Divânü Lügâti’t Türk’te Geçen Fiziki Coğrafya Terimleri (Physical Geographical Terms in Divânu Lugati't Türk)

Authors

Keywords:

Divânu Lugâti’t Türk, Geography, Kaşgarlı Mahmut, Turkhish World, , Physical Geography

Abstract

Divânu Lugâti’t Türk, which is one of the oldest and most important written sources in Turkish history, has been perceived as a work of interest to those interested in language and historical sciences. This part of our culture, where most disciplines are doing research, will surely find something to do with it; geography also contains many issues related to geography. Physical geography terms and names in Divânü Lügâti't Türk, prepared by Kaşgarl Mahmut, who was born around 1000 years ago, were attempted to be determined in this study. In Divânu Lugâti't Türk, geomorphology, hydrography, zogeography, plant geography, climatology, settlement geography, human geography, regional geography, mathematics geography, economic geography and other geography sub- disciplines which are sub-disciplines of geography, are located. In various parts of the work, sea, lake, river, desert, animal, plant, star, country, city, region, village and locality names are mentioned. Considering that most of the terms and names are used today without any change in the form of that day or with small changes, the size and importance of the work emerges once again. The geographical terms in Divânü Lügâti't Türk have been attempted to be grouped based on their characteristics, and their significance has been asserted.

References

Atalay, B. (1998). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi, Cilt I. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 521, 4. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Atalay, B. (1998). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi, Cilt II. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 522, 4. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Atalay, B. (1999). Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi, Cilt III. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 523, 4. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Ayval, L. K. (2013). Ali Emir Efendi ve Divan-ı Lugat-it Türk, Journal of College of Languages, 26, 111-121

Balık, İ. (2017). Belgeler ışığında Çal tarihi. Denizli: Boy Yayınları

Buldur, A. (2015). Evliya Çelebi seyahatnamesinde coğrafya, A.Meydan ve T.Çetin (Ed.), Türk Kültüründe Coğrafya I, içinde s.121-166, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Çetin, T. (2015). Kültürel coğrafya perspektifinden Hacı Bektaş Veli’nin felsefesi ve eserleri. A.Meydan ve T.Çetin (Ed.), Türk Kültüründe Coğrafya I, içinde s.55-82. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Çukur, H. (2016). Türk kültüründe ağaç: Ardıç, T.Çetin ve A.Meydan (Ed.), Türk Kültüründe

Coğrafya II, içinde, s.61-81, Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Gömeç, S. (2009). Divanü Lûgat-it-Türk’de geçen yer adları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 28(46), 1-34.

Güney, E. (1990). Dicle ırmağında kelek taşımacılığı. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2, s.323-330

Harunoğulları, M. (2016). Jeopolitik rekabet alanı: Hazar Havzası ve Türkiye, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu 13-14 Ekim 2016, içinde (ss. 401-413). Ankara:

Isaeva, G. (2019). Kırgızistan’da Divanu Lugati’t Türk araştırmaları. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2(1), 42-64

İzbırak, R. (1986), Coğrafya terimleri sözlüğü, Ankara: Milli Eğitim Basımevi

Kara, H., Balık, İ. & Gökburun, İ. (2021). Hierapolis adını Pamukkale’ye dönüştüren mekân: Selçuklu kalesi. Journal of History School, 55, 4089-4113

Nalbant, M.V. (2014). Bir kültür mühendisi Kaşgarlı Mahmud ve eseri Divanü Lugati’t- Türk, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması, 26-28 Mayıs 2014, içinde (ss.553-562). Eskişehir

Published

2022-12-31

How to Cite

KARA, H., & BULDUR, A. D. (2022). Divânü Lügâti’t Türk’te Geçen Fiziki Coğrafya Terimleri (Physical Geographical Terms in Divânu Lugati’t Türk). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(3), 321–335. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/143

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.