Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Primary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching of Emergent Literacy)

Authors

  • Belgin ÖZTÜRK
  • İhsan Seyit ERTEM

Keywords:

Emergent literacy, primary school teacher, self efficacy

Abstract

This study aims to identify teachers’ assessment of their level of self-efficacy in teaching of emergent literacy. Qualitative and quantitative data were utilised in this study. Quantitative data was gathered by  means of 'Self Efficacy in Emergent Literacy Scale' while qualitative data was gathered by means of semi- structured interview questions. The population of the study consists 1547 primary school teachers who work at public and private primary schools in Yenimahalle, Ankara during 2016-17 school years. The study sample consists of 348 primary school teachers selected through stratified sampling sampling method. In order to support quantitative data results, 15 teachers were selected through criterion sampling method and were interviewed to gather qualitative data. The quantitative data obtained from the study were analyzed statistically. Qualitative data was transferred to computer and analysed by means of descriptive analysis method. The study revealed that primary school teachers has high self- efficacy in teaching of first reading and writing. Self-efficacy levels of female primary school teachers positively differ from that of  male primary school teachers. The more class teachers' giving lecture to first grades increase the more their self efficacy beliefs increase. Based on their professional degree, first literacy teaching self efficacy points of teachers with 1-4 year experience is lower than class teachers with other professional degree groups. However, as professional degree increases, it is concluded that class teachers' first literacy teaching self efficacy belief is more than class teachers with 1-4 year degree.

References

Akar, C. (2008). Öz yeterlik inancı ve ilk okuma yazmaya etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 185-198.

Aşkar, P., & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21), 1-8.

Babaoğlan, E., & Korkut, K. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action a social cognitive theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice- Hall.

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Creswell, J.W. (2006). Understanding Mixed Methods Research, (Chapter 1). https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/10981_Chapter_1.pdf

Delı̇can, B. (2016). İlk okuma yazma öğretimine yönelik öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 11(3), 861-878.

Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.

Erdoğan, O. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin öz yeterlik ve başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, umut ve mesleki haz. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Koç, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ve yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma becerilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), 240-255.

Korkmaz, İ. (2008). Sosyal öğrenme kuramı. B. Yeşilyaprak (Ed.), Eğitim Psikolojisi (s.

-242). Ankara: Pegem.

Küçük, M., Altun, E., & Paliç, G. (2013). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının incelenmesi: Rize ili örneklemi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 45-70.

Pajares, F., ve Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, self- concept, and school achievement. In R. Riding ve S. Rayner (Ed.), Self-perception (s. 239-266). London: Ablex.

Sakız, G. (2013). Başarıda anahtar kelime: Öz yeterlik. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 185-209.

Schunk, D. H. (2004). Learning theories an educational perspective. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Woolfolk, A. E. (2014). Education psychology, Twelfth Edition, New Jersey: Pearson. Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 88-104.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Published

2017-12-30

How to Cite

ÖZTÜRK, B., & ERTEM, İhsan S. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Primary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching of Emergent Literacy). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(3), 1–26. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/20

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.