Neşet Ertaş Türkülerinin Türkçe Dersi Kök Değerleri Bağlamında İncelenmesi (Examination of Neşet Ertaş’s Folk Songs in Context of Turkish Course Root Values)

Authors

Keywords:

Value education, root values, folk song, Neşet Ertaş

Abstract

Value can be expressed as a set of common thoughts, goals, basic moral principles or beliefs adopted by the majority of the members of a society. The most basic purpose of educational systems is to be able to accurately convey the values that the society accepts as correct and good to individuals. The ultimate goal to be achieved from value education, the affective aspect of which is more dominant, is to raise good people, which is also the most important goal of education. Many different ways and techniques can be employed in value education. One of the most important of these is folk songs. Folk songs reflect the feelings, hopes, ideas, expectations of the Turkish nation from life, their aspirations, suffering, history, personalities who have cost history, folklore, in short, it is an important element that carries all its material and spiritual values into the future. Neşet Ertaş, on the other hand, is one of the bards who become quite significant for the Turkish nation and is very listened to and admired by people of all walks and ages. Each of his songs is adorned with national and universal values such as love, tolerance, respect, decency, equality and justice. In this study, it is aimed to examine the inclusion of root values in the 2018 Turkish Language Course Curriculum of the aired folk songs written by Neşet Ertaş. The study was carried out with the document research model in the analytical research design. The data were obtained by content analysis. It was determined that the folk songs examined within the scope of the study contain the values of love, respect and justice the most, and the songs “İkilik Noktası Çıksın Aradan” and “İsterim ki Bu Dünyada” are the folk songs that contain the most value.

References

Akdemir, S., Aşıkcan, M. & Saban, A. (2016). Değer yitimi. İçinde H. H. Bircan & B. Dilmaç (Ed.), Değerler bilançosu: Sosyoloji, felsefe, ekonomi, eğitim, iletişim, müzik, tıp, (ss. 249-266). Konya: Çizgi Kitabevi.

Arıcı, A.F. & Er, Z. (2017). Değerler eğitimi aracı olarak türküler: Bir içerik analizi. İçinde T. Şimşek & B.V. Yıldız (Ed.), IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Kitabı (19-27). İstanbul: Step Matbaacılık.

Bekki, S. (2012). Abdallık geleneği ve Neşet Ertaş. Ahi Evran Aktüel Dergisi. 3,10-13.

Bulut, S. (2019). TRT Türk halk müziği repertuvarındaki türkülerin müzik öğretim programlarındaki değerlere göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Büyükyıldız, H.Z. (2015). Türk halk müziği/ ulusal Türk müziği. İstanbul: Arı Sanat Yayınevi.

Cerrahoğlu, M. (2013). 20. Yüzyıl âşıklık geleneğinin önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş ve türkülerinde işlediği konular. İçinde S. Bekki (Ed.) Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri Kitabı (ss. 179-195). Ankara: Yalçın Matbaacılık.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Dilek, O. (2019). Neşet Ertaş türkülerindeki Sosyal Bilgiler dersi değerleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Ersoy, A. (2015). Doktora öğrencilerinin ilk nitel araştırma deneyimlerinin günlükler aracılığıyla incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 549-568, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.030

Eyüboğlu, B.R. (2003). Dol karabakır dol. İstanbul: İş Bankası Kültürel Yayınları. Halstead, J. M. (2005). Values and values education in schools. In J. M. Halstead ve M. J. Taylor (Eds.), Values in education and education in values, (pp. 2-13). Washington, DC: The Routledge Falmer Press.

Gürsoy, Ş. (2006). Türkiye abdalları. Ankara: Platin Yayınları.

Kandır, Ç. (2020). Neşet Ertaş’ın türkülerinde folklorik unsurlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.

Kaya, G. (2014). Hayat bilgisi dersi değerlerinin öğretiminde halk ozanlarının önemi: Neşet Ertaş bağlamında bir inceleme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kaya, G. & Canbulat, T. (2018). Hayat Bilgisi dersi değerlerinin öğretiminde halk ozanlarının önemi: Neşet Ertaş örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(14),147-159.

Köse, S. (2018). Neşet Ertaş türkülerinin cümle yapısı açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı.

Köprülü, M. F. (1989). Abdal. İçinde O.F. Köprülü (Hazırlayan), Edebiyat araştırmaları II, (ss. 362-417). İstanbul: Ötüken Yayınları.

MEB. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu. pdf, Erişim: 01.02.2022

MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02- T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf. Erişim Taihi: 03.12.2021

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage Publications..

Özdeş, F. & Demir S. (2017). Abdallık geleneği temsilcileri Muharrem Ertaş ve Hacı Taşan’ın seslendirdikleri eserlerin farklı açılardan tasnifi. Online Journal of Music Sciences, 3(1), 166-199.

Parlak, E. (2012). Anadolu Türkmen müzik sanatında bir abdal deha: Neşet Ertaş. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 61,289-312.

Parlak, E. (2013). Garip bülbül Neşet Ertaş, Cilt I ve II. İstanbul: Demos Yayınları Sarıoğlu, M. Ş. (2019). Neşet Ertaş türkülerinde söz ve ezgi uyumu. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Schwartz, S. H. (1999). A theory of cultural values and some implications for work. Applied Psychology: An International Review, 48(1), 23-47.

Sözer, V. (1996). Müzik. Ansiklopedik sözlük. 4. Baskı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Sucu, A. Ö. (2013). Neşet Ertaş’ın şiirlerinde tasavvufî manada insan-ı kâmil modeli ve geleneksel değerler. İçinde S. Bekki (Ed.). Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri Kitabı II (ss.831-841). Ankara: Yalçın Matbaacılık.

Şahin, A. (2021). 2023’e doğru sınıf öğretmenliği ve sorunlar. İçinde Ü. Polat & S. Karagöz (Ed.) 2023’e doğru Türk eğitiminin dünü bugünü ve yarını (ss. 276-281). Ankara: Türk Eğitim Sen Yayınları.

Theodorson, G. A. & Theodorson, A. G. (1969). A modern dictionary of sociology. New York: Crowell.

Tokel, B. B. (2004). Neşet Ertaş kitabı. 4. Baskı. Ankara: Akçağ Yayınları

Turhan, M. & Kova, Ö. (2012). Değerler eğitimi açısından Türk halk müziği ve halk ozanları: Neşet Ertaş, Âşık Mahsuni Şerif, Âşık Veysel ve Özay Gönlüm bağlamında bir inceleme. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 3(6),117-128.

Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. URL-1. Hürriyet Gazetesi (2006, 2 Mayıs). https://www.hurriyet.com.tr/gundem/neset-ertasa-tbmmden-odul-4349490, Erişim Tarihi: 01.01.2022.

Yılar, Ö. & Yılar, R. (2013). Neşet Ertaş’ın şiirlerinde eğitim unsurları. İçinde S. Bekki (Ed.) Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri Kitabı II (ss.987-996). Ankara: Yalçın Matbaacılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Zengin, G. (2012). Neşet Ertaş türkülerinde gariplik teması. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(1), 5-9.

Published

2022-04-25

How to Cite

ŞAHİN, A. (2022). Neşet Ertaş Türkülerinin Türkçe Dersi Kök Değerleri Bağlamında İncelenmesi (Examination of Neşet Ertaş’s Folk Songs in Context of Turkish Course Root Values). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(1), 1–15. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/123

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.