Tarih Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (The Thesis About Different Factors of the Perceptions about the Out of School Education, of The History Teachers)

Authors

Keywords:

Out-of-school education, education of out-of-school, teachers of history

Abstract

Giving a first hand source, out-of-school education, raises the importance, involving with the proofs. Also giving importance to the out-of-school education of the teachers of history, causes to increase of the thinking and historical abilities of the student. The aim if this project shows the perceptions about out-of-school education of the history teachers. In this project, the descriptive survery model is used. The studying group is formed by 128 teachers of history who works at high schools in Şahinbey and Şehitkamil in Gaziantep. In the survey, as the date collection tool, is used “the scale of perception of the out-of-school education of a teacher of history”, increased by “Yazıcı and Yıldırım”(2017). In the analysis of the datas, utilizing from the software statistical SPSS 22.0, frequency, arithmetic average, standart deviation etc. analysis of variance (ANOVA) were used. The results of the analysis shows us that the perceptions of the history teachers about the education out-of-school education of the history is high ( C =4,24). Also, was determined similarity about the perceptions on the out-of-school education according to their gender, faculty gratuated and the change seniority. Depending on this results, is reccomended to give more importance to the out-of-school history education of the history teachers.

References

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Işık, H. (2008). İlköğretimde tarih konularının yerel tarih ile ilişkilendirilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), s. 290-310.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınevi.

Kemper, E. vd. Stringfield, S. and Teddlie, C. (2003). Sampling strategies in social science research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousand Oaks, CA: 273-296.

Özçelik, İ. (1993). Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler. Ankara, s. 2-3.

Safran, M. ve Ata, B. (1998). Okul dışı tarih öğretimi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 87-94.

Safran, M. ve Ata, B. (2006). Okul dışı tarih öğretimi. Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler. Ankara: Gazi Kitabevi.

Yazıcı, F. ve Yıldırım, T. (2017). Okul Dışı Tarih Öğretimi ve Sosyal Zekâ Arasındaki İlişkinin Yol Analiziyle İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (2), Ağustos, s. 733-755.

Yeşilbursa, C.C. (2008), Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımı. TÜBAR, XXIlI, Bahar, s.209-222.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Published

2019-12-31

How to Cite

TÜRKMEN, S. F. (2019). Tarih Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (The Thesis About Different Factors of the Perceptions about the Out of School Education, of The History Teachers). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(3), 282–292. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/64

Similar Articles

<< < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.