The Investigations of the Perception of Various Variabilities of the National Identity of Turkmen Secondary School Students Living in Iraq: Kirkuk Example

Authors

  • Selcuk Burhan CİHAD
  • Bülent AKSOY

Keywords:

National identity perception, national identity, Turkman students, Kirkuk

Abstract

This study has been carried out for the investigation of the perception of national identity of the Turkman secondary education students as regards to various different variables. The study was based on the survey model. The data acquisition tool was national identity perception scale developed by Gelişli (2014). The scale was constituted by two parts as national identity and religion. The working group was 87 students studying in Kirkuk (Iraq). The data obtained were evaluated by the SPSS statistical software. The data were evaluated by the use of descriptive statistics t- test for the independent samples and One Way Anova for the dependent samples as a result of the study the mean of the opinions of the students related to national identity and values was found to be at the level of C

=4.21. Also mean of the opinions of the students related to national identity and religion was observed to be quite

high as C =4.27. There were significant differences between the Turkoman secondary education students regardıng to their perceptions of national identity and values and national identity and religion according to gender variable in favor of girls. However there were no differences in their perceptions regarding to social class, ıncome of the family, and education status of mother or father. According to these data the fact the perception of national identity of the students are similar shows that the importance given the national identity concept in social sciences course is not sufficient create a difference in their national identity concepts. So it is recommended that the Turkman student educated in their mother language the attıtudes and benefits in social sciences programs must be modified to improve their national identity perceptions.

References

Aksoy, B. (2003). Milli Kimliğin Kazanılmasında Coğrafyanın Önemi, Türk Yurdu Dergisi,

(194).

Bilgin, N. (2007).Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Kitaplar.

Bostancı, N. (2003). Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik. Türkiye Günlüğü, 75, 5-32. Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Calhoun, C (1994). Social Theory And The Politics Of Identity, Blackwell publishing, Oxford.

Creswell, W. J. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S.B.Demir ve M. Bursal. Çev.) içinde (s. 155-182). Ankara: Eğiten Kitap.

Çalık, M. ( 2016). Millik Kimlik Milliyet Milliyetçilik. Ankara: Cedit Neşriyat.

Duman, B. (2016). IŞİD Sonrası Türkmenler ve Türkmen Bölgelerinin Durumu, ORSAM Rapor No: 203, Ağustos.

Erbaş, S. (2018). Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Millî Kimlik Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Güvenç, B. (1994). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları. T.C. Kültür. Bakanlığı milli kütüphane basımevi, 2.Baskı.

Irmak, C., Bilginer, R., Çetin, T. (2018). Iraklı Türkmen Öğrencilerin Göç Kavramına Yönelik Düşünceleri. Anadolu Kültürel Araştırmaları Dergisi, 2(3), 87-101.

Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kafa, S. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Milli Kimlik Bilinci Geliştirmeye Yönelik Etkinliklerin Okul Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

MEB, (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Milli kimlik (t.y.). Türk Dil Kurumu içinde

.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=combts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ae 2bf9d7b63a0.07601553 sayfasından erişilmiştir.

Millet (t.y.). Türk Dil Kurumu içinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5caa5c 61d9c5b2.18295080sayfasından erişilmiştir.

Okur, M. (2013). Liselerde Coğrafya Eğitiminin Milli Kimlik Bilincine Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Övet, T. (2007). Avrupa Öteki’si, Stratejik Öngörü, 11, 94-103.

Sökefeld, M. (2001). Reconsidering Identity, Anthropos, 69, 527-544. Smith, D, A. (2016). Millî Kimlik. (Çev., B. S. Şener,). İstanbul: İletişim.

Türkbağ, A.U. (2003). Kimlik, Hukuk ve Adalet Sorunu. Doğu Batı, 6(23), 209-216. Vatandaş, C. (2004). Ulusal Kimlik; Türk Ulusçuluğunun Doğuşu. İstanbul: Açılım.

Yücel, H. (2009). Psikanalitik Bir Perspektifin Milliyetçiliği Anlamaya Yönelik İmkânları.

Eleştirel Psikoloji Bülteni, 2, 32-47.

Weeks, J., Rutherford, J., vd.,(1998). Kimlik: Topluluk/ Kültür/Farklılık. İstanbul: Sarmal Yayınları.

Published

2019-04-30

How to Cite

CİHAD, S. B., & AKSOY, B. (2019). The Investigations of the Perception of Various Variabilities of the National Identity of Turkmen Secondary School Students Living in Iraq: Kirkuk Example. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(1), 1–14. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/46

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.