Tarih Öğretmenlerinin İslam Tarihi Öğretiminde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri (Opinions of History Teachers on the Problems Encountered in Teaching Islamic History)

Authors

Keywords:

Islamic history, history teaching, history teachers

Abstract

The purpose of this research is to examine the problems that history teachers encounter in teaching Islamic history and their views on these problems. The research was carried out with 20 history teachers working at high school level in public schools affiliated to the Ministry of National Education in the 2021-2022 academic year. Within the scope of the research, face-to-face interviews were conducted with history teachers. In the research, phenomenology design, one of the qualitative research methods was used and a semi-structured interview form was prepared within the scope of the qualitative approach in order to examine the perceptions of history teachers about the issue in a more holistic way. The questions prepared for the purpose of the study were directed to the teachers. The answers given by the teachers to the questions in the interview form, their opinions, the problems they identified and the solution suggestions were evaluated according to their categories by subjecting the content analysis and presented in an itemized form. Problems faced by teachers as a result of the study; The problems arising from the curriculum, the course book and the way the course is taught are handled in three categories. As a result of the research, it has been determined that the most important problem encountered is that the history of Islam is seen as a field of belief and cannot be historicized. The data obtained were discussed in the light of existing studies and some suggestions were made for the teaching of Islamic history subjects.

References

Akbaba, B & Keleşoğlu, S (2020). Kullansam mı kullanmasam mı? sosyal bilgiler öğretiminde sinema ve dizi filmlerin kullanımına yönelik öğretmen deneyimleri. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 4(2), 182 – 197. https://doi.org/10.38015/sbyy.815187

Akbaba, B., Demirtaş, B., Birbudak, T. S. & Kılcan, B. (2016). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi öğretimine yönelik görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1343-1358.

Avcı, C. (2012). İlk dönem İslam Tarihi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Aktaş, Y. Z. (2018). Türkiye’de tarih ders kitaplarında İslam tarihi konularının öğretimi (1931- 1977) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aktaş, Y.Z. & Ünal, U. (2018). 1931-1977 yılları arasında Türkiye’de okutulan tarih ders kitaplarında Hz. Muhammed anlatısı. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JRES, 5(2), 46-65.

Aydın, F. (2021). İmam Hatip liselerinde okutulan İslâm Kültür ve Medeniyeti dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Bilim Dalı.

Ayrancı, İ. (2014). Cumhuriyet döneminde yapılan ilk resmi İslam tarihi çalışmaları (tarih II ortazamanlar ders kitabı örneği). Dini Araştırmalar, 17(45 (15-12-2014)), 115-136.

Beg, M. A. J. (2006). The problems of teaching Islâmic history. The Muslim Educational Trust, Issues in Islâmic Education, 1, 51- 60.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Çelikkaya, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim araç-gereç ve materyallerini kullanma düzeyleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 73- 105.

Dadan, A. (2019). Türkiye’de Arapça ilahiyat programında yürütülen siyer ve İslam tarihi dersi öğretimindeki bazı problemler ve öğrenci beklentileri üzerine değerlendirmeler. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46(46), 95-106.

Doğan, Y. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Yazılı Kanıtların Kullanımı,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Douglass, S. L., & Dunn, R. E. (2003). Interpreting Islam in American Schools. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 588, 52–72. http://www.jstor.org/stable/1049854

Gökçe, M., & IŞIK, H. (2011). Orta Asya Türk tarihi konularının öğretiminde karşılaşılan

sorunlar üzerine bir değerlendirme. Turkish Studies, 6(4), 563-592.

Güler, M. & Şimşek, A. (2013). Öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerine göre lise Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersinin öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 543-575.

İnalcık, H. (1953). Some remarks on the study of history in Islamic countries, The Middle East Journal, 7(4), 451- 455.

Kazancıoğlu, H. (2021). II. Meşrûtı̇yet döneminde ilköğretimler için hazırlanmış bı̇r İslâm tarı̇hı̇ kı̇tabı: târîh-i İslâm okuyorum. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 75- 119.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kırmıt, Ö. F. (2020). Lise tarih ders kitaplarında İslam tarihi konu anlatımı (1923-1960) / In high school history textbooks lecturing of Islamic history (1923-1960). (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.

Kinloch, N. (2005). A need to know: Islamic history and the school curriculum. Teaching History, 120, 25–31. http://www.jstor.org/stable/43259161

Mayring, P. (2011). Nitel sosyal araştırmaya giriş. Ankara: Bilgesu.

MEB (2014). İslam Tarihi Dersi Öğretim Programı Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu

MEB (2018). Orta Öğretim Tarih Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2021). Beceri temelli etkinlik Kitabı. ogmmateryal.eba.gov.tr/ panel/upload /etklesml

/ktap/ becer_temell/9/ tarh/ndex.html sayfasından erişilmiştir.

Ocak, A. Y. (2020). Türkiye İslam tarihçiliğine eleştirel bir yaklaşım tecrübesi ve yeni bir tarih yazımı teklif taslağı. Siyer Araştırmaları Dergisi, 7, 15 – 26.

Sadık Yılmaz, H. & Avcı, H. E. (2018). Türkiye’de tarih öğretiminde karşılaşılan problemler üzerine bir araştırma. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 320- 344.

Şimşek, A. 2003. "Tarih Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı". G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 143- 157.

Türnüklü, D. A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24 (24), 543-

Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10372/126941

Yalçıner, M. (2006). Eğitimde gözlem ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Özkan, M. (2010). Kur’ân kıssalarının İslâm târihi öğretimi açısından referans olabilirliği üzerine. Marife, 10(3), 91-113.

Taşkıran, H. ve Tarık, R. (2019). İran ve Türkiye’deki ortaöğretim İslam tarihi ders kitaplarında dört halife dönemi: karşılaştırmalı bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 12- 29.

Tanrıöğen, G. (1993). Effects of curriculum reform in California on the treatment of Islam in world history textbooks. (PhD thesis). University of California

Ürkmez, N. (2016). Mekteplerde okutulacak tarih ders kitapları hakkında sultan II. Abdülhamid’e sunulmuş iki rapor. Turkish History Education Journal, 5 (1), 280-296.

Taşer, S., & Polat, R. (2015). Çağ taksimi konusunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(2), 929-940.

Turan, E. Z. (2019). İlahiyat Fakültesi Öğretmen Adaylarının Şükür, Tevekkül ve Taassup Kavramlarının Öğretimi ile İlgili Görüşleri. 1. International Cappadocia Congress of Philosophy and Social Sciences. 802- 812.

Tamdoğan, N. Ö., & Aktan, M. B. (2019). Fen bilimleri derslerinde Türk-İslam bilginlerinin öğretilmesine dair öğretmen ve uzman görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(224), 241- 266.

Published

2022-12-31

How to Cite

AKTAŞ, Y. Z., & ÜNAL, U. (2022). Tarih Öğretmenlerinin İslam Tarihi Öğretiminde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri (Opinions of History Teachers on the Problems Encountered in Teaching Islamic History). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(3), 260–273. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/139

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.