Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının beyin göçü kavramına yönelik algılarını belirlemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama deseninde yürütülen bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan bir devlet üniversitesinin sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında 2018-2019 eğitim öğretim yılı, bahar döneminde öğrenim gören tüm öğrenciler (82’si kız, 126’sı erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Beyin Göçüne Yönelik Metaforlar Yoluyla Veri Toplama Formu kullanılmış ve veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin oluşturduğu metaforlar Ardında Yıkım Bırakan, Daha Uygun Ortamlara Doğru Gerçekleşen, Fayda Sağlayan ve İhanet kategorileri altında toplanmıştır. Bulgulardan hareketle beyin göçüne yönelik sosyal bilgiler dersi bağlamında daha farklı araştırmaların da yapılması gibi önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

Beyin göçü sosyal bilgiler öğretmeni adayları algı

Makale Detayları