 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi yeryüzünde yaşam ünitesinde geçen coğrafi kavramları algılama düzeyleri ve kavram yanılgıları (Bayburt örneği). Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

Coşkun, K. M. (2011). Kavram öğretimi. Ankara: Karahan Kitabevi.

Çardak, O. (2002). Lise birinci sınıf öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve kavram yanılgılarının giderilmesi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(27),87-102.

Çaycı, M., Demir, K. N., Başaran, M. & Demir, M. (2007). Sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğrenme ile kavram öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2(15), 619-630.

Çinici, A., Özden, M., Akgün, A., Herdem, K., Karabiber, L. H. & Deniz, M. Ş. (2014). Kavram karikatürleriyle desteklenmiş argümantasyon temelli uygulamaların etkililiğinin incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(18), 571-596.

Demirkaya, H. & Karacan, H. (2016). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki bazı coğrafi kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. International Journal of Field Education, 2(2), 38-57.

Deveci, H., Köse, Ç. T. & Bayır, G. Ö. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramlarına ilişkin bilişsel yapıları: kelime ilişkilendirme testi uygulaması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 101-124.

Durmuş, E., Baş, K. & Atik, Y. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin “devlet” kavramına ilişkin metaforik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır ili örneği. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(3), 396-424.

Erdoğan, A. & Özsevgeç, C. L. (2012). Kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi: sera etkisi ve küresel ısınma örneği. Turkısh Journal of Education, 2(1), 1-13.

Fidan, N. (2009). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde geçen “demokrasi ve cumhuriyet” kavramlarıyla ilgili bilgilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Gök, A. Ö. (2014). 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde ülkemizin kaynakları ünitesinde kavram haritası tekniğinin başarı, tutum ve kalıcılığa etkisinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Işıklı, M., Taşdere, A. & Göz, N. L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4(1), 50-72.

İnel, Y., Akar, C. & Üztemur, S. S. (2016). Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin yönetim biçimleri kavramlarına yönelik algılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla tespiti. Tarih Okulu Dergisi, 9(28), 523-540.

Kaptan, F. (1998). Fen öğretiminde kavram haritası yönteminin kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 95-99.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaymak, H. (2005). Kavram haritası yönteminin öğrencilerin periyodik tablo konusunu anlamalarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Kılıç, D. & Sağlam, N. (2004). Biyoloji Eğitiminde Kavram Haritalarının Öğrenme Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-164.

Kılıç, F. (2008). Kavramların öğretiminde kavram analiz yönteminin akademik başarıya ve bilişsel esnekliğe etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(18), 223-238.

Kırkkılıç, A. H., Maden, S., Şahin, A. & Girgin, Y. (2011). Kavram haritalarının okuduğunu anlama ve kalıcılık üzerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 11-18.

Kısa, F. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde beyin fırtınası tekniğiyle kavram öğretiminin öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kurnaz, A. M. (2010). Kavram haritalarının öğretim sürecinde kullanılması: bir aksiyon araştırması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(1), 175-199.

Kurt, H. & Ekici, G. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının “bakteri” konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının belirlenmesi. Turkish Studies, 8(8), 885-910.

MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu (6. ve 7. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Ocak, İ., Islak, G. F. & Ocak, G. (2015). İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersinde kavram karikatürü kullanımının akademik başarıya etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 119-132.

Sargın, İ. (2009). Toplumsal düzen acısından hukuk ve devlet. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2), 157-178.

Taş, A. M. (2017). Türkiye’deki kavram yanılgıları ile ilgili araştırmaların kavramın içerik öğeleri açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama,13(1), 111-143.

Tokcan, H. & Alkan, G. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2(14), 1-19.

Topçubaşı, T. & Polat, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 48-61.

Tuna, F. (2013). Coğrafya öğretiminde kavram haritalarının öğrencilerin başarısına etkisi ve öğrencilerin yöntem hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 182-192.

Tuncer, T. A. & Kahveci, G. (2009). Az gören 8. sınıf öğrencilerine kavram haritasıyla özet çıkarma becerisinin akran aracılığı ile öğretimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 853- 877.

Türk Dil Kurumu (TDK), (2017). Güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr adresinden 11.12.2017 tarihinde ulaşılmıştır.

Ubuz, B. (1999). 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin temel geometri konusundaki hataları ve kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16(17), 95 – 104.

Ülgen, G. (2004). Kavram geliştirme kuram ve uygulamalar. 4. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yılmaz, K. & Çeltikçi, C. (2013). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerine soyut ve çok boyutlu kavramların kazandırılması: bir eylem araştırması. Turkish Studies, 8(6), 895-921.

Yılmaz, K. & Çolak, R. (2011). Kavramlara genel bir bakış: kavramların ve kavram haritalarının pedagojik açıdan incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 185-204.

Published

2018-08-30

How to Cite

İNEL, Y., & ÜNAL, A. İsmet. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Devlet Ve Hükümet Kavramlarına Yönelik Bilişsel Yapılarının Tespiti (Middle School Students’ Cognitive Structures of “The State”, and “The Government” Concepts). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(2), 1–13. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/33

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.