Geçmişten Günümüze Türk Kâğıt Banknotlarının Üzerindeki Görseller (Visuals on Turkish Paper Banknotes from Past to Present)

Authors

Keywords:

Paper banknote, Turkish lira, awareness, historical personality

Abstract

Each country has its own currency and these coins have various images on them. Images have been used on paper money from the republic to the present day in Turkey. The purpose of this research is to evaluate the visuals on paper banknotes from the proclamation of the republic to the present. The study was designed within the principles of qualitative research and document analysis was used as a data collection tool. The data were analyzed by descriptive analysis. According to the findings, from the proclamation of the republic to the present day, Atatürk has always been on paper banknotes, except for one period. The State of the Republic of Turkey printed paper banknotes in Germany, England and the United States until 1970. In total, nine emission group banknotes were printed. There are various natural elements and historical figures on these paper banknotes. Atatürk's picture is on one side of the current paper banknotes and historical figures are on the other side. These historical figures are Aydın Sayılı, Cahit Arf, Mimar Kemalettin, Fatma Aliye, Itrî and Yunus Emre.

References

Akyol, C. (2019). Öğretmen adaylarının E9 emisyon grubu kâğıt paralarının arka yüzlerinde yer alan tarihsel figürlere ilişkin bilgi durumları. Turkish Studies Educational Sciences,14(3), s. 259-274 Doi: 10.29228/TurkishStudies.22766

Berker, E. (1985). Türk musikisinde dönemler. Erdem, 1(1), 147-168.

Canbaz Yumuşak, F. (2018). Muhafazakar Müslüman bir kadın portre: Fatma Aliye Hanım. Muhafazakar Düşünce Dergisi, 37, 103-112.

Çalışkan, S. (2004). Türkiye’de bilim tarihi sahasında ilk doktora tezi: Aydın Sayılı

“Observatory in Islam”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2(4). 701-710.

Çetintaş, S. (1944). Mimar Kemalettin ve sanat ülküsü

http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/18572/001583520010.pdf?sequence=1 sayfasından erişilmiştir.

Çobanoğlu, A. V. (2002). Kemalettin Bey, mimar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 25, s. 230-231) Ankara: TDV İslam Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/kemaleddin-bey-mimar sayfasından erişilmiştir.

Demir, Ç. (2016). İlk Türk kadın romancı, Fatma Aliye ve ataerkil sosyal sistem. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6(15), 177-183.

Erdal, G. (2012). Tasarım unsuru olarak banknot. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(1), 145-153.

Eskioğlu, O. (2004). Modernleşme ekseninde Mimar Kemalettin’in kimlik vurgusu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Fidan, M. & Dilek, S. & Esev A. (2019), Dünden bugüne paranın tarihi ve Türkiye’de kâğıt para kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(18), 141-162, doi:https://doi.org/10.31834/kilissbd.613107

Gönül, M. (2012). Buhurizade Mustafa Itrî Efendi 'nin segah bayram tekbiri ve salat-ı ümmiyesi için usul terkibleri. İSTEM, 20, 155-164.

Güray, C., & Tokaç, M. S. (2013) XVII. Yüzyıl Osmanlı müzik geleneği ve Buhurizade Mustafa Itrî Efendi. Folklor/Edebiyat, 75, 193-210.

Güvençoğlu. Ş. (2013). Klasik Türk müziğinin ustası: Itrî. Akademik Bakış Dergisi, 38. 1-11

Kâhya, E. (1995) Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın ardından. OTAM-Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 6, 427-450.

Karaca. Ş. (2011). Fatma Aliye Hanım’ın Türk kadın haklarının düşünsel temellerine katkıları. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 31, 93-110

Karadağ, A. (2013). Çeviri Tarihimizde “Gözle Görülür” bir mütercime: Fatma Âliye Hanım.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(2), 1-16.

Keş, Y. & Turgut, B. F. (2015). Kültür ve sanatın yansıması para tasarımı "Osmanlı son dönem kaimeleri ve Cumhuriyet’in ilk emisyonları". Medeniyet Sanat, İMÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dergisi, 1(2), 31-47

Oğuz, M. Ö. (2011). Çok mekanlı ve/veya çok mezarlı anlatı kahramanları: Yunus Emre. Milli Folklor Dergisi. 12(91), 5-11.

Özcan, N. (1999). Itrî Efendi, Buhurizade. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 19 s. 220-221) Ankara: TDV İslam Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/itri-efendi-buhurizade sayfasından erişilmiştir.

Özkan, M. (2011). Türkçe’nin Anadolu’da yazı dili olarak teşekkülünde Yunus Emre’nin rolü.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 41, 25-68

Özkan, N. (2017). İlk kadın romancımız Fatma Aliye’nin yetiştiği sosyal ve kültürel ortam. Söylem Filoloji Dergisi, 2(2), 180-192.

Parsova, G. & İbrahim, İ. (2018). Tanzimat dönemi aydınlarından Fatma Aliye. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (68), 124-139.

Tatcı, M. (2013). Yunus Emre. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içinde (c. 43 s. 600- 606) Ankara: TDV İslam Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/yunus-emre sayfasından erişilmiştir.

TCMB. (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) (2020). Emisyon grupları. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banknotlar/C umhuriyet+Donemi+Banknotlari sayfasından erişilmiştir.

Terzioğlu, (1998). Cahit Arf anısına. Bilim ve Teknik dergisi, 363-ek http://users.metu.edu.tr/komer/files/cahit_arf_anisina.pdf sayfasından erişilmiştir.

Turgut, Y. (2009). Verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması: Nicel ve nitel (Ed: A. Tanrıöğen). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

TÜBİTAK (2020a). Cahit Arf kimdir. https://cabim.ulakbim.gov.tr/cahit-arf-kimdir/

sayfasından erişilmiştir.

TÜBİTAK (2020b). Cahit Arf hakkında. https://mam.tubitak.gov.tr/tr/content/cahit-arf- hakkinda sayfasından erişilmiştir.

Uğurlu, M. C. (1996). Büyük bir bilim tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı (1913-1993.)

Erdem, 9(26), 453-482.

Unat, Y. (2013). Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı. Dört Öge, 1 (3), 1-23.

Yavuz Y. (1981). Mimar Kemalettin Bey. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 7(1), 53-76

Yazıcı, Ö. (2016). Cumhuriyet dönemi kâğıt paralarındaki coğrafi unsurlara dair öğrenci görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46), 366-380.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin

Yayıncılık.

Yılmaz, M. & Temizkan, M. (2013). Türkiye Cumhuriyeti’nde tedavüle sürülen banknotların

göstergebilimsel çözümlemesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 36, 86-131.

Published

2021-12-24

How to Cite

TONGA, D. (2021). Geçmişten Günümüze Türk Kâğıt Banknotlarının Üzerindeki Görseller (Visuals on Turkish Paper Banknotes from Past to Present). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(3), 244–263. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/118

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.