Investigation of the Relationship between Reading Attitude and Reading Comprehension Level of Primary School 4th Grade Students and Non- Routine Problem Solving Success

Authors

Keywords:

Reading Attitude, Reading Comprehension, Non-routine Problem Solving

Abstract

This study was examined the relationship between reading attitude and reading comprehension level and non- routine problem-solving success of primary school fourth-grade students. The sample of the study consists of 120 students who study in the fourth grade of a primary school in Dulkadiroglu District of Kahramanmaras province. The research method is relational scanning model. In the analysis of the data, correlation analysis was used to look at the relationship between reading attitude and reading comprehension level and non-routine problem-solving success. To see whether there was a statistically meaningful difference between reading comprehension level and non-routine problem-solving success T-test was used. At the end of the study, a positive low-level relationship was found between reading attitude and reading comprehension level and non-routine problem-solving success. It was concluded that there was a statistically significant difference between reading comprehension level and non- routine problem solving success.

References

Akkaya, N. & Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi (İzmir-Buca örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75- 96.

Akyol, H. (2015). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (14. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.

Akyol, M. (2014). Yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ile okuduğunu anlama becerilerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Altun, M. (2013). Matematik öğretimi eğitim fakülteleri ve ilkokul öğretmenleri için (18.

Basım). Bursa: Aktüel Alfa Akademi Basım Yayın Dağıtım.

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. (Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Atılgan, H. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Atılgan, H. (Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Başaran, M. & Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 73- 92.

Baştürk, Ş. (2014). Ölçme araçlarının taşıması gereken nitelikler “eğitimde ölçme ve değerlendirme”. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Boz, İ. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyi ile matematik problemlerini çözme başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 40-53.

Büyüköztürk, Ş. ve vd. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (Geliştirilmiş 13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Çöğmen, S. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Dinç Artut, P. & Tarım, K. (2009). Öğretmen adaylarının rutin olmayan sözel problemleri çözme süreçlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,22(1), 53-70.

Durualp, E., Durualp, E. & Çiçekoğlu, P. (2012). 6-8. Sınıftaki öğrencilerin okumaya ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 159-174.

Ede, Ç. (2012). Zihin haritalama tekniğinin öğrencilerin Türkçe okuma metinlerini anlama, başarı ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Erdem, E. (2016). Matematiksel muhakeme ile okuduğunu anlama arasındaki ilişki: 8. Sınıf örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 393-414.

Erdoğan, Ö. (2013). İlkokuma yazma öğretimi sürecinde anlama becerileri “ilkokuma-yazma programı ve öğretimi” (Editör: S. Çelenk). Ankara: Eğiten Kitap.

Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education. (5th Edition). NY: McGraw-Hill.

Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Güngör Kılıç, A. (2004). İşbirlikçi öğrenme, okuduğunu anlama, strateji kullanımı ve tutum.

(Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Haylock, D. & Cockburn, A. D. (2014). Küçük çocuklar için matematiği anlama (Çeviri Ed.:

Z. Yılmaz). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Işık, C. & Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-72.

Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri “veri toplama araçlarında bulunması gereken nitelikler”. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayını.

Kanmaz, A. & Saracaloğlu, A. S. (2012). Okuduğunu anlama stratejisi kullanımının okumaya yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA- Education Sciences, 7(2), 764-776.

Karahan, B. Ü. (2018). Okumaya yönelik tutum ölçeği: ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 67-73.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi:'' kavramlar, ilkeler, teknikler'' (21. Basım).

Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kolovou, A. (2011). Mathematical problem solving in primary school. Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education, Faculty of Science, Utrecht University, The Netherlands.

Kuşdemir, Y. (2019). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 75-86.

Doorman, M., Drijvers, P., Heuvel-Panhuizen, M., Lange, J. & Wijers, M. (2007). Problem solving as a challenge for mathematics education in the Netherlands. ZDM Mathematics Education, 39, 405–418.

Nesin, A. (2018). Matematik ve korku (10. Basım). Ankara: Nesin Yayıncılık.

Olkun, S. & Toluk Uçar, Z. (2012). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi (5. Baskı).

Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Özbay, M. & Özdemir B. (2012). Okuduğunu anlama sürecinde çıkarım yapma becerisinin işlevi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 17-28.

Özcan, Z. Ç. & Doğan, H. (2018). Erken matematik becerileri, okuduğunu anlama ve matematiksel problem çözme ile ilgili boylamsal bir çalışma. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(1), 1-18.

Özdemir, S. & Şerbetçi, H. N. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Bartın örneklemi). İlköğretim Online, 17(4), 2110-2123.

PIRLS (2011). PIRLS 2011 International results in reading. TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College Chestnut Hill, MA, USA.

Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.

Semizoğlu, R. (2013). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma düzeyi ile problem kurma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sidekli, S. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerini geliştirme. (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sönmez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen elkitabı (Genişletilmiş 18. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin-Taşkın, Ç. & Esen-Aygün, H. (2017). İlkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1120-1136.

Tekin, H. (1984). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Has-soy Matbaacılık. Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.

Temiz, D. & Ev Çimen, E. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin farklı türde verilmiş problemleri çözme becerilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(4), 297- 310.

Temizkan, M. (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-148.

Ulu, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma, basit anlama ve çıkarımsal anlama düzeylerinin problem çözme başarısına etkilerini açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Eğitim ve Bilim, 41(186), 93-117.

Ural, A. & Ülper, H. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel modelleme ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Kurumsal Eğitimbilim Dergisi, 6(2), 214-241.

Üçgül Öcal, İ. (2011). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi sayılar öğrenme alanı için bilişsel hazırbulunuşluk testinin geliştirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünal, M. (2012). 6. Sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarının okuduğunu anlamaya olan etkisi. (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Ürün Karahan, B. & Taşdan, M. (2016). 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.

Van De Walle, J. A., Karp, K. S. & Bay-Williams, J. M. (2016). İlkokul ve ortaokul matematiği

(Çev. Ed.: Prof. Dr. S. Durmuş) (7. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. & Yılmaz, Y. (2013). Yeni öğretim programına göre kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi (4+4+4 sistemine uyarlanmış ve geliştirilmiş) (Ed.: C. Yıldız). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Yıldız, M. & Kaman, Ş. (2016). İlköğretim (2-6. sınıf) öğrencilerinin okuma ve yazma tutumlarının incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 507-522.

Yılmaz, M. (2008). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139.

Yılmaz, M. (2015). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama seviyeleri ile Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji derslerindeki başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (29), 9-14.

Witzel, B. S. & Little, M. E. (2018). Zorlanan çocuklar için ilköğretim matematik öğretimi “matematiğin dili” (Çev. Ed. M.F. Öçal ve T. Kar; Çeviren: A.S. İpek). Ankara: Anı Yayıncılık.

Published

2020-04-26

How to Cite

BOZ, İsa, BOZ, İsa, & ULUSOY, M. (2020). Investigation of the Relationship between Reading Attitude and Reading Comprehension Level of Primary School 4th Grade Students and Non- Routine Problem Solving Success. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(1), 13–24. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/73

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.