2020-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanan Çevre Eğitimi Konulu Tezlerin Yönelimleri (Tendencies of Environmental Education Theses Published in Turkey Between 2020-2023)

Authors

Keywords:

Environmental education, document analysis, trends in environmental education, ecological identity, thesis review

Abstract

In this study, the types, research methods, sample group preferences, data collection tools and study focuses of the theses on "Environmental Education" prepared in Turkey and published in YÖK Thesis Center from 2020 to May 2023 were investigated. While collecting thesis data, a thesis screening form was employed. For this study, which was designed as a document analysis, a total of 116 theses published in YÖK Thesis Center until 2020, 2021, 2022, and 2023- May were examined. The data were coded by three different coders who were experts in the field of science education and the consistency coefficient between the coders was calculated as 90%. According to the findings obtained from the data subjected to descriptive and content analysis, it is stated that the theses on environmental education were published in 2022 at the most. It was determined that prospective teachers, teachers and secondary school students were preferred as the sample group, quantitative research designs were studied more in number, and scales and interview questions were the most preferred ones in data collection tools. According to the findings, the most studied topics were the use of a method in environmental education, environmental attitude, environmental literacy, textbooks and examination of curricula. The least studied topics over the years have been applied environmental education, scale development, zero waste water footprint, ecological identity development, nature vision-perception-metaphor, ecoscientific thinking. According to the research, it has been seen that the environmental education theme has been studied in a limited framework, but the current literature in the world has started to be studied in our country, even if it is few. In environmental education, where the development of an ecological identity that will accompany the individual throughout his life is aimed at, practical process evaluation and studies in which these trainings continue at every grade level have been suggested.

References

Aikens, K., McKenzie, M., & Vaughter, P. (2016). Environmental and sustainability education policy research: A systematic review of methodological and thematic trends. Environmental Education Research, 22(3), 333-359.

Altuntaş, E. Ç., & Turan, S. L. (2016). Çevre eğitiminde 2010-2015 yılları arasında yapılan araştırmalar ve eğilimler. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14.

Arık, S. (2019). Sürdürülebilir çevre eğitimi ile ilgili tezlerin eğilimleri: Bir sistematik inceleme. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST- 2019), (02-04 Mayıs 2019), İzmir.

Bahar, M., & Kiras, B. (2017). Türkiye’de yayımlanan çevre eğitimi konulu makale ve tezlerin genel analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(4), 1702-1720.

Briggs, L., Trautmann, N. M., & Fournier, C. (2018). Environmental education in Latin American and the Caribbean: the challenges and limitations of conducting a systematic review of evaluation and research. Environmental Education Research, 24(12), 1631-1654.

Can Yaşar, M., & Aral, N. (2011). Türkiye'de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(22), 70-90.

Candaş, Z., & Karataş, A. (2017). Türkiye’de 1996-2016 yılları arasında çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaların içerik analizi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 143-159.

Coşkun, İ., Dündar, Ş., & Parlak, C. (2014). Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 375-396.

Demirci, M., & Hamzaoğlu, E. (2020). General Trends in Theses on Environmental Education in Turkey. Turhan Çetin, Yurdal Dikmenli, Adem Sezer (Eds.), New Trends in Educational Sciences (ss. 242-256). SRA Academic Publishing.

Duman, A., & Inel, Y. (2019). Review of master's theses in the field of social studies education between 2008 and 2014. Universal Journal of Educational Research, 7(1), 66-73.

Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 91-100.

Erol, A. (2016). Proje yaklaşımına dayanan aile katılımlı çevre eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının çevreye yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Gültekin, M.E. (2022). Okul Öncesi Eğitimde Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Güven, E., Kaplan, Z., Varinlioğlu, S., Sungur, K., & Bozkurt, O. (2014). Çevre eğitimi alanındaki çalışmaların incelenmesi: Türkiye’de mevcut durum. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(2), 1-18.

Hart, P., & Nolan, K. (1999). A critical analysis of research in environmental education. Studies in Science Education, 34(1), 1-69.

İbret, B. Ü., & Yılmaz, O. (2019). Sosyal bilgilerde çevre eğitimi: lisansüstü çalışmalara ait bir inceleme. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 431-449.

Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de çevre eğitimi üzerine yapılan araştırmalar: bir içerik analizi çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 50-60.

Kanık, B.. & Çavuş Güngören, S. (2022). Çalışma grubunun öğretmen adaylarının olduğu çevre eğitimi tezlerinin incelenmesi. VI. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Özet kitapçığı, s.5-6, Çanakkale.

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karkın, A. M. (2011). Müzik bilimleri alanında yapılan lisansüstü tezlerin

incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(2), 143-149.

Korfiatis, K. (2016). Science education journals as hosts of environmental education research: perspectives and trends in the 21st century. International Journal of Environmental and Science Education, 11(16), 9489-9506.

North American Association for Environmental Education (2016). Developing a state environmental literacy plan, Washington.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. sage.,

Özbey, Ö. F., & Şama, E. (2017). 2012-2016 arasındaki yıllarda çevre eğitimi kapsamında yayımlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 212-226.

Sak. R., Şahin Sak. İ., Öneren Şendil. Ç., & Nas. E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 227-256.

Saylan, C., & Blumstein, D. (2011). The failure of environmental education (and how we can fix it. Univ of California press.

Sezer, A., İnel. Y, & Gökalp, A. (2019). Çalışma grubu sosyal bilgiler öğretmenleri olan Türkiye’deki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 1-17.

Şahin. S. B. (2022). Okul öncesi dönemde çevre eğitimi alanında yapılan araştırmalara yönelik inceleme: meta-sentez çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Toksöz Barlas, F. (2022). 2005-2020 yılları arasında Türkiye’de yapılan okul öncesi eğitim alanındaki çevre eğitimi tezlerinin yöntem açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Tsevreni, I. (2011). Towards an environmental education without scientific knowledge: an attempt to create an action model based on children's experiences, emotions and perceptions about their environment. Environmental Education Research, 17(1), 53-67.

Ürey, M. (2018). Çevre eğitimi. Ahmet Tekbıyık (Ed.), Gültekin Çakmakçı (Ed.), Fen Bilimleri Öğretimi ve STEM Etkinlikleri içinde (s. 323-352). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Varela-Losada, M., Vega-Marcote, P., Pérez-Rodríguez, U., & Álvarez-Lires, M. (2016). Going to action? A literature review on educational proposals in formal Environmental Education. Environmental Education Research, 22(3), 390-421.

Yağcı. G. (2022). 2010 yılı ve sonrasında doğa ve çevre eğitimi alanında türkiye’de yapılmış tezlerin nitel ve nicel açıdan incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, Ş., Aydın, F., & Bahar, M. (2015). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 383- 413.

Published

2023-08-29

How to Cite

DEMİRCİ ARSLAN, M., & HAMZAOĞLU, E. (2023). 2020-2022 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanan Çevre Eğitimi Konulu Tezlerin Yönelimleri (Tendencies of Environmental Education Theses Published in Turkey Between 2020-2023). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(2), 94–115. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/149

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.