Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmada, ilkokul sosyal bilgiler dersinde ters yüz öğrenme modelinin, öğrencilerin finansal tutumlarına ve bilgi düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nicel yöntemler araştırması olarak tasarlanmış olup öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen devlet okulunda 4. sınıfta öğrenim gören 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kılcan ve Ergür (2019) tarafından geliştirilen “Finansal Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Finansal Okuryazarlık Bilgi Düzeyi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ölçekler deney ve kontrol grubundaki öğrencilere öntest olarak uygulanmıştır. Öntest sonrasında deney grubunda sosyal bilgiler dersi, ters yüz öğrene modeline uygun olarak hazırlanan ders planları ile araştırmacı tarafından yürütülürken, kontrol grubunda Sosyal Bilgiler dersi sınıf öğretmeni tarafından var olan normal sürece göre yürütülmüştür. 5 haftalık uygulama sürecinin sonunda deney ve kontrol gruplarına sontest uygulanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde ise karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin bulgular incelendiğinde, ters yüz öğrenme modelinin, finansal tutum ve bilgi düzeyini artırmada, var olan sürece göre işlenen Sosyal Bilgiler dersinden daha başarılı olduğu, deney grubu öğrencilerinin finansal tutum ve bilgi düzeylerinin, kontrol grubundaki öğrencilerin finansal tutum ve bilgi düzeylerine göre daha fazla arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilgiler Ters Yüz Öğrenme Modeli Finansal Tutum Finansal Bilgi

Makale Detayları