Ana Makale içeriği

Özet

Bir toplumun yaşayış biçimini, değer yargılarını, eğitim anlayışını ve hayatı yorumlayış biçimini yansıtan atasözlerinden kültür aktarımı sürecinde ve temel dil becerilerinin çocuklara kazandırılmasında yararlanmak oldukça önemlidir. Araştırmada küçürek öykü ile desteklenmiş görsel kartların atasözü edinimine katkı sağlayıp sağlamadığı tespit edilmek istenmiştir. Çalışmada karma yöntem tercih edilmiş ve nicel araştırma modellerinden yarı deneysel desene yer verilmiştir. Tek denekli yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu ortaokul 5. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 16 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen nicel verilere nitel veri desteği sağlamak amacıyla çalışma grubu öğrencilerine yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular yöneltilmiştir.


Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin öntest-sontest puanları ve sontest-kalıcılık puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bilgilere göre; küçürek öykü ile desteklenmiş görsel kartlar ve drama planları aracılığıyla yapılan öğretimde öğrencilerin daha çok eğlendikleri, bu yöntemin eğlenirken öğrenmelerine yardımcı olduğunu düşündükleri, bu yolla yapılan öğretimin daha faydalı olduğunu belirttikleri ve öğrenme sürecine aktif katılım sağlayabildikleri için kalıcı öğrenmeler gerçekleştirdiklerini düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrenci puanları ve görüşme formlarından elde edilen bulgulara göre, öğrenciler üzerinde en çok drama tekniğinin etkili olduğu tespit edilmiştir.

Makale Detayları