Ana Makale içeriği

Özet

Yapılan bu çalışmanın amacı, pandemi sürecinde okul idarecilerinin üstlendikleri, sürece has ve yeni gelişen iş ve işlemler hakkında görüşlerini belirlemektir. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada olgu bilimsel desen ve veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya Düzce ili merkezindeki çeşitli ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 29 okul idarecisi katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 14-22 Aralık 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Katılımcılar, araştırmacının kolay ulaşabildiği idareciler ile bu idarecilerin yönlendirdiği diğer idarecilerden kartopu örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular katılımcılara dijital ortamda sunulmuştur. Araştırmada idarecilerin pandemi sürecinde karşılaştıkları güçlükler, yalnızlaşma, canlı ders atama problemleri, “Okulum Temiz” iş ve işlemleri (MEB tarafından pandemi sürecinde okullarda uygulanması istenen proje), temizlik personeli ihtiyacı, yüz yüze eğitim iş ve işlemleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada idarecilerin zaman, mekân, mesai saati gibi kavramları gözetmeksizin, eğitim işlerini aksatmamak amacıyla yoğun tempoda çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Gerekli maddi kaynağa ulaşmak için çareler aramış, bilgi eksikliği doğan durumlarda idareciler arası dayanışma ile problemlerine çözümler ürettikleri tespit edilmiştir. Ders planlaması yaparken öğretmen ve öğrencilerin mağdur edilmemesi için çaba gösterdikleri tespit edilmiştir. Eğitim öğretimi aksatmamak ve var olan kaynakları en üst seviyede kullanmak adına çalışmalar yürüttükleri sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler

Okul idarecisi, pandemi süreci okul yönetimi, uzaktan eğitim.

Makale Detayları