Pırıl Çizgi Filminde Doğal Sayıların Öğretimi (Teaching of Natural Numbers in the Pırıl Cartoon)

Authors

Keywords:

Cartoon, natural numbers and operation, mathematics

Abstract

With the development of technology, the production of cartoons has become easier and the variety of cartoons has increased. Children can get access to cartoons via television or the internet whenever they want. Cartoons that are easy to access have an undeniable reality that affects children's lives. The purpose of this study was to define the content and teaching methods for natural numbers and operations in the Pırıl Cartoon, which was broadcast on TRT Children's channel. For this purpose, the answers to the questions of which achievements about natural numbers and operations in the primary school curriculum from 1st grade to 4th grade are included in the Pırıl cartoon, and how natural numbers and operations are taught in this cartoon were sought.In the research, case study design, one of the qualitative research methods, was preferred. In addition, document review was used to watch the videos and determine the achievements. Dedoose qualitative data analysis program was used for the detailed analysis of the videos. As a result of the research, it was seen that songs were used while natural numbers were given in the cartoon, and the numbers were supported visually by reflecting on the screen at the same time. There weren't any sections about division by natural numbers in the cartoon. The characters in the cartoon often express that they love mathematics, math is easy and that numbers are in every moment of life.

References

Abdüsselam, Z. (2013). Çizgi filmlerin fen öğretimine etkisi: kuvveti keşfedelim örneği. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi) Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Albayrak, M. & Şimşek, M. (2017). Yetişkinlerin davranışlarını değiştirmenin güçlüğü: Bölme örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 184-198.

Aytan, N., & Tunçel, H. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde çizgi film kullanımı. International Journal of Languages Education And Teaching, 3(2), 235-246.

Ayvacı, Ş. H., Abdüsselam, Z., & Abdüsselam, M. S. (2012). Animasyon destekli çizgi filmlerin fen öğretimine etkisi: 6. sınıf kuvveti keşfedelim konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 182-190.

Ayvaz, A. (2010). 4. sınıf matematik dersi bölme işlemi alt öğrenme alanının edebi ürünlerle işlenmesinin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı 2, Sayfa 368-388.

Çelik, S.Ö. (2015). 7.Sınıf basit makineler konusunun film ve çizgi filmler ile öğretimin tutuma ve akademik başarıya etkisi.(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.

Dalacosta K. ,Kamariotaki-Paparrigopoulou M., Palyvos J.A. & Spyrellis N. (2009). Multimedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. Computers & Education 52 (2009) 741–748.

Dalacosta K. , Paparrigopoulou-Kamariotaki M. & Pavlatou E. A. (2011). Can we assess pupil’s science knowledge with animated cartoons? Procedia Social and Behavioral Sciences 15 (2011) 3272–3276.

Duman, A. E., & Koçtürk, N. (2021) .Yerli Yapım Bir Çizgi Filmin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından İncelenmesi: Pırıl. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (Toplum & Siyaset), 83-92. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.819889

Ekinci, M. (2017). Altyazılı animasyon filmlerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dinlenme becerileri üzerindeki etkisi (İngilizce). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Ersoy, E. & Öksüz C. (2016). İlkokul 4. sınıflarda Matematik Tarihi kullanımının öğrenciler üzerindeki etkileri. İlköğretim online.15(2), 408-420.

Güler D. A. (2013). Soyutun somutlaştırılması: çizgi filmlerin kültürel işlevleri.1.Türkiye Çocuk Ve Medya Kongresinde Sunulan Bildiri. Çocuk vakfı İstanbul.

Günbaş, N. (2020). Students Solve Mathematics Word Problems in Animated Cartoons. Malaysian Online Journal of Educational Technology. MOJET , 8(2). http://dx.doi.org/10.17220/mojet.2020.02.004

Hilčenko, S. (2012) Watching cartoons, and yet learning maths! Media, culture and public relations, 3, 1, 53-57.

Kargın, T. (2021). Dijital çağ için okuryazarlık kuramları: sosyal, eleştirel, çok yönlü, mekânsal, materyal ve duyusal bakış açıları. Kitap kritiği. Avrasya dil eğitimi ve araştırmaları dergisi,2021,5(2),128-131.

Kaya, Z. ve Uzoğlu, M. (2020). Çizgi filmlerin eğitim alanında kullanılmasıyla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi. Uluslararası toplum araştırmaları dergisi. doi: 10.26466/opus.803593

Luccasen, R. A. , Hammock M. & Thomas M. K. (2011). The American economist Vol. 56, No. 1 (Spring 2011).

Oruç, Ş. &Teymuroğlu, B. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde çizgi film kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 2(2), 92- 106.

Oral, N. (2020). 5. sınıf öğrencilerinin doğal sayılarla bölme işleminde yaşadığı zorluklar ve bu zorlukların nedenleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Özdemir, A. A. & Ramazan O. (2012). Çizgi filmlerin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin anne görüşlerine göre incelenmesi. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 35(35), 157-173.

Özer, Ö. (2015). İki bin sonrası sinemalarda gösterilen çizgi filmlerin okul öncesinde kazandırılması gereken değerler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Solmuş, T. (2021). Çocuk psikolojisi çizgi ve animasyon filmler. Ankara: Nobel Yayınları.

Tan Şişman, G.& Gençkaya, Ş. (2021). Matematik tarihinin öğrenme ve öğretmen sürecinde kullanılmasına yönelik ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. 230, (359-384).

TDK (2021). https://sozluk.gov.tr/ internet sitesinden 28/11/2021 tarihinde erişilmiştir.

Ulaş Taraf, H. (2015). Özel ilköğretim okulu öğrencilerine İngilizce zamanların öğretiminde otantik çizgi film kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Van De Walle, J. A. , Karp, K. S. ve Bay-Williams, J. M. (2014).Çeviri ed. Durmuş,S. İlkokul ve ortaokul matematiği gelişimsel yaklaşımla öğretim. Ankara: Nobel yayınları .

Varol F. & Kubanç Y. (2015). Öğrencilerin bölme işlemi gerektiren aritmetik sözel problemlerde yaşadığı zorlukların incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 99-123. doi: 10.7822/omuefd.34.1.6

Published

2022-12-31

How to Cite

BARDAKÇIOĞLU, P., & DURAN, E. (2022). Pırıl Çizgi Filminde Doğal Sayıların Öğretimi (Teaching of Natural Numbers in the Pırıl Cartoon). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(3), 274–288. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/140