6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi (The Effect of Using Cartoon in 6th Grade Social Studies Course on Creative Thinking Skills)

Authors

  • Döndü BARUT
  • Bülent AKBABA

Keywords:

Social Studies Lesson, Cartoon, Creative Thinking, Skill

Abstract

This study aims to specify the effect of using cartoon in 6th grade social studies course on the students’ creative thinking skills. Qualitative research model is used in this study. The implementation of the study was carried out with 27 students in class C of 6th grade at Fatma Temel Turhan Secondary School in Yozgat during the 2014-2015 school year. The data of the study was collected through “Cartoon Worksheet” prepared by the researchers as 2 sections with 9 questions in total as well as cartoon drawn by and interviews carried out with the students. During the preparation of cartoon worksheet, the researchers consulted specialists for their opinions. Qualitative data went through descriptive and content analyses. At the end of the study, it was concluded that using cartoon in social studies course improves the creative thinking skills of students. Female students had more creative ideas than male students.

References

Akbaba, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerin kullanımı. İçinde M. Safran (Ed.), sosyal bilgiler öğretimi (ss.284-319), Ankara: Pegem.

Akbulut, G. (2004). Coğrafya öğretimi ve yaratıcı düşünce. Cumhuriyet üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 28(2), 215-223.

Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 29(2), 1-19.

Aktürk, V., Yazıcı, H. ve Bulut, R. (2013). Sosyal bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekânı algılama becerilerine yönelik etkileri. Marmara coğrafya dergisi, 28, 1-17.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Çelik, E.A. (2015). 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı düşünme etkinliklerinin kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Aydın.

Emir, S. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı düşünmenin erişiye ve kalıcılığa etkisi.

Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Ankara.

Erdoğan, T. ve Yiğit, Ö. (2008). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan öyküleştirme yönteminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi, Ç.Ü. sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 17(3), 399-416.

Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 5(17), 95-106.

Ersoy, A.F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve bilim dergisi, 35(156), 97-109.

Ersoy. A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: dayanışma değeri örneği. Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 29 (2), 79- 103.

Köseoğlu, M. (2009). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının eleştirel düşünmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Tokat.

Kuyubaşıoğlu, B. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Mersin.

Oruç, Ş. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.

Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. Gazi eğitim fakültesi dergisi, 31(3), 675-705.

Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara coğrafya dergisi, 20, 101-122.

Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf Türkiye cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanımının öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.

Seçgin, F., Yalvaç, G. ve Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International conference on new trends in education and their ımplications, http://www.iconte.org/pdf sayfasından erişilmiştir.

Sidekli, S., Er, H., Yavaşer, R. ve Aydın, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem: karikatür. Uluslararası Türk eğitim bilimleri dergisi, 2(2), 151- 163.

Taşpınar, M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Data. TDK (2011). Türkçe sözlük (11.Baskı). Ankara: TDK.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yüksel, İ. ve Adıgüzel, A. (2012). Değer eğitiminde karikatür kullanımı: İlköğretim öğrencilerinin şefkat ve merhamet değer algılarının belirlenmesi. International journal of social science, 5(3), 301-311.

Published

2017-04-30

How to Cite

BARUT, D., & AKBABA, B. (2017). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi (The Effect of Using Cartoon in 6th Grade Social Studies Course on Creative Thinking Skills). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(1), 51–69. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/10

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.