Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik farkındalık düzeylerini ölçmeye ilişkin bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, uygun örnekleme yöntemine göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Aksaray ilinin merkez ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 3 ilkokul ve 5 ortaokul olmak üzere 8 okulda 14 branşta görev yapan 302 öğretmen oluşturmaktadır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin yapı geçerliğini belirleyebilmek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin beş alt boyutlu bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirlik düzeyini tespit edebilmek için iç tutarlılık düzeyi hesaplanmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen ölçeğin öğretmenlerin kapsayıcı eğitime ilişkin farkındalıklarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Kapsayıcı eğitim, farkındalık, ölçek öğretmen

Makale Detayları