Tarihi Dizilerin Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenmeyi Öğrenme Ve Tarih Bilgisine Katkısı (The Contribution of Hostorical Tv Series to Learning How to Learn and Historical Knowledge During the Process of Students’ Lifelong Learning)

Authors

  • Cansu KALÇIK
  • Fatma ÜNAL

Keywords:

Lifelong learning, Television, historical TV series, history, informal learning

Abstract

In today’s world, it can be said that mass media has started to have an effect upon our lives as it is improving day by day. Especially, TV provides in formal learning and in the same direction, historical TV series which are watched with interest convey a specific historical perception to the audience. The purpose of this research is examine the effects of historical TV series upon students’ lifelong learning. In the qualitative part of the research, phenomenology design is used. 22 students are chosen using criteria sampling who watch historical TV series that serve the purpose of the research from a secondary school and a high school which     are selected through easily accessible sampling. Afterwards, Content analysis is done with the data collected through a semi-structured interview form that is developed by the researcher. The students' opinions are taken with the structured interview form and the content analysis is done with NVIVO 11Plus program. As a consequence, it becomes obvious that students acquire historical knowledge through historical TV series and they search and question historical events in their process of learning how to learn. It is important that the scenarios of historical TV series which are determined to have a major part in students’ acquiring historical knowledge should be in accordance with historicity. Besides, applied education should be provided to develop students learning how to learn skills in formal education institutions. This specific skill should be included in social studies and history lessons.

References

Altun, A. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde sosyal medya. Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi. (Editör: Ahmet Şimşek, Selahattin Kaymakçı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E, Ö., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimselaraştırmayöntemleri. (17.Basım). Ankara; PegemAkademiYayıncılık.

Commission of theEuropeanCommunities (2006). Adult Learning: It Is NeverTooLatetoLearn.

Brussels. [http://europa.eu/legislation_] Erişim tarihi: 12.01.2016.

Çulha Özbaş, B. (2015). Okul dışı tarih öğretiminde tarihsel alanlar. Tarih Nasıl Öğretilir. (3.

Basım). (Editör: M. Safran). İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Diken, B. ve Laustsen, B. C. (2011). Filmlerle Sosyoloji (2. Baskı). (Çev. S. Ertekin). İstanbul: Metris Yayınları.

Erdoğan İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve toplum, kitle iletişim kuramları tutucu ve değişimci yaklaşımlar. (1. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Ertürk, S. (2013). Eğitimde Program Geliştirme (6.Baskı). Ankara: Edge Akademi.

Ferro, M. (2003). TheUseandAbuse of History: Or How thePast is TaughttoChildren.

Londonand New York: Routledge.

Görgen, İ. (2013). Program geliştirmede temel kavramlar. Eğitimde program geliştirme kavramlar yaklaşımlar (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kalçık, F. ve Kalçık, C. (2016). Tarih derslerinde aktif ve öğrenci merkezli anlayışa ilişkin öğretmen görüşleri. 4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmış Bildiri Kitapçığı. 158-172.

Kocadaş, B. (2004). Kitle iletişim araçları eğitim ilişkisi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IV (2), 129-135.

Merriam, B. S. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (3. Basım). (Çev. F. Koçak Canbaz, M. Öz., S. Turan). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

O’Connor, J. E. (1987). TeachingHistorywith Film andTelevision. Discussions on Teaching.

AmericanHistoricalAssociation, Washington, DC 20003.

O’Connor, J. E. (1988). History in images/images in history: Reflections on theimportance of film andtelevisionstudyfor an understanding of thepast. TheAmericanHistoricalReviewof Sociology, 93 (5), 1200-1209.

Oktay, T. (2011). Televizyon, diziler ve Türk toplumu. Türk Yurdu Dergisi, 100 (213).

Öztaş, S. (2008).Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2 (16), 543-556.

Öztaş, S. (2014). Tarih derslerinde filmlerin kullanımı. Tarih Nasıl Öğretilir. (Editör. M. Safran).İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Öztaş, S., Anıl, K. N. ve Kılıç, B. (2013). Tarihî film veya tarihî dizilerin tarihe ilgiyi artırmada etkisine ilişkin MYO öğrencilerinin görüşleri. Electronic Journal of VocationalColleges- Aralık UMYOS Özel Sayı, 107-120.

Perse, E. M. (2001). Media effectsandsociety. London:LawrenceErlbaumAssociates, Publishers.[Bkz:https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=IjqRAgAAQBAJ &oi=fnd&pg=PP1&dq=%22media+effects+and+society%22+yazar:perse+yazar:eliz abeth&ots=p7ya3H0yDh&sig=k23hJyF1z-JIKTiBdA6J]. Erişim tarihi: 12.3.2016.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. (21. Basım).

Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Stradling, R. (2003). Tarihi öğrenmek ve öğretmek 20.yy Avrupa tarihi nasıl öğretilmeli. (Çev.

A. Ünal).İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayıncılık.

Ünal, F. ve Kalçık, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin tarihi dizilere ilişkin algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınlanmış Bildiri Kitapçığı. 264-275.

Ünür, E. (2013). Türk televizyon dizilerinde toplumsal kimliklerin temsili. Erciyes İletişim Dergisi, 3 (2), 32-42.

Yaylagül, L. (2013). Bilgisayar ve internetin ekonomi politiği. Global Media Journal: Turkish Edition, 4(7).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2017-04-30

How to Cite

KALÇIK, C., & ÜNAL, F. (2017). Tarihi Dizilerin Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenmeyi Öğrenme Ve Tarih Bilgisine Katkısı (The Contribution of Hostorical Tv Series to Learning How to Learn and Historical Knowledge During the Process of Students’ Lifelong Learning). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(1), 1–19. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/2

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.