Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to New Generation Math Questions: Validity and Relibility Study)

Authors

Keywords:

Secondary school students, math, new generation questions, attitude, development of scale

Abstract

Countries which carry out modern education system always want to have outputs of their systems, and make the educational policies as a result of these outputs. Success that countries have in terms of education is not only related to their countries but also it is a model for other countries. It is explained with gradations of exams such as PISA, TIMSS, which are internationally made, about whether the countries are successful and the countries

make efforts to develop their education systems according to data which are obtained from these parts. So Ministry of National Education made decision that questions to be in a central exam such as examination for high schools (LGS) should have a quality to measure a set of students’ skills in consideration with necessities of time and Turkey’s success situation in international exams in 2018. The situation caused that students meet with questions being named as new generation questions that they have during the international exams. One of new generation question types that students have during central exams is new generation questions belonging to math class. Data of this study which was made in purpose of developing a valid and reliable measuring instrument to be used in determining students’ attitudes related to new generation math questions was obtained from 399 students who have received their education at secondary schools in central districts in Ankara during fall term of 2020-2021 in academic Year. As a result of analyses from the point of data; it was concluded that total correlation coefficients of scale item are at acceptable level and all the items statistically show significance. As a result of AFA which was made, it was determined that scale items came under three aspects. When data related to reliability coefficient and validity being tested on overall of scale is evaluated, it can be said that measuring instrument is a valid and reliable measuring instrument to be used in determining secondary school students’ attitudes related to new generation math questions.

References

Altun, M. & Akkaya, R. (2014). Matematik öğretmenlerinin PISA matematik soruları ve ülkemiz öğrencilerinin düşük başarı düzeyleri üzerine yorumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 19-34.

Altun, M. & Bozkurt, I. (2017). Matematik okuryazarlığı problemleri için yeni bir sınıflama

önerisi, Eğitim ve Bilim, 42(190), 171-188.

Artelt, C., Baumert, J., Julius-McElvany, N. & Peschar, J. (2003). Learners for life: Student approaches to learning: Results from PISA 2000. Paris: OECD. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480899.pdf adresinden edinilmiştir.

Batur, Z., Ulutaş, M. & Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PISA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi, Milli Eğitim, 48 (Özel Sayı 1), 595-615.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı,

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, (12.Baskı). Ankara: Pegem. Çepni, S. (2019). PISA ve TIMSS sınavlarında başarıyı yakalamak için Türkiye ne yapmalı? S.

Çepni (Ed.), PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama (2.Baskı), içinde (ss. 393- 404), Ankara: Pegem.

Çepni, S. (2020). Eğitimde “Bir Adım Ötesi” tartışmalarının kavramsal çerçevesini anlamak: Dijitalleşme ve insanileşme (etik ve değerler) kavramlarında denge kurma arayışları, Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 3(2), 65-79.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem.

Diamond, J. B. (2007). Where the rubber meets the road: Rethinking the connection between high-stakes testing policy and classroom ınstruction, Sociology of Education, 80, 285– 313.

Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri, Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.

Güler, M., Arslan, Z. & Çelik, D. (2019). 2018 Liselere giriş sınavına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1):337-363.

Gürbüz, M. Ç. (2019). Uluslararası sınavların ve bazı ülkelerin merkezi sınav sistemlerinin ve soru örneklerinin tanıtımı S. Çepni (Ed.), PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama (2.Baskı), içinde (ss. 45-110). Ankara: Pegem.

Gürlen, E., Demirkaya, A. & Doğan, N. (2019). Uzmanların Pisa ve Timms Sınavlarının Eğitim Politika ve Programlarına Etkisine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 287-319. DOI: 10.21764/maeuefd.599615

Hamilton,L.S., Stecher, B.M. & Klein, S. P. (2002). Making sense of test-based accountability in education, Santa Monica, CA: RAND.https://www.rand.org/content/ dam/rand/pubs/monograph reports/2002/MR1554.pdf adresinden edinilmiştir.

Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi (Reliability analysis)., Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (5. Baskı), (ss. 401-419). Ankara. Asil.

Kertil, M., Gülbağcı-Dede, H. & Ulusoy, E. G. (2021). Skill-based mathematics questions: What do middle school mathematics teachers think about and how do they implement them?, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151- 186.

Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2011). Medya ve televizyon okuryazarlık düzeyleri ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 110-126.

Martin, M. O. & Kelly, D. L. (Eds), (1996). Third International Mathematics and Science Study Technical Report Volume I: Design and Development, Center for the Study of Testing, Evaluation, and Educational Policy, Boston College. https://timss.bc.edu/timss1995i/TIMSSPDF/TRall.pdf adresinden edinilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS): Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi No:3, ttps://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_12/17094056_2018_lgs_rapor.pdf adresinden edinilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu, http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On

_Raporu.pdf adresinden edinilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2020). TIMSS 2019 Türkiye Ön Raporu, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi No:15, https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/ 2020_12/10175514_TIMSS_2019_Turkiye_On_Raporu_.pdf adresinden edinilmiştir.

OECD, (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results- volume-i_9789264266490-en adresinden edinilmiştir.

OECD, (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume- i_5f07c754-en adresinden edinilmiştir.

Ormancı, Ü. (2019). Türkiye’deki ulusal sınavların tanıtımı, S. Çepni (Ed.), PISA ve TIMSS mantığını ve sorularını anlama (2.Baskı), içinde (ss. 33-44), Ankara: Pegem.

Özgüven, İ. E. (2011). Psikolojik testler. Ankara: PDREM.

Published

2021-08-27

How to Cite

KILCAN, T. (2021). Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to New Generation Math Questions: Validity and Relibility Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), 170–180. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/113

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.