Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (An Examination on Anxiety Levels of Geography Students Towards Teaching Profession)

Authors

  • Nadire KARADEMİR

Keywords:

Geography, Teacher Candidate, Anxiety, Professional Anxiety

Abstract

The purpose of this research is to examine the professional anxiety levels of geography students by various variables such as gender, grade level, educational status, family income, desire for teaching, reasons for choosing the department and qualification status of the courses offered at their faculty regarding the Public Personnel Selection Exam. The survey group of the study consisted of 361 students majoring at the Department of Geography of Kahramanmaraş Sütçü İmam University the sample selection was achieved through a simple random sampling method. To measure the anxiety level of these students, eight sub-dimensions of the Professional Anxiety Scale developed by Cabi and Yalçinalp in 2013, and a personal information form created by the researcher were used together in the survey. The analysis of the data was performed by applying a t-test for the parametric data through SPSS package program, a one-way analysis of variance test (ANOVA) for multiple comparisons, and the Kruscal- Wallis test for the nonparametric data. In terms of the variables employed in this research, significant differences were elicited in the professional anxieties of the students in several dimensions. The results of the study also indicated that male students were more anxious than female students concerning their occupation, and students attending daytime education were found to be more anxious than those attending evening courses. In addition, several suggestions were made for further similar studies that can be carried out in the future.

References

Akgün, F. ve Özgür, H. (2014). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile mesleki kaygılarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(5), 1206-1223.

Alisinaoğlu, F., Kesicioğlu, O ve Ünal, E. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Akpınar, B. (2013).Öğretmen adaylarının stres nedenleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 147- 174.

Atmaca, H. (2013). Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (10), 67-76.

Aydın, A. ve Tekneci, E. (2013). Zihin engelliler öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 1-12.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bozdam, A. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Cabı, E, ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik mesleki kaygı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. .Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.

Çağır, G. ve Gürgan, U. (2008). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi.

Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.

Çelikten, M., Şanal, M., ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Demircioğlu, E ve Özdemir, M. (2014). Fen ve edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 110-122

Dilmaç, O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 24, 49-65.

Dursun, S. ve Karagün, E. (2012). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi: Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 93–112.

Donmuş, V., Akpınar, B ve Eroğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının akademik özyeterlikleri ve mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 1-13.

Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XXVIII (1), 71-84.

Erden, M. (2001). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Fuller, F.F. (1996). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal, 6, 207-226.

Gümrükçü Bilgici, B. ve Deniz, Ü. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının bazı demografik özelliklere göre incelenmesi, Cumhuriyet International Journal of Education, 5 (1), 53-70.

Gözler, A., Bozgeyikli, H. ve Avcı, A. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının başarı yönelimleri ile mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 189-211.

İnceoğlu, M. (1993). Tutum, algı, iletişim. Ankara: Verso Yayıncılık.

Kacar, M. ve Sarıçam, H. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıkları ile matematik kaygı düzeyleri üzerine bir çalışma, Trakya Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 137-152.

Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B., & Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ı̇ le mesleki kaygıları arasındaki ı̇ lişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 93-111.

Karademir, N. (2016). Coğrafya bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi örneği, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi Bildiri Kitabı, Sayfa, 300-308.

Karatekin, K., Merey, Z ve Keçe, M. ( 2015 ). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XII(I), 70-96.

Kuran, K. (2002). Öğretmenlik Mesleği. Öğretmenlik Mesleğine Giriş (Ed. A.Türkoğlu).

Ankara: Mikro Yayıncılık.

Mergen, H., Arslan, H., Erdoğmuş Mergen, B. ve Arslan, E. (2014). Öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutum ve kaygıları. NWSA-Education Sciences; 9(2), 162-177.

Mishra, S.K. ve Yadav, B. (2013). Job anxiety and personality adjustment of secondary schoolteachers in relation of gender and types of teacher. Educational Research International, 1(1), 105-126.

Oğuz, A. ve Karakuş, G. (2017). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1831-1847. doi:10,14687/jhs.v14i2.4321

Özsarı, İ. (2008). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin KPSS merkezi sınavı odaklı gelecek kaygıları ve mesleki beklentileri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İstanbul.

Rab, F., Mamdou, R. ve Nasir, S. (2008). Rates of depression and anxiety among female medical students in Pakistan. Eastern Mediterranean Health Journal, 14(1), 126-133.

Pamuk. Y., Hamurcu, H., ve Armağan, B. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi (İzmir-Buca Örneği), Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 293-316.

Rosenthal, J. M, and Okie, S. (2005). White coat, mood indigo-depression in medical school.

New England Journal of Medicine, 353(11), 1085–8.

Saraç, T. (2015). Son sınıf öğrencilerinin gelecek kaygısı ve umutsuzluklarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Saban, A., Korkmaz Akbaşlı, S. (2004). Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Eğitim Araştırmaları, 5(17), 198 –209.

Saracaloğlu, A.S., Kumral, O. ve Kanmaz, A. (2009). Ortaöğretim sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterlikleri, kaygıları ve akademik güdülenme düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 38-54.

Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye'de öğretmenlik tutumları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1) , 137-146.

Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A.G., ve Kartal, S.E. (2012).Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri-Bartın ili örneği. Bartın Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 22-40.

Smith, B. F. (2000). Emerging the mesin problem sex perienced by student teachers: a framework for analysis college Student Journal, Dec.

Singh, S. (2011). Level of anxiety among prospective teachers. SPIJE, 7 (7): 17-21.

Serin, M.K., Güneş. A.M. ve Değirmenci, H. (2015). Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile mesleğe yönelik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki, Cumhuriyet International Journal of Education, 4 (1), 21-34.

Şişman, M. (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.

Taşğın, Ö. (2006). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 679-686.

Tektaş, N. (2014). Üniversite mezunlarının kaygı düzeylerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, 243-253.

Tümerdem. R. (2007). Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya son sınıf öğrencilerinin kaygılarını etkileyen etmenler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 32-45.

Tümkaya, S., Aybek, B. ve Çelik, M. (2007). KPSS'ye girecek öğretmen adaylarındaki umutsuzluk ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerini yordayıcı değişkenlerin incelenmesi. KUYEB, 7, 2.

Karademir, T., ve Türkçapar, Ü. (2016). Examination of anxiety levels and anger expression manners of undergraduate table tennis players, Universal Journal of Educational Research 4(10): 2274-2281,DOI: 10.13189/ujer.2016.041005.

Ünaldı, Ü.E., Alaz, A. (2008). Coğrafya öğretmenliğinde okuyan öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-13.

Yalom, I. (2001). Varoluşçu psikoterapi. (3. Basım). Çev: Zeliha İyidoğan Babayiğit. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yılmaz, İ.A., Dursun, S., Güngör Güzeler, E.G. ve Pektaş, K. (2014). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerinin belirlenmesi: Bir örnek çalışma. Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), 16-26.

Published

2018-04-30

How to Cite

KARADEMİR, N. (2018). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (An Examination on Anxiety Levels of Geography Students Towards Teaching Profession). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(1), 20–44. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/29

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.