Ana Makale içeriği

Özet

Eğitimin yönünü çizen ve şekillenmesini etkileyen en önemli unsur ve temel taş  şüphesiz öğretmendir. Bu yüzden öğretmenlerin çalıştıkları kurum içinde mutluluğu konusu, sadece öğretmenler için değil aynı zamanda öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumları için de önemlidir. Öğretmenlerin kurum içinde mutluluk düzeylerinin yüksek ya da düşük olması onların kurum içindeki çalışmalarının kalitesini ve doğal olarak eğitimin çıktısı olan öğrencilerin hayat için hazırbulunuşluluklarını da  etkileyecektir. Bu anlamda da eğitim örgütlerindeki işveren gibi görünen kurum yöneticilerinin tarzı ve anlayışı ön plana çıkmaktadır. Şöyle ki yönetici, kişinin çalıştığı kurumdaki işinden haz duyup duymamasında önemli bir etkendir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, maaş gibi temel bir güdüleme metodunun yetmediği çalışma ortamlarında bile tek başına yönetici ve yönetim şeklinin örgüt içindeki mutluluğu oluşturmada ve sürdürmede etken olduğu görülmektedir.


Bu araştırmada eğitim kurumlarındaki  yönetim tarzının öğretmenlerin mutluluğu üzerine etkisinin boyutları incelenmeye çalışılmıştır. Elde ettiğimiz önemli bulgulardan biri eğitim düzeyinin yükselmesiyle olumsuz duyguların meydana gelmesinin azaltılabileceğidir. Bu bilgiye dayanarak öğretmenlerin lisansüstü eğitim imkanlarının teşvik edilmesinin önemli olduğu sonucuna varabiliriz. Ayrıca çalışmada ortaya çıkan diğer dikkat çeken bulgu ise öğretmenlerin kurumdaki çalışma sürelerinin artmasıyla yöneticiyi iş odaklı görme algılarının da artmasıdır. Ancak bu sonuç öğretmenlerin yönetsel tarz algılarını tek çatı altında toplamıştır. Yani, öğretmenlerin penceresinden bir yönetici ne kadar insana odaklı ise bir o kadar da işe odaklıdır ve net bir ayrım yoktur. Bu bilginin sonucunda araştırmanın temel çıkış noktasıyla ilgili yönetsel tarz ile eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin mutluluğu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örgütsel mutluluğu etkileyen faktörler yönetsel tarzın iki alt boyutu olan iş ve insan odaklılık yönünden incelenmiştir. Demografik özeliklerde ise; cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki branş, mesleki kıdem yılı, okuldaki çalışma süresi ve eğitim seviyesi dikkate alınmıştır. Örgütsel mutluluğu etkileyen faktörler ile demografik özellikler arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı  ve yönetsel tarz algısıyla örgütsel mutluluk seviyesi istatistiksel olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Yönetsel tarz Örgütsel Mutluluk Öğretmen Mutluluğu Eğitim Kurumları

Makale Detayları