Pandemi Sürecinde Okul Yönetimine İlişkin İdareci Görüşleri (Administrator’s Views on School Manegement About the Pandemic Process)

Authors

Keywords:

School administrators, school management about pandemic process, distance education

Abstract

The purpose of this study is to determine the opinions of school administrators about the process and the newly developing business and operations they undertake during the pandemic process. Also how the administrators carry out these new tasks was determined as the aim of the research. The research, which is a qualitative study, made with a phenomenological pattern and semi-structured interview method. 29 school administrators from various primary, secondary and high schools in the city center of Düzce province, participated in this study. The data were collected between 14-22 December 2020 by using the semi-structured interview form which is prepared by the researcher. Participants were determined from administrators who were easily accessible for the researcher and other administrators pointed by these administrators. The semi-structured open-ended questions which are prepared by the researcher were presented to the participants via digital media. In the study, the difficulties that administrators face during the pandemic period are identified as; isolation, live class scheduling problems, tasks and procedures about "My clean School" project, shortcoming of human sources for school hygiene, tasks and procedures about face-to-face education. In the study, it was concluded that the administrators worked at an intense pace to avoid disrupting their institution’s education activities, regardless of the concepts such as time, place and working hours. Administrators has sought solutions to reach the necessary financial resources, and it has been determined that in cases where there is a lack of information, they produce solutions to their problems with solidarity between administrators. It has been determined that when the subjects of this research were planning the lessons they worked hard not to make the teachers and students suffer. It has been concluded that they are carrying out studies in order not to interrupt the education and use the existing resources at the highest level.

References

Aydın, C.H. (2005). Açık ve uzaktan öğrenmede kullanılan basılı materyallerdeki anlatım biçimine ilişkin öğrenen tercihleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

(1), 131-147.

Bilgiç, H.G. & Tüzün, H. (2015). Yükseköğretim kurumları web tabanlı uzaktan eğitim programlarında yaşanan sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(3), 26-50.

Binbaşıoğlu, C. (1988). Eğitim yöneticiliği. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.

Bozkurt, A. (2020). Korona virüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.

Bonk, C. (2001). Online teaching in an online world. http://www.publicationshare.com/docs/faculty_survey_report.pdf Erişim tarihi: 23.04.2020

Burkhauser, S., Gates, S. M., Hamilton, L. S., & Ikemoto, G. S. (2012). Challenges and opportunities facing principals in the first year at a school (Report No. RB-9643- NLNS). California: RAND Corporation. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9643.html

Calman, R. C. (2010). Exploring the underlying traits of high-performing schools.

Toronto:Education Quality and Accountability Office.

Campbell, R. F., J. E. Corbally & R. O. Nystrand (1983). Introduction to educational administration. Boston: Allyn & Bacon.

Chen, N. S. & Wang Y. P. (2008). Testing principles of language learning in a cyber face

-to - face environment. Educational Technology & Society, 11(3), 97 -113.

Collinson, V. & Cook, T. F. (2007). Organizational learning: Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kurnaz, E & Serçemeli, M.(2020).Covid-19 Pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(3), 262-288.

Demarest, E. J. (2011). A learning-centered framework for education. New York, NY: Teachers College Press.

Duran, N., Önal, A. & Kurtuluş, C. (2006). E-öğrenme ve kurumsal eğitimde yeni yaklaşım öğrenim yönetim sistemleri. Bilgi Teknolojileri Kongresi IV, Akademik Bilişim, Bildiriler Kitabı, s. 97-101.

Düzakın, E. & Yalçınkaya, S. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve Çukurova üniversitesi öğretim elemanlarının yatkınlıkları, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 225-244

Fenwick, L. T. (2000). The principal shortage: Who will lead? Cambridge, MA: Harvard Principals’ Center.

Fink, D. (2010). The succession challenge: Building and sustaining leadership capacity through succession management. Thousand Oaks, CA: Sage.

Friedman, I. A. (2002). Burnout in school principals: Role related antecedents. Social Psychology of Education, (5), 229-251. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Isaac_Friedman/publication/225636119_B urnout_in_School_Principals_Role_Related_Antecedents/links/5b34d169a6fdcc 8506d79eee/ Burnout-in-School-Principals-Role-Related-Antecedents.pdf

Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.

Gökçe, A.T. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.

McCracke, G. (1988). The Long Interview, Londra: Sage Publications.

Green, R. L. (2010). The four dimensions of principal leadership: A framework for leading 21st century schools. Boston: MA: Allyn & Bacon.

Groff, F. (2001). “Who Will Lead? The Principal Shortage”. State Legislatures. 27(9):16-19.

Sertdemir, A. (2020). Türkiye’nin koronavirüsle mücadele performansı üzerine bir değerlendirme. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 15 – 26.

Budak, F. & Korkmaz, Ş. (2020). Covıd-19 pandemi sürecine yönelik genel bir değerlendirme: Türkiye örneği. Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi, 1, 62-79.

İnan, C. (2013). Dicle üniversitesi öğretim üyelerinin uzaktan eğitim konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 66-73.

Jasper, M. A. (1994). Issues in phenomenology for researchers of nursing. Journal of Advanced Nursing, 19, 309- 314.

Karaman, S. (2007). Ders web sayfaları: özellikleri, hazırlanması, kullanılması ve öğretim elemanlarının tutumu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(13), 47-68.

Külekçi Akyavuz, E. & Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44140

Lacey, K. (2002). Avoiding the principalship. Principal Matters, 53, 25-29.

Li, X. (2009). Review of distance education used in higher education in China. Asian Journal of Distance Education, 7(2), 22-27.

Mahiroğlu, A. & Coşar, M. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitimde sıra, hız ve içerik kontrollerinin akademik başarıya etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 63- 83

March, James. G. & Herbert, A. S. (1975). Örgütler. (Çeviren: Ömer Bozkurt ve Oğuz Onaran) Ankara: TODAİE Yayınları No: 144.

Meriwether, C. & Duyar, İ. (1997). Okul yönetimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi geliştirme projesi. Ankara: MEB Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Dizisi.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2014). Resmi Gazete, 29072, 26 Temmuz 2014. https://www.meb.gov.tr/egitim-kurumlarina-hijen-ve-enfeksiyon-onleme-standardi/

Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2006). Instructional technology for teaching and learning: Designing instruction, integrating computers and using media (Third edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall College Div.

Özlü, Ö. (2011). Uzaktan eğitim metoduyla sürdürülebilirlik eğitimi uygulamaları üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Rummel, J.F. (1968). Eğitimde araştırmaya giriş (Çev:R.Taşçıoğlu).Ankara:Ajans Türk Yayınları

Searby, L., Browne-Ferrigno, T. & Wang, C. (2016). Assistant principals: Their readiness as

ınstructional leaders. Leadership and Policy In Schools, 16(3), 397-430. doi: 10.1080/15700763.2016.1197281

Seven, M. A. (2012). Uzaktan ve örgün eğitime devam eden öğrencilerin İngilizce dersindeki başarı düzeylerinin karşılaştırılması. EKEV Akademi Dergisi, 6(50), 215-228.

Shoho, A. R. & Barnett, B. G. (2010). The realities of new principals: challenges, joys and sorrows. Journal of School Leadership, 20(5), 561-596. doi: 10.1177/105268461002000503

Spillane, J. P., & Lee, L. C. (2014). Novice school principals’ sense of ultimate responsibility: Problems of practice in transitioning to the principal’s office. Educational

Administration Quarterly, 50(3), 431-465. doi: 10.1177/0013161X13505290

Şen, B. Atasoy, F. & Aydın, N. (2010). Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması. Akademik Bilişim 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Şendağ, S. & Gündüz, Ş. (2007). Öğretmen adaylarının web tabanlı öğrenme materyalinin

kullanılabilirliği ve etkinliği hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 137-149.

Şenkal, O. & Dinçer, S. (2012). Geleneksel sınıfların uzaktan eğitim platformuna dönüştürülmesi: Bir model çalışması. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 5(1), 13-17.

Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda eğitim ve öğretimin geleceği ve olası

sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144.

UNESCO. (2020). Startling digital divides in distance learning emerge. UNESCO. https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge

Yalman, M., & Kutluca, T. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Sürecinde PowerPoint Kullanımlarına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, 2(1), 41-54.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9.

Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E., Mutlu, H., Güner, B., Doğanay, G. & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayıncılık.

Published

2021-08-27

How to Cite

DUMAN, Çiğdem. (2021). Pandemi Sürecinde Okul Yönetimine İlişkin İdareci Görüşleri (Administrator’s Views on School Manegement About the Pandemic Process). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), 181–194. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/114

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.