Eğitim Alanında Okuryazarlık Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi (Analysis of Postgraduate Theses on Literacy in the Field of Education)

Authors

Keywords:

Education,, literacy, postgraduate theses

Abstract

Literacy is a complex structure that covers the process of acquiring knowledge and acquiring skills required by the age. There isn’t the field education in a study comprising an general assessment of the studies relating to literacy in Turkey. In this context, the aim of the research is to examine the postgraduate theses on literacy in the field of education in terms of various criteria. Qualitative research method was used in the research. The data of the study was obtained by document review. Within the scope of the research, postgraduate theses registered in the official website of the National Thesis Center of Higher Education Council in the field of literacy in education are examined. In the research, a total of 308 postgraduate thesis (208 master's and 100 doctoral theses) were evaluated. The data obtained was analyzed by descriptive analysis. According to the findings obtained from the research data, it has been determined that the master's and the doctoral theses published between 1998-2019 were mostly prepared in 2018 and it is determined that most of the postgraduate theses were made in Gazi University. When the distribution of postgraduate thesis according to the gender of the researcher is examined, it is observed that women researchers are more involved. When the graduate thesis is examined within the scope of the subject, it is seen that “media literacy” is mostly a subject studied. When the sample group of the studies are examined, the secondary school students in the master thesis; It is seen that the researches on the prospective teachers in the doctoral dissertations are high. It is seen that quantitative method is generally used in the studies. In line with these results, various suggestions have been made.

References

Altun, A. (2015). Medya okuryazarlığı eğitimine yönelik Türkçe yayınlar: Bir bibliyografya denemesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 5-15.

Aksoy, B. ve Kaplan, M. (2018). Türkiye’de harita okuryazarlığı becerisi ile ilgili yapılan tezlerin incelenmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Eylül 2018) Bildiri Kitabı, 1050-1075.

Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.

Aydemir, A. (2013). Türkiye’de tarih öğretimi hakkında yayımlanmış makaleler: Bir bibliyografya denemesi (İlâve). International Journal of Social Science, 6 (6), 113-135.

Baş, G. ve Beyhan, Ö (2012). Türkiye’de değerler eğitimi konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10 (24), 55-77.

Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15 (2), 375-396.

Çakıcı, Y. ve Ilgaz, G. (2011). 2004 yılı ilköğretim fen ve teknoloji programı ile ilgili 2005- 2010 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34, 35-47.

Çakmak, E. (2013). Kil tabletten-tablet bilgisayara okuryazarlık. E. Gençtürk ve Kadir Karatekin (Ed.) içinde, Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar (ss.2-20). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Edwardsa, R., Ivanic, R. and Manniona, G. (2009). The scrumpled geography of literacies for learning. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 30 (4), 483-499.

Haçat Oğuz, S. ve Demir, F. B. (2018). Sosyal bilgiler eğitimi üzerine yapılan doktora tezlerinin değerlendirilmesi (2002-2018). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6 (15), 948-

Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 75-87.

Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1), 1-17.

Kaya, M. F. (2013). Coğrafya eğitiminde yönelimler: 2012 yılına kadar yapılan lisansüstü tezler üzerine bir meta-analiz çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 27, 282-313.

Kurudayıoğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. TÜBAR, 28, 283-298.

Maden, S., Maden, A. ve Banaz, E. (2017). Medya okuryazarlığı ile ilgili lisansüstü tezlere yönelik bir içerik analizi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5 (1), 588-605.

Nergis, A. (2011). Okuryazarlık kültürü ve değişen okuryazarlık türleri. International Online Journal of Educational Sciences, 3 (3), 1133-1154.

Sevinç, B. (2001). Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve öneriler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34 (1), 125-137. DOI: 10.1501/Egifak_0000000052

Şenyurt, S. ve Özer Özkan, Y. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Tematik ve Metodolojik Açıdan İncelenmesi. İlköğretim Online, 16 (2), 628-653. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.304724.

Oruç, Ş. ve Ulusoy, K. (2008). Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan tez çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 121-132.

Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11 (1), 101-121.

Özenç, M. ve Özenç, E. G. (2013). Sınıf öğretmenleri ile yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin yöntem bölümü açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 133-141.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Çev. Ed. Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir) Ankara: Pegem Akademi.

Tezcan, M. (1997). Türk kişiliği ve kültür-kişiliği ilişkileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş

Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. İnternet kaynakları https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp

Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK). (2016). Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. www.mevzuat.gov.tr adresinden 16.03.2019 tarihinde erişilmiştir.

Chapin, J. R. (1974). Social studies dissertations: 1969-1973. https://eric.ed.gov adresinden 26.03.2019 tarihinde erişilmiştir.

Published

2019-08-30

How to Cite

OĞUZ HAÇAT, S., & DEMİR, F. (2019). Eğitim Alanında Okuryazarlık Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi (Analysis of Postgraduate Theses on Literacy in the Field of Education). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(2), 116–145. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/54

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.