Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin yardımseverlik değerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama desenin kullanıldığı bu araştırmaya, 2021 -2022 eğitim – öğretim yılı Uşak ilinde öğrenimlerine devam eden, basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 1000 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri, İnel ve Gökalp (2021) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen, geçerli ve güvenilirliği hesaplanmış “Yardımseverlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerinin analizinde Jamovi 1.2 istatistiki paket programından yararlanılmıştır. Araştırma verileri betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-Testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Gruplararası tespit edilen anlamlı farklılıkların hangi gruplar lehine olduğunun bilinmesi için Tukey çoklu karşılaştırma testine başvurulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, çalışamaya katılan ortaokul öğrencilerin yardımseverlik değerlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Değişkenlerden anne-baba eğitim, anne çalışma, baba meslek, ailedeki kişi sayısı, aile gelir durumu ve günlük TV izleme süresi durumlarına göre öğrencilerin yardımseverlik puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Ancak kız öğrencilerin erkeklere, çekirdek ailede yaşayan öğrencilerin geniş ailedekilere, günde üç saatin altında internet kullananların üç saat ve üzeri kullananlara göre daha yardımsever oldukları ve öğrencilerin bir yıl içerisinde okuduğu kitap sayısı artıkça yardımseverlik puanlarının da yükseldiği araştırmanın diğer sonuçları arasında yer almıştır.

Anahtar Kelimeler

Yardımseverlik değeri, ortaokul öğrencileri, tarama

Makale Detayları